بسم الله الرحمن الرحيم

استيضاح نظام و سلب مشروعیت از آن!!

ديروز، سوم خرداد، روز استيضاح نظام استبدادى خمينى و سلب مشروعیت از آن توسط ١٢٧ نفر از نمايندگان مجلس همين نظام بود. در اين روز ١٢٧ نمايندۀ مجلس نظام خمينى، طى نامه اى سرگشاده به آقاى علی خامنه اى، رهبر و ولى فقيه مطلقۀ نظام خمينى،خواستار برقرارى يک نظام مردمسالار و متکى به انتخابات و رأى و ارادۀ مردم ايران شدند. در اين نامۀ شجاعانه وصريح و بى سابقه، ولى مطلقۀ فقيه در برابر دو راهۀ: استبداد و وابستگى يا آشتى با مردم و روى آوردن به انتخابات وهمه پرسى قرارداده شده و هر دو طريق هم در توان و تعيين شخص خامنه اى قلمداد گرديده اند. اين نمايندگان، حدود نصف نمايندگان مجلس نظام خمينى را تشکيل ميدهند و ولى فقيه نظام خمينى را علنا در يک دو راهۀ برگشت ناپذير قرار داده اند. اين نمايندگان، بصراحت نظام خمينى را به عنوان يک نظام استبدادى تلقى کرده و خواستار آشتى اين نظام با مردم شده اند. و در نامۀ بى سابقۀ اين نمايندگان، آشکارا قدرت مطلقۀ ولى مطلقۀ نظام خمينى مورد نقد و رفض قرار گرفته و نهادهاى انتصابىِ اين نظام به قانون شکنى و تحميل فشارهاى غير قابل تحمل بر مردم متهم شده اند، و از رؤسا وحکام نظام خمينى خواسته شده که از مردم ايران عذرخواهی کرده و تن به آزادى ومردمسالارى و انتخابات آزاد بدهند. دراين نامۀ آزاديخواهانه و نافى استبداد و استعمار، نکات بسيار جالب و خوشايندى براى آزاديخواهان و استقلال طلبان و کل مردم ايران وجود دارد، و حقا که مايۀ خوشحالى و جاى تقدير است، و موضع سازمان موحدين آزاديخواه ايران نيز بصورت کلى درهمين راستا قراردارد. البته بديهى است که اين نمايندگان بيشتر در چهارچوبۀ نظام خمينى قلم زده اند، و اين اشکال اساسى اين نامه است. اما اولا نميتوان بيش از اين از نمايندگان مجلسى که تحت سلطۀ نظام استبدادى است انتظار داشت، ثانيا نتايجى که حاصل خواستهاى اين نمايندگان است جز آزادى و مردمسالارى و انتخابات آزاد نخواهد بود. و اگر چند روز پيش صدها شخصيت سياسى و فرهنگى مملکت خواستار آزادى و مردمسالارى بودند، امروزه و با صراحت بيشتر، نمايندگان مجلس نظام خمينى به صف آزاديخواهان و استقلال طلبان پيوسته وطالب آزادى ومردمسالارى وانتخابات آزاد شده اند. دراين نامۀ تاريخى، نکات با اهميت زيادى وجود دارد، و جهت تاٴکيد و اطلاع بيشتر، برجسته ترين آنها در همينجا منعکس ميگردد:

 

 

البته بنابرماهيت رؤساى نظام استبدادى خمينى و اسارت ناشى از سرکوبگرى دو دهه و نيمۀ آنها، بعيد است که جواب مثبت و فورى به اين نامه داده شود، چون استبداديان هم خوب ميدانند که اگر تن به آزادى و مردمسالارى وانتخابات بدهند، نظام خمينى در آن بازنده خواهد شد. و اينکه چرا رؤساى استبدادى به هيچ خواست آزاديخواهانه واستقلال طلبانه جواب نميدهند، ازهمين اسارت و ناتوانىِ ناشى از عملکرد استبدادى و نيز اميد سازش با استعمارگران سرچشمه ميگيرد. و برخورد اوليه نظام خمينى به نامۀ نمايندگان، حذف و پنهان سازى کامل اين نامه از کليۀ شبکه هاى خبرى ، اعم از روزنامه ها و راديو و تلويزيون و حتى از شبکه هاى اينترنتى بوده است. و اين حذف و پنهان سازى کامل! بار ديگرى روى دوش نظام استبدادى و استبداديان ميباشد. بعد هم وقتی که نامۀ ١٢٧ نمايندۀ مجلس نظام خمينى، به جاى بر آورده شدن و جواب مثبت گرفتن، حتى امکان انتشار پيدا نميکند، ديگر چه چيزى باقى ميماند و خواست چه کسانى ميتواند زيرسلطۀ نظام خمينى منتشر و برآورده شود؟!!، حق اين بود که مردم بجاى انزوا و تفرق و ناتوانى، خود بازيگر اصلى بودند و سرنوشت خود و دين خود و ممتلکات مملکت را بدست استبداد و استعمار نمى سپردند و بازيچۀ آنها نميشدند. باميد صحنه دارى و احساس مسئوليت مردم و رسيدن به آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى.

سازمـان موحـدين آزاديـخـواه ايـران

۲۴ ربيع الاول ۱۴۲۴ - ۴ خرداد ١٣٨٢


 

متن نامۀ نمايندگان مجلس به خامنه اى