بسم الله الرحمن الرحيم

استعمار و امپرياليسم در راه مهارسازى

امروزه در دنيا کمتر کسى پيدا می شود که نداند و اطلاع نداشته باشد که قدرتهاى استعماری و امپرياليستى در ممالک زیر سلطه و غارت شده دنبال چه چيزى هستند، و طبعا مردم ايران نيز بخوبی می دانند و مطلع هستند که منشاء عملی نظامهای استبدادیِ پهلوى و ولایت فقیهی همين قدرتهاى سلطه گر و غارت پيشه بوده و هستند.

استعمار و امپرياليسم غربى بيش از ۵۰ سال نظام استبدادى و خائن پهلوى را بر مردم ايران (با خشونت و سرکوب گرى) تحميل کردند، و زمانی که مردم ايران به جان آمدند و براى برکنارى و اسقاط استبداد پهلوى به خيابانها ريختند، حیله گران غربى به جاى مقابلۀ بى نتيجه با مردم ايران، به فکر جانشين آن افتادند و خواستند اوضاع از مهار و افسارشان خارج نشود. بدین خاطر آقای خمينى را (که آخوندى عقب مانده و فرقه گرا بود) به صحنه آورده و به پاريس بردند؛ تا استبداد ولایت فقیهی جانشين استبداد پهلوى شود؛ و باز مردمايران و اقوام آن در مهار و تحت سلطه باقى بمانند.

حالا نیز که مردم ایران به صحنه آمده و خواستار آزادى و مرد مسالارى هستند، باز استعمارگران و امپرياليستهاى مداخله گر در پى مهار جنبش ايرانيان هستند، واين بار ميخواهند نظام استبدادى ولایت فقیهی را اصلاح کنند! و آن را اصلاح پذير! نشان دهند. اما قدرتهاى سلطه گر و غارتگر به حدى نظام ولایت مطلقه را ارهابی (تروريست) و استبدادی و ایران را ستاد بنيادگرايى و....... معرفى کرده اند (جهت مهارسازى و امتياز گيرى) که حالا اسير تبليغات گذشتۀ خود شده اند. و بنابراين، ميخواهند از کسانى چون محمد خاتمى استفاده کنند و وانمود می کنند که اصلاح طلبان و اصلاح کنندگان نظام ولایت مطلقه حاکمان واقعى و مردمى در ايران هستند و اروپا و آمريکا ميخواهند با حاکمان جديد ايران روابط خود را عادى! سازند.

البته دستگاه خبرى استعمار روز به روز دايرۀ اصلاح طلبى در نظام ولایت مطلقه را وسیعتر می سازد؛ بنحوی که حالا خامنه اى هم اصلاح طلب! شده است، اصلاح طلبى که به گفتۀ رئيس يک شبکۀ خبرى غربی (بی بی سی)، اصلاحات را در چهارچوبۀ اسلام می خواهد؟! و بنابر این باید گفت که خمينى هم عمرش نرسيد تا اصلاح طلب شود؟! هر چند که ایشان من البدایه اصلاح طلب استعمار و امپرياليسم بود. و جالب اینکه علی خامنه اى (ولی مطلقۀ نظام ولایت مطلقه) نگران اصلاحات آمريکايى است؛ ولى همين جا بايد گفت: آقاى خامنه اى اگر اصلاح طلبى موجود در ایران آمريکايى باشد خوش خیال و بى خيال باش! همانگونه که آمريکا با بقای نظام استبدادى شما خوش خیال و بى خيال میباشد.

هر ايرانى آزاده بايد بداند که قدرتهاى استعمارگر و امپرياليست غربى ميخواهند بار ديگر جريان آزاديخواهى و مردمسالارى در ايران عقيم و ناکام و بى نتيجه گردد، و ميخواهند که عمر نظام استبدادى ولایت مطلقه طولانی تر شود، زيرا بعد از این نظام استبدادى، مهار و افسار مردم ايران و تحميل استبداد و مستبدين ديگر به دليل رشد و تکاملى که مردم ايران کسب کرده اند بسيار مشکل می باشد. و لکن باید هوشیار بود و پوشش اين بارۀ قدرتهاى غربى، اصلاح طلبان و اصلاح کنندگان نظام ولایت مطلقه هستند، و بوسيلۀ آنها و از طريق آنها ميخواهند این نظام استبدادى را بازسازى نمايند. و نکتۀ بسيار مهم که در اينجا وجود دارد اينست که بعضى از اصلاح طلبان نزديک به جريان مردمسالارى را اصلاح طلبان تندرو! معرفى می کنند. البته تا قبل از سوختن هاشمی رفسنجانى و مافياى اطرافش جريان اصلاح طلبِ معتدل و مورد تأييد خود ايشان بود، و حالا که علی خامنه اى هم اصلاح طلب شده! چاره را در توجيه او مى بينند، و البته در فکر تعديل خاتمى نیز! هستند.

و اما بايد به اين نکته ايمان داشته باشيم که اصلاحات و اصلاح طلبانى که مورد تأييد و يا قابل تحمل و يا تعديل شدۀ استبداد و استعمار هستند (با هر ماهيت و محتوايى که داشته باشند) جاى اعتماد و تکيه نيستند و به درد مردم ايران و راه مردمسالارى و نظام کثرت گرا نمی خورند، و ملجاء و پناهگاه اول و آخر آزاديخواهان و کثرت گرايان (بعد از الله و قوانین توحیدی) مردم و اقشار مختلف آنست.

