بســم الله الرحمن الرحيم

آذربايجــان نيز بپــا خــاسـت

در بهــار و تابستان سال ۱۳۸۴ شاهد قيامهاى گسترده اى در عربستان ايران و کردستان ايران بوديم، همانطور که در بهار امسال شاهد قيام و مبارزات بيشتر مسلحانۀ سيستان و بلوچستان بوده، و اکنـون هــم، بعد از تهمت زنى روزنامۀ استبدادى «ايران»، که زبان تـرکى آذرى را به زبان سوسک ها تشبيه کــرده و محل زندگى سوسک ها را هم توالت ذکر نموده است، شاهد قيــام و تظاهرات ضد استبدادى در استانهاى آذربايجان شرقى و غربى و زنجــان و اردبيــل و در بسيارى از شهرهاى آذرىنشين (خصوصا در تبريز، اورميه، زنجان، و اردبيل) هستيم، اعتــراضاتى که در بسيارى از شهــرها همــراه با حملــه و تهاجــم به مراکز ادارى و اقتصادى و امنيتى نظام استبـدادى ولايت مطلقه بوده است. اين تظاهرات و اعتراضات خشم آلود بعد از چند روز هنوز ادامه دارد و حيله هاى استبدادى و وعده هاى دروغين آن نتوانسته آن را خاموش نمايد.

 بعد از اين تظاهرات و اعتراضات گسترده، نظام ولايت مطلقه خواست که مردم را مثل هميشه گمراه سازد، و بدين جهت اعلام کرد که روزنامۀ ايــران توقيف و طراح کاريکاتور توهين آميز دستگير شده و وزير فرهنگ و ارشــاد استبداد نيز استيضاح خواهند شد. اما مردم آذرى، نظام استبدادى ولايت مطلقه را خـوب مى شناسند و مى دانند که اين کارها صرفا حقه بازيهايى براى استمرار نظــام استبدادی و تداوم سرکوبى مردمان و اقوام ايران و خاموش کــردن تظاهرات و اعتراضات مردم است، همانطورکه در رابطه با اعتراضات ديگرمناطق ايران هم چنين برخورد کرده است. ولى درميدان مقابله با استبداد، اصل اينست که قيام و تظاهرات تا کسب نتيجه ادامه يابد و اصل نظام استبدادى را هدف قرار دهد و قيام و اعتراض مردمان ايران به آزادى و مردمسالارى و کثرتگرايى منتهى شود، همانطور که براى اهل فکــر و آزاديخواهان، اعتراض به چنين حوادثى، مقدمۀ طرح مسائل اساسى ترى در رابطه با وضع ايران و ماهيت فکرى و سياسى نظــام حاکم و محتواى نظام اقتصادى و تعلیمی مملکت مى باشد.

 سازمان موحدين آزاديخواه ايـران ضمن تبريک به مردم آذربايجان جهت مقابله با تحقير کنندگان نظام استبدادى و جهت دفاع از اصول فرهنگى و قومى خود، سرکوبگرى هاى نظام ولايت مطلقه و پايمال سازى حقوق اساسى اقــوام و ملل ايران را محکوم مى نمايد. پيش بسوى تــداوم و گسترش و تشديد تظاهــرات و اعتراضات مردمى، زيرا راه رسيدن به نتيجه، استمرار و جديت در ميدان مبارزه با نظام استبدادى و توسل به توانايى هاى خود و عدم اعتماد به استعمار است.

سازمــان مــوحدين آزاديخــواه ايــران

۲۷ ربيع الثــاني ۱۴۲۷ - ۴ خــرداد ۱۳۸۵