بسم الله الرحمن الرحيم

اسلام و مسلمين در صدر سياست و انتخابات

قرنها تبليغات دروغين استعمارى واستبدادى براى جداسازى مسلمين از اسلام و قرآن!! و نيز براى جداسازى اسلام و قرآن از سياست و حکومت!! ظاهرا چندان نتيجه اى نداشته است و مسلمين دارند به سرعت، هم به اسلام و قرآن آگاهتر و نزديکتر ميشوند وهم جوامع اسلامى واحزاب و جرياناتشان در مصدر سياست و حکومت قرار ميگيرند. کافى است در يک مملکت اسلامى انتخاباتى صورت گيرد تا احزاب اسلامى بلا فاصله در صدر آن قرار گيرند. بالاخره مگر غير از اينست که يک جامعۀ اسلامى، به محض وجود انتخابات و آزادى، به اسلاميت و احزاب و سازمانهاى اسلامى راى خواهد داد!، مگر اختيارى نداشته باشد و يا اينکه ناآگاه باشد. آيا اين يک پديدۀ بديهى و منطقى نيست؟!، قرآن هم خطاب به مسلمين همين را ميگويد که: حاکمانتان بايد از خودتان و از مسلمين باشند.

درطول يک - دو ماهۀ گذشته لااقل ۵ انتخابات نيمه آزاد در ممالک اسلامى (مغرب، پاکستان، بوسنى، بحرين، و اخيرا ترکيه) برگزار شده است. در همۀ آنها، علیرغم موانع استبدادى و استعمارى و کمبود امکانات و آزادى بيان، اين اسلاميون بوده اند که در صدر قرار گرفته و درخشيده اند، که اوج اين درخشش در انتخابات ترکيه روىداده است. در ترکيه، حزب اسلامى عدالت و رشد به رهبرى رجب طيب اردوغان، که حدودا يکسال پيش تاسيس شده، دراين انتخابات با کسب ۳۶۳ کرسى از ۵۵۰ کرسى مجلس ملى ترکيه، تقريبا دو سوم کرسيها را بخود اختصاص داد، که در طول دو دهۀ بعد از کودتاى ٨٠ مسيحى، اين اولين بار است که حزبى به تنهايى بتواند چنين اکثريتى بياورد و براى تشکيل حکومت به تنهايى از دو سوم کرسيهاى مجلس نمايندگان ملت برخوردار گردد، بگذريم از موانع استبدادى و استعمارى که از اول تا آخر سر راهش بوده و هست، و از جمله درهمين انتخابات، رجب طيب اردوغان، که شخصيت سياسى - اسلامى بسيار محبوبى است، از نامزد شدن براى نمايندگى در مجلس از طرف نهادهاى استبدادى محروم شده است. مردم ترکيه در ١٢ آبان با قاطعيتى همراه با خشم از مفاسد حکومت گران به صحنۀ انتخابات آمده و جريانات استعمارى- استبدادى را که حکومت و دولت را درقبضۀ خود گرفته بودند، از مجلس ملى ترکيه جارو کردند. الحق انتخابات ديروز ترکيه (١٢ آبان ۱۳۸۱) يک انقلاب واقعى انتخاباتى بشمار ميرود، و اميد است علیرغم موانع استبدادى و استعمارى زياد، نتايج يک انقلاب سياسى و اجتماعی تمام عیار را در پى داشته باشد و به آزادى و استقلال منتهى شود. انتخابات مغرب و بحرين هم محل توجه بود، اما بدليل پايمال شدن اصول آزادى انتخابات، احزاب اصلى، انتخابات را تحريم کردند. در مغرب جماعت عدل و احسان انتخابات ملکى را تحريم کرد. در بحرين هم به دليل انتصابى بودن نصف کرسيهاى مجلس!! انتخابات قلابى از طرف نيروهاى پرنفوذ اسلامى تحريم شد. در پاکستان نيز، علیرغم حاکميت نظام کودتايى، انتخابات برگزار شد ولى باز هم اسلاميون درانتخابات درخشيدند. همچنين درمملکت بوسنى که از طرف دول ناتويى اشغال شده، علیرغم سلطۀ ناتو در آن ديار وظلم و جفا در حق مسلمين، احزاب اسلامى در انتخابات شرکت کردند و حزب عمل دمکراسى که حزب علی عزت بگويچ (رهبر بلا منازع مسلمين آن ديار و رئيس جمهور قبلى) محسوب ميشود، در انتخابات از ديگر احزاب قومى و مورد حمايت ناتو پيشى گرفت و پيروز گرديد. انتخابات بيشتر و آزادترى در راه است، و آنوقت است که قدرت و شعبيت احزاب و سازمانهاى اسلامى هر چه بيشتر عیان خواهد شد. بله؛ جواب تبليغات دروغين استعمارى و استبدادى و فحاشى و عداوت در رابطه با اسلام و مسلمين در ميدانهاى انتخاباتى داده ميشود!، و در آن صحنه هاست که درهمراهى با بعد نظرى اعلام ميشود که: نه اسلام ازمسلمين جدا شدنى است و نه مسلمين از سياست وحکومت جدا شدنى هستند. و نيز اين انتخابهاى مکرر، جواب و سيلى محکمى به تبليغات خيلى وسيع وخيلى کذابانۀ امپرياليسم خبرى ونظامهاى استبدادى در يکسالۀ گذشته ميباشد. آيا باز هم به بى خاصيتى دروغهاى خود واقف نميشوند؟!!، آيا باز هم به اين نتيجه نرسيده اند که بدون زور قتل و کشتار و سرکوبگرى نميتوانند بر هيچ جامعه اى حکومت کنند؟!!

بله مردمسالارى دربلاد اسلامى، احزاب و جريانات اسلامى را، و به قول استعمار واستبداد عُمال دست نشانده، اسلام سياسى را، در صدر قرار خواهد داد و حاکميت مسلمين را بناچار!! در پى خواهد آورد. اينست که استعمار و امپرياليسم غربى تا حال توان تحمل مردمسالارى در جوامع اسلامى را نداشته است. اما آيا بعد ازاين انتخابهاى مکرر، استعمار وامپرياليسم غربى، راه اعتراف به ارادۀ مسلمين را در پيش خواهند گرفت؟ يا اينکه باز هم به شرارت و عداوت و کودتاگرى علیه مسلمين ادامه خواهند داد؟ اين تغيير را بايد تنها از توانمندى مسلمين و اراده و آگاهى و سازماندهى آنها انتظار داشت، و بايد مسلمين اراده و خواستهاى خود را بر نيروهايى که جز قانون تنازع بقاء و جز زبان قدرت را به رسميت نميشناسند تحميل کنند. 

سلام بر آزادى، سلام بر مردمسالارى، سلام بر کثرتگرايى

مرگ بر استبداد و مرگ بر استعمار و امپرياليسم جهانخوار

پيروزيهاى انتخاباتى و مکرر مسلمين برهمۀ

آزاديخواهان و استقلال طلبان و امت اسلامى

پيروز و مبارک باد

 

سازمـان موحـدين آزاديـخـواه ايـران

۲۸ شعبان ۱۴۲۳ - ١٣ آبان ١٣٨١