بسم الله الرحمن الرحیم

دشمنی نظام ولایت مطلقه با همۀ اقوام و جوامع ایران

نظام استبدادی ولایت مطلقه، دشمن همۀ اقوام وجوامع ایران است، چرا که همۀ اقوام وجوامع ایران را سرکوب و خفه کرده وحقوق اساسی همه را پایمال نموده است، و مردم فارس یکی از اقوام مظلوم ایران است، و حتی بیش از اقوام و جوامع دیگر ایران، شهید و زندانی و آواره داده است. اگر نظام ولایت مطلقه، دشمن همۀ اقوام و جوامع ایران، اعم از عرب، کرد، فارس، آذری، بلوچ، ترکمن، و لر نبود، و اگر دشمن شیعه و سنی و مسلمانان آزاد اندیش نبود، و اگر دشمن ایران و ایرانی نبود، همگان را خفه نمی کرد و یک نظام سیاه استبــدادی را بر ایران و ایرانیان تحمیل نمی کرد. بدیهی است که در میدان مظلومیت همه یکسان نیستند: بعضیها لعنت می شوند، مثل اهل سنت، بعضیها انکار می شوند، مثل مردم عرب، بعضیها به خدمت گرفته می شوند، مثل مردم فارس، و بعضیها عمیقا محروم میشوند، مثل مردم بلوچ و..... اینست که نظام استبدادی ولایت مطلقه، دشمن مردم ایران است، دشمن همۀ اقوام و جوامع ایران، و دشمن مسلمین است، و بالاخره دشمن همۀ آنهایی است که میخواهند آزادانه بیندیشند، آزادانه بنویسند و صحبت کنند، و آزادانه موضع سیاسی اتخاذ نمایند. آری؛ نظام ولایت مطلقه، دشمن جوامع مسلمان ایران و خصم همۀ جوامع اسلامی است، و علاوه بر اینکه این نظام استبدادی، دستاورد عظیم قیام ۵۷ مردم ایران را بر باد داد (که حاصل دهها سال مبارزات آزادیخواهانه و نیز محصول یک فرصت تاریخی بود) و سه دهه است که سد آزادی و ترقی ایران و ایرانی شده است، بلکه جوامع ایران و نیروهای سیاسیی ایران را نیز وادار نمود تا مجددا به فکر قیام جدیدی بیفتند و مرحلۀ جدیدی از مبارزات آزادیخواهانه و ضد استبـدادی را به راه بیندازند، مبارزه ای که مطمئنا تا رسیدن به آزادی و تحقق حقــوق اســاسی مردم و جـوامع ایران ادامه خواهد داشت. و بالاخره نظام استبدادی ولایت مطلقه، که بر اساس شرک و خرافات بنیانگذاری شده و در سایۀ استبداد و سلطه گری تداوم یافته، و با زور سلاح استبدادی، تبعیـض و تجاوز را در حق مردم ایران رسمیت داده است، زائل و نابود خواهد شد. 

 بنابراین، نظام ولایت مطلقه، نه حکومت فارس، نه حکومت شیعه، و نه حکومت ایران است، بلکه یک حکومت استبدادی است، و صاحبانش یک مجموعه آخوند مشرک و مستبد و فاسد هستند. و این حکومت استبدادی قبل از اینکه دشمن اهل سنت و دشمن اهل توحید و دشمن اقوام و ملل ایران باشد، دشمن مردم فارس و دشمن شیعیان است. و سند این واقعیت میزان مقتولین و اعدام شدگان و شهدای آزادیخواه فارس و شیعه و زندانیان و آوارگان آنهاست. آیا غیر از اینست که اگر مردم فارس و مردم شیعه با نظام ولایت مطلقه بود، این نظــام استبدادی جرئت برگذاری انتخابات آزاد را پیدا می کرد. اینست که نباید به دام ادعاهای حیله گرانۀ استبدادی افتاد و این نظام سرکوبگر و سلطنتی را نظام فارسی و نظام شیعی معرفی کرد. آیا رنج و محنتی که مردم فارس و یا شیعیان در سایۀ نظام ولایت مطلقه متحمل میشوند، از رنج و محنت دیگر اقوام و مذاهب ایران کمتر است؟! اگر چنین ادعایی درست باشد، پس مثلا نظام استبدادی سعودی نیز نظام اهل سنت است؟؟!!، نظامهای اموی و عباسی نیز همان خلافت اسلامی بودند؟؟!! اینست که به تأکید یک نظام سیاسی که به نام قومی یا مذهبی بوجود می آید می تواند دارای ماهیت ها و گرایش های مختلفی باشد، و هیچ قوم و مذهبی مُوَلِد یک نوع نظام سیاسی نیست. بر این اساس باید دقت داشت و همه چیز را با هم قاطی نکرد و عین حق و راستی را بیان نمود. بگذریم از اینکه نظام مُستبد ولایت مطلقه در رابطه با چنین مواضع باطل و غیر واقعی و صاحبان آنها نهایت تشکر را ابراز می دارد. اصلا اگر نظام شرک و استبداد و فساد ولایت مطلقه، نظام اکثریت مردم ایران بود، دیگر چه حرفی باقی می ماند؟! ، زیرا وقتی که اکثریت مردم مملکتی آزاد شوند، اقلیت آن را نیز دربر خواهد گرفت، و آزدای فراگیر خواهد شد. و این واقعیت مُبَیِن این اصل است که: در یک مملکت، آزادی یا برای همه وجود دارد، یا برای کسی وجود ندارد.

سازمـــــان موحــــــدین آزادیخــــــواه ایــــــران

۲۲ جمــادي الاولي ۱۴۲۸ ۱۷ خــرداد ۱۳۸۶