بسم الله الرحمن الرحيم

کشتار مردم بپا خاستۀ نقده را محکوم ميکنيم

بنابر اخبار موثقى که از شهـر نقده واصل شده است، ديروز ۴ خرداد ۱۳۸۵ مردم بجان آمدۀ نقده دراعتراض به کاريکاتور توهين آميز روزنامۀ استبدادى «ايران» (که کــردها نيز در آن شرکت داشتند) به تظاهرات پرداختند و به اين کار نژاد ستيزانه اعتراض نمودند. اما با توجه به اينکه نظــام ولايت مطلقه توان تحمــل تظاهرات و اعتراضات مردم را ندارد، عُمال استبدادى خواستند که جلــو مردم خشمگين را بگيرند و آنها را به زور پراکنده نمايند. اما مردم معترض که هزاران نفر را تشکيل ميدادند، بر ادامۀ تظاهرات و اعتراضات خـود اصرار ورزيدند و آنرا همراه با شعارهاى ضد استبدادى و ضد تبعيضات نژادى ادامه دادند، که نهايتا منجر به درگيرى بين تظاهر کنندگان و نيروهاى استبدادى گرديد، و در نتيجۀ آن ٨ الى ۱۰ نفر جان خود را براثر تير اندازى عُمال استبداد از دست دادند و دهها نفر ديگر هم بشدت زخمى شده و به بيمارستان منتقل شدند، به نحوى که وضع عده اى از آنها بسيار وخيم گزارش شده است. البته مــردم خشمگين هم بيکار ننشستند و مراکز استبدادى را مورد حمله قرار دادند، و در نتيجۀ آن، بسيارى از مراکز استبدادى و دانشگاه استبداد و ساختمان فرماندارى دچار خسارت زيادى شدند. اما دراين ميان بانکهاى نظام استبدادى دچار بيشترين خسارات گرديدند. همچنين فرماندار نقده که قصد فريبکــارى و سخنرانى داشته، مـورد حملــۀ مردم واقع و زير مشت و لگد قرار داده شده و ماشينش هـم به آتش کشيده شده است. امروزهم تظاهرات مردم نقده ادامه داشته و با حمله به بانک کارگر وشعبۀ دومش آن را به آتش کشيدند. اما بعد با زور استبداديان و استعمال گاز اشک آور تظاهرات پايان يافته و از تلفات جانى مردم خبرى نرسيده است. قرار است فردا نيز تظاهرات واعتراضات مردم نقده ادامه يابد . علاوه برهمۀ اينها صدها خانوادۀ نقده اى جهت زيارت اعضاى زخمى خانواده شان جلــو بيمارستان نقــده جمع شده اند. لازم بذکر است که شبکهٴ خبری «بازتاب» نيز (که وابسته به نظــام ولايت مطلقه است) صبح امروز خبر کشتار مردم نقده را منتشرکــرده بود، اما بعد از چند ساعت آن را از شبکۀ خود حذف کرد. «خبر بازتاب». وضع نقده بعد از اين کشتــار بى رحمــانه بسيار آشفته است، و اخبار تکميلـى ان شاء الله متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسيد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران ضمن محکوم کردن قتل وکشتار مردم معترض و بپا خاستۀ نقده و پشتيبانى از قيام ضد استبــدادى آنها، از مردم نقده و همۀ مردم ايران ميخواهد تا رسيدن به آزادى و مردمسالارى به مبارزۀ ضد استبدادى خود ادامه دهند، تا با ارادۀ مردم ايران، نظام استبدادى به زانو در آيد. سلام بر شهداى راه آزادى و مردمسالارى، درود بر مردم آزاديخواه و بپا خاستۀ ايــران و آذربايجان، برکنار باد نظام ولايت مطلقه استبدادى.

سازمـان موحـدين آزاديـخواه ايـران

۲۸ ربيع الثاني ۱۴۲۷ - ۵ خرداد ۱۳۸۵