بسم الله الرحمن الرحيم

گسترش اسلام در ايالات متحدۀ آمريکا!!

علیرغم تبليغات مستمر، وسيع، و مسموم شبکه هاى امپرياليسم خبرى علیه اسلام و مسلمين، بويژه بعد از حملات ٢٠ شهريور ١٣٨٠ به واشنگتن و نيويورک، سى وشش هزارنفر، تنها درآمريکا وتنها دراين يک سال هیجانی علیه اسلاميت، به دين اسلام گرويده و مسلمان شده اند. اينجاست که معلوم ميشود که اولا تبليغات دروغين و رسواى امپرياليستها و استعمارگران و نظامهاى استبدادى بر ضد اسلام و مسلمين چقدر بى اثر و بى فايده است. ثانيا معلوم ميشود که وحشت حقيقى اين مصادر ضد بشرى، يعنى دولتها و شبکه هاى استعمارى و استبدادى، نه از احزاب وجريانات اسلامى، بلکه از گرايش مردمان جهان و غرب به اسلام و اسلاميت است، و تبليغات اسلام ستيزانۀ  آنها، به همۀ زبانها، جهت ترساندن جهانيان از اسلام و مسلمين ميباشد، که در اين راه شوم کارشان به فحش و نا سزا گويى علیه قرآن و محمد و امت اسلامى و نيز به احياى جنگهاى صليبى واعلان جنگ صليبى کشيده است. اينست که براى بسيارى مايۀ تعجب شده که واقعا چرا بايد سردمداران و رؤساى امريکى وغربى، دراين اوضاع واحوال، سخن از جنگ صليبى به ميان آورند، يا اينکه شخص نبى اسلام را ارهابى و دزد معرفى کنند، يا اينکه بيت المقدس را مرکز استعمار صهيونى اعلام نمايند، و يا اينکه شعار هرکس با ما نيست و در جبهۀ ما نيست ارهابى است!! علم نمايند. بله درهمۀ اينها قبل از اينکه اسلام و مسلمين وجهانيان مخاطب باشند و علیه اسلام ومسلمين اعلام شوند، براىجلوگيرى از پيشروى اسلام درغرب و برای عقیم کردن جوامع غربى و نيز براى زير فشار گذاشتن هرچه بيشتر مسلمين در ممالک غربى است. اما جاى شکر است که استعمارگران غارتچى از کارها و تبليغات خود نتيجۀ معکوس گرفته و بيش از حد معمول، مردم غرب به اسلام گرويده است. آيا عبرت نمى گيرند؟؟!!! لازم به ذکر است که مصدر اين خبر شبکۀ تلويزيونى سى ان ان است، که يک شبکۀ امريکايى - استعمارى است، و اين خبر در شبکۀ تلويزيونى الجزيره (منبر الجزيرة) که به زبان عربی است و آن هم يک شبکۀ خبرى - استعمارى است نيز منعکس گرديد. اما آيا در يک سال گذشته همين اندازه مردم در آمريکا مسلمان شده اند؟؟!!! زمان به نفع استعمار و امپرياليستها و نظامهاى استبدادى پيش نميرود، اما اينکه چه وقت نظامى مردمسالار در جهان مستقر ميشود و هر اجتماعی صاحب سرنوشت خود ميگردد، فرصت بيشترى لازم است، اما چندان هم دير نميباشد. به اميد رسيدن به آزادى و مردمسالارى و کثرتگرايى و سقوط ومتلاشى شدن نظامهاى استعمارى - امپرياليستى - و استبدادى.

سازمـان مـوحـدين آزاديـخـواه ايـران

۱۵ شعبان ۱۴۲۳ - ٣٠ مهر ١٣٨١