بســــم الله الرحمن الرحيم

گسترش و تداوم قيام کردستان

قریب یک ماه است که کردستان شاهد قيام و حرکتى خود جوش و مردمى علیه نظام استبدادى ولايت مطلقۀ خمينى است، و دراين مدت، کمتر روزى بوده که در یکى از شهرهاى کردستان، تظاهراتى صورت نگيرد، و تظاهراتى نيز روى نداده جز اينکه با مقابلۀ تفنگ وگلولۀ نظام استبدادى روبرو شده است، که آخرين آن، تظاهرات ديروز مردم سقز و خونين شدن آن توسط نظام سرکوبگر ولايت مطلقه است. اين درحاليست که نص صريح قانون اساسى نظام ولايت مطلقه، تظاهرات و اعتراضات غيرمسلحانه را آزاد و بلااشکال اعلام نموده است. لازم بذکر است که منظور از کردستان، استان ساختگى و بريده شدۀ کردستان نيست، بلکه منظور کل مناطق کــردستان است، که بين ۵ استان غـربى مملکت تکه تکه شده است. طی اين قيام و تظاهرات و اعتراضات بى سابقه، حتى بنابر آمارهاى حداقلى و تأیید شده،  تعـدادى کشته، دهها نفر زخمى، و صدها نفر هم دستگير شده اند، بدون اينکه نظام استبدادى ولايت مطلقه کوچکترين توجهى به خواستهاى اين مردم بپا خاسته داشته باشد.

این قيام بزرگ داراى دو ويژگى اساسى بوده است: ويژگى اول اينکه اين قيـام از روندی رو به گسترش برخوردار بوده است، و در اين مدت به کل کردستان ايران کشیده شده است. ويژگى دوم اين قيام، تداوم و بلا وقفه بودن آن بوده است، به این معنا که دراين مدت ٢۶ روزه، اين تظاهراتها و اعتراضات بر قرار بوده است، و علیرغم شدت نظام استبدادى و تلفات جانى ومالى مردم، ادامه يافته است. البته چه جالب مى بود که بقيۀ مردمان و اقوام ايرانى، همگام با مردم کردستان، اين  تظاهرات واعتراضات را گسترش ميدادند، با اين کار، درعین به نمايش درآمدن اتحاد و همدلى مردم، نظام استبدادى هم دچار فشار بيشترى مى گرديد. حال اگر این قيام و تظاهرات در روزهاى آينده از حمايت مردم در ساير مناطق مملکت برخوردار شود، امکــان تعميق اين قيام در کردستان، هم دربُعد سرايت آن به اقشار مختلف اجتماعی، و هم در ميدان عبور از تظاهرات محض و حرکت بسوى اعتصابات عمومی و تعطيلى مراکز استبدادى و عدم همکارى با نظام استبدادى، بسیار بيشتر خواهد شد. همچنين با تداوم و تعميق اين قيام و پشتيبانى مناطق دیگر ايران، اين قيام گسترده، ماهيت سياسى واضحترى پيدا خواهد کرد و زمينۀ طرح شعارها وخواستهاى مشخص سياسى، امکان پذيرتر ميشود. البته بايد به این نکتۀ اساسى نيز توجه نمود که طرح شعارهاى محلى يا گروهى و يا انتظار حل مشاکل از نظام استبدادى، ميتواند حاصل اين قيام مردمى را به خطر بياندازد. به  اميد تداوم و تعميق و هرچه سياسى تر شدن اين قيام مردمى و آزاديخواهانه، و به امید پيروزى مردم آزاديخواه بر نظام استبــدادى ولايت مطلقه و استقــرار آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى در ايران.

سازمــان موحـدين آزاديـخواه ايــران

۲۹ جمادى الثاني ۱۴۲۶ - ١٣ مرداد ۱۳۸۴