بسم الله الرحمن الرحیم

اينست دست نشاندگى؟!!

امروز شنبه ١ دى ماه ١٣٨٠ حامد کرزاى با حضور مأموران سيا و نمايندگان ملل غرب و جمعى از افغانهاى خائن و بعضى از رؤساى مجبور و نيمه اسير افغانى و زير سيطرۀ هزاران نيروى جنايتکار و اشغالگر آمريکايى وانگليسى و فرانسوى و ناتويى، بعنوان رئيس حکومت موقت (نخست وزير محمد ظاهر، شاه قبلى افغانستان) بر مردم بيچاره و مظلوم افغانستان تحميل شد، و در همان حال، برهان الدين ربانى، اين عنصر بيچاره و آلت دست آمريکا از رياست جمهورى ادعايى اش که آمريکا تنها براى مقابله با طالبان او را بعنوان رئيس جمهور ميشناخت حذف و به نفع کرزاى و محمد ظاهر و نظام شاهى (که طراحى شدۀ آمريکاست) کنار زده شد.

چند هفته قبل آمريکا و دول ناتويى در يک نشست ساختگى، جمعى خائن و مزدور و مجبور را در بُن آلمان جمع کردند و حامد کرزاى، اين عنصر خائن و جيره خوار آمريکا و سيا را بعنوان رئيس موقت ادارۀ انتقالى و زمينه ساز برگشت شاه مخلوع، يعنى انتقال از دورۀ جمهورى به دورۀ ظاهر شاهى و با فشار و دستور مستقيم آمريکا و دول ناتويى تعيين کردند.

آنچه دراين رابطه ودرمورد کليۀ مسائل سياسى، ارضى، و اقتصادى تأسف بار کنونى ميتوان گفت اينست: امروزه در سطح جهان، نه نقشۀ دولتها براى جوامع بشرى قابل قبول است و نه نظامها و حکومتهاى حاکم بر آنها براى جامعۀ بشرى تحمل شدنى است. زيرا اين دولتها و نظامها و حکومتها، نه به رأى و خواست جوامع بشرى بوجود آمده اند و نه به خواست آنها موجوديتشان ادامه دارد. اين دولتها و نظامها وحکومتها، ساخته و پرداختۀ استعمار وامپرياليسم ومولود خيانت وجنايت وحاصل زور تانک و توپ و بمباران وشکنجه و وحشت هستند و با زور خون وجنايت تحميل شده اند. آمريکا و دول ناتويى مدعى مبارزه با ارهاب هستند، همانگونه که شيطان مدعى برترى بر انسان است. و همانطور که شيطان به دليل اعتراض به عدم پذيرش برترى او بر انسان راه طغيان و سرکشى در پيش گرفت، آمريکا و دول ناتويى هم هر کسى را که سلطۀ شيطانى آنها را تحمل نکند و خواستار استقلال و آزادى شود، او را ارهابى و وحشت آفرين ميخوانند. اين در حالى است که آمريکا و دول ناتويى بشريت را با زور سلاحهاى مرگبار و وحشت آفرين و مخرب، تحت سلطۀ برده آفرين خود قرار داده و سرزمينى در اين کرۀ خاکى نمانده که آنها خون بشريت را در آن نريزند و سرزمينى نمانده  که آن را غارت نکنند و چند قرن است که بدين شيوه کرۀ زمين غير قابل زيست و حيات انسانى را بى معنا کرده اند. اينست که امروزه آمريکا و دول ناتويى دنيا را واقعاً به فساد و تباهى کشانده و حتى ادبيات بشرى را مسخ و فاسد کرده و انسان بودن را بى معنا نموده اند و دنيا را به جنگلى تحمل ناشدنى مبدل ساخته اند. بدين خاطر، بشريت بايد براى اين مصيبت عظمى يعنى فاسد شدن و بى معنا شدن بشر و ادبيات و زندگى، عزا دار شود.

در حال حاضر، جهان وکل جهان رسماً و علنا تحت سلطۀ اين موجودات خطرناک و جهان خوار و انسان خوار قرار گرفته و کرۀ زمين از سلطۀ شيطانى آنها که به زور سلاح و کشتار وتخريب ميسرشده است به تنگ آمده ودير نيست که همۀ بشريت راه مردم آرژانتين را در پيش بگيرد و از فرط ناچارى همه چيز را زير و رو کند. مردم آرژانتين در حالى اقدام به انقلاب گرسنگان ميکند که اين مملکت با همۀ وسعت آن ۱۵۵ ميليارد دلار قرضدار بانکهاى آمريکايى و دول ناتويى است!!، حمله به نيویورک و واشنگتن هم ناشى از همين ناچارى مفرط صورت گرفت.

