بسم الله الرحمن الرحيم

استعمار و امپرياليسم در راه مهار سازى

امروزه در دنيا کمتر کسى پيدا ميشود که نداند قدرتهاى استعماری و امپرياليستى در ممالک زیر سلطه و غارت شده، دنبال چه چيزى هستند، و مردم ايران نيز به خوبى ميدانند که منشاء و مادر استبداد پهلوى و ولایت فقیهی همين قدرتهاى غارت پيشه و سلطه گر بوده و هستند.

استعمار و امپرياليسم غربى بيش از ۵۰ سال نظام استبدادى و خائن پهلوى را بر مردم ايران (با خشونت و سرکوب گرى) تحميل کردند، و زمانی که مردم ايران به جان آمدند و براى برکنارى و اسقاط استبداد پهلوى به خيابانها ريختند، حیله گران غربى به جاى مقابلۀ بى نتيجه با مردم ايران، به فکر جانشين آن افتادند و خواستند اوضاع از مهار و افسارشان خارج نشود. و بدین خاطر آقای خمينى را (که آخوندى عقب مانده و فرقه گرا و بى خبر از دنيا بود) به صحنه و به پاريس آوردند؛ تا استبداد ولایت فقیهی جانشين استبداد پهلوى شود و باز ايران و ايرانى در مهار و تحت سلطه باقى بماند.

حالا نیز که مردم ایران به صحنه آمده و خواستار آزادى و مرد مسالارى هستند، باز استعمارگران و امپرياليستهاى مداخله گر در پى مهار جنبش ايرانيان هستند، واين بار ميخواهند نظام استبدادى ولایت فقیهی را اصلاح کنند! و آن را اصلاح پذير! نشان دهند. اما قدرتهاى سلطه گر و غارتگر به حدى نظام ولایت مطلقه را ارهابی (تروريست) و استبدادی و ایران را ستاد بنيادگرايى و....... معرفى کرده اند (جهت مهارسازى و امتياز گيرى) که حالا اسير تبليغات گذشتۀ خود شده اند. و بنابراين، ميخواهند از کسانى چون محمد خاتمى استفاده کنند و وانمود می کنند که اصلاح طلبان و اصلاح کنندگان نظام ولایت مطلقه حاکمان واقعى و مردمى در ايران هستند و اروپا و آمريکا ميخواهند با حاکمان جديد ايران روابط خود را عادى! سازند.

البته دستگاه خبرى استعمار روز به روز دايرۀ اصلاح طلبى در نظام ولایت مطلقه را گشادتر میکند و حالا خامنه اى هم اصلاح طلب! شده است؛ اصلاح طلبى که به گفتۀ رئيس يک شبکۀ خبرى غربی، اصلاحات را در چهارچوبۀ اسلام می خواهد؟! و بنابر این، باید گفت که خمينى هم عمرش نرسيد تا اصلاح طلب شود؟! هرچند که او از اول اصلاح طلب استعمار و امپرياليسم بود. و جالب اینکه علی خامنه اى (ولی مطلقۀ نظام ولایت مطلقه) نگران اصلاحات آمريکايى است؛ ولى همين جا بايد گفت: آقاى خامنه اى اگر اصلاح طلبى موجود در ایران آمريکايى باشد خوش خیال و بى خيال باش! همانگونه که آمريکا با وجود و حضور نظام استبدادى شما خوش خیال و بى خيال میباشد.

هر ايرانى آزاده بايد بداند که قدرتهاى استعمارگر و امپرياليست غربى ميخواهند بارديگر جريان آزاديخواهى ومردمسالارى در ايران عقيم و ناکام و بى نتيجه گردد و ميخواهند که عمر نظام استبدادى خمينى طولانى ترشود، زيرا بعد از نظام استبدادى خمينى مهار و افسارمردم ايران و تحميل استبداد و مستبدين ديگر