اين نکته را به خوبى می دانيم که استعمار و امپرياليسم غربى، اصلاح نظام استبدادى ولایت مطلقه را براى خودشان و براى سلطه گرى و برای تداوم غارتگرى ميخواهند، کمااینکه آنها به خوبى میدانند که این نظام استبدادى - فرقه ای براى مردم ایران و اقوام مختلف آن اصلاح پذير نيست، و اصلاح پذيرى آن تنها در رابطه با قدرتهاى غارتگر غربى معنا میدهد نه در رابطه با مردم ايران و اقوام سرکوب شده و جهات ممنوع شدۀ آن. ولى ما هم قبول داريم که نظام استبدادى ولایت مطلقه براى استعمار و امپرياليسم اصلاح پذيراست، کمااينکه اخيراً از يک دولت تروريستى به دولتى نگران کننده! تبديل شده است. و همانگونه که تا حال به شيوۀ مطلقه در خدمت آنها بوده، مِن بعد به شيوۀ اصلاح شده و بازسازى شده خدمتگذار آنها خواهد بود. و بزرگترین اين خدمتها همانا رکود و توقف مردم ايران در سايۀ نظام استبدادی و سرازير شدن منابع مادى و سرمايه ها و لیاقتهای مردمى و نيروى انسانى و...... به سوى دولتهاى سلطه گر و غارت پيشه است.

وقتى که می گوییم نظام ولایت مطلقه اصلاح پذير است يا نه (مانند هر چيز ديگری) بايد مشخص کنيم که اين نظام براى چه چيز و چه کسى اصلاح پذير و براى چه چيز و چه کسى اصلاح پذير نیست؟! اصلاح از ديدگاه مردم ایران و اقوام مختلف آن (اعم از زیر سلطه و راکد، آواره و تبعیدی، زندانى و محکوم و.......) آزادى و مردمسالارى و کثرتگرايى و انتخابات آزاد، و همچنين آزادى کليۀ زندانيان سياسى و بازگشت همۀ ايرانيان آواره و رانده شده و آزادى فعاليتهاى فکرى و سياسى و برپايى يک نظام مردمى و بر اساس آراى آزاد مردم است. اما اصلاح نظام ولایت مطلقه از ديدگاه قدرتهاى سلطه گر و غارتگر غربى، تسليم بدون چون و چراى اين نظام استبدادى به استعمار و امپرياليسم و قرار دادن مملکت و اقتصاد مملکت و نيروى انسانى مملکت در اختيار آنها است، کمااينکه تا حال اينطور بوده و اکنون که زمزمۀ مردمسالارى پيدا شده، جهت حفظ سلطه و غارت گرى، به تکاپو و به فکر بازسازى افتاده اند.

در حال حاضر اکثر ممالک جهان و تمام نظامهاى استبدادى در جهان اسلام، از ديد استعمار و امپرياليسم معتدل و اصلاح شده هستند، و ممالک تحت سلطه و غارت شده در سايۀ نظامهاى استبدادى و معتدل (سوارى دهنده) دهها سال است در حال رشد و توسعه و رو به رشد هستند؟! مهارسازى! آرى مهارسازى؛ و این کارى است که استعمار و امپرياليسم غربی ميخواهند در ايران و در ممالک اسلامى و در بقيۀ جهان انجام دهند و هميشه انجام داده اند و تا آنجا که بتوانند انجام خواهند داد. و طبعا استعمار و امپرياليستهاى غربى به کمتر از استبداد بازسازى شده رضايت نخواهند داد، همانطور که در ممالک ديگر نیز دنبال همين بازسازى و مهارسازى هستند. و سفر محمد خاتمى بعنوان رئیس جمهور ایران به آلمان و ديگر دول استعمارگر و امپرياليست و استقبال غارتگران غربی از او (با هر ماهيت و محتوايى که خاتمى داشته باشد) در راستاى بازسازى نظام ولایت مطلقه و مهار جنبش آزاديخواهانه و مردمسالار ايران و براى طولانى تر کردن عمر استبداد و سرکوبگری است. اینست که میگوییم قدرتهاى غارت پيشۀ غربى و مدافع حقوق بشر! دنبال استمرار سلطه گرى و غارتگرى و همچنين رکود و توقف و زیرسلطگى و آوارگى و فقر زدگى ايران و مردم آن هستند.

و اما راه و چاره و به تأکید تنها راه و چاره، همانا قيام آگاهانه و شجاعانه و هدفدار مردم ايران جهت نجات از سلطۀ استبداد و استعمار و سلطۀ امپریالیستی و براى کنار زدن نظام استبدادى ولایت مطلقه است، نظامى که حتى جناح اصلاح طلب خود را نیز نه تحمل می کند و نه تحمل خواهد کرد. و آزادى و مردمسالارى و کثرتگرایی راه و روش یک ايرانى آزاده و استقلال طلب و ترقى خواه و مسلمان می باشد.

اللّه اکبــــــــــــــــــر اللّه اکبــــــــــــــــــــر، ســـــــــــــــــــلام بر مـــــــــــــــوحدين،

مـــــــــــــرگ بر استبـــــــــــــــداد، بــر قــــــــــــــــرار بــــــــــــــاد آزادى،

بــر کنـــــــــار بــاد نظــــــــــام ولايـــــــت مطلقــــــۀ خمينــــــــى،

برقـــــــرار بـــــــــاد جمهـــــــوری متحــــــدۀ مـــــــــردمی
،

شعله ور بـاد قيـام استبـداد برانداز مــردم ايــران،

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرتگرایی

****************************

**********************

****************

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۲۱ - ۲۶ تیر ۱۳۷۹