در جهان کنونى، کمتر دولت و نظام و حکومتى وجود دارد که ساخته، وابسته، و دست نشاندۀ استعمار و امپرياليسم و استبداد زده و ناشى از روز و کشتار نباشد. و در اين کرۀ خاکى به ندرت دولت و نظام و حکومتى يافت ميشود که پايه اى اعم از دينى، قومى، عرفى و .... در ميان مردم داشته باشد. اينست که همۀ بشريت از چنگ استعمار و امپرياليسم و سلطۀ مستبدين به امان آمده است. اما آنچه امروز بر مردم افغانستان تحميل شد، خيلى بى طعم و بى مزه بود، و مردم افغانستان و افکار عمومى جهانى و وجدانهاى بشرى يکسره ناديده گرفته شد و علنا و عملا و در وضوح هرچه تمامتر، نوع نظام سياسى و حکومت سياسى و حکام سياسى و با حضورهزاران نيروى اشغالگر، برافغانستان ومردم مظلوم ومتلاشى شدۀ آن تحميل گرديد، چيزى که مردم افغانستان حتى به ذهنشان خطور نميکرد و در نصب اين مأمور آمريکا نقشى نداشتند و در آن حتى دخالت داده نشدند.

لازم به ذکراست که حکومت آمريکايى وتحميلى کرزاى، به دليل اينکه تنها مقدمه اى براى بازگشت محمد ظاهر، شاه قبلى افغانستان است، وهمه چيز براى بازگرداندن نظام شاهى استخدام شده است، حتى مورد حمايت گروههاى موسوم به تحالف شمال هم نيست و امثال ربانى، سياف، رشيد دوستم و.... تنها بناچار در جلسۀ تحميل کرزاى شرکت کردند. حامد کرزاى تنها باحضور نيروهاى آمريکايى و ناتويى زمينۀ تحميل پيدا کرد، و حتى حضور نيروهاى تحالف خائن شمال، نياز آمريکا و دول ناتويى را براى تحميل کرزاى بر آورده نکرد.

اينکه مردم افغانستان در مقابل اين قلدرى و تحميلگرى آمريکا و دول ناتويى چه خواهند کرد و چه عکس العملى از خود نشان خواهند، به هفته ها و ماهها و سالهاى آينده واگذار مى کنيم.اما بايد مطمئن بود که اين همه قلدرى و وحشيگرى براى بشريت تحمل شدنى نيست و در محدودۀ عرف شناخته شدۀ بشرى نمى گنجد و اين وضع به تاکيد محکوم به سقوط ونابودى خواهد بود. و اين وظيفۀ همۀ بشريت رنجور است که عليه اين وضعيت تحميلى ومتکى به سلاح وکشتار وغارت وناشى از استعمار و امپرياليسم و استبداد و به فرماندهى آمريکا و دول ناتويى قيام کند و اين وضع خطرناک و بنيان برانداز و انسان برانداز و مسخ کنندۀ زندگى را ساقط  کند و آن را براى هميشه زائل نمايد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران ضمن محکوم کردن اين همه وحشى گرى و اين همه تحميلگرى، از مردم افغانستان و همۀ گروههاى آن ميخواهد که در مقابل اين حکومت دست نشاندۀ مستقيم آمريکا و دول ناتويى قيام کنند و نقشه هاى جنايتکاران استعمارى و امپرياليستى را ناکام گردانند و به بشريت ثابت کنند که زور محض و سلاح محض و کشتار محض، توان سرکوبى بشريت را ندارد و بشريت نيازمند حداقل قناعت و توجيه است و تسليم زور عريان نمى شود.

مـــــرگ بـر امپرياليسم غدار خبرى

مــــــرگ بــر استعمار و امپرياليسم

مــــرگ بر حکومتهاى دست نشانده

ســــلام بــــــر آزاديـــخــــواهــــان

ســــلام بـــر اسـتـقــلال طـلــبــــان

بــرقـــــرار بـــاد مـــردمـسـالارى

 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۷ شوال ۱۴۲۲ - ۱ دی ۱۳۸۰

 

حذف نظام جمهورى و نشاندن نظام شاهى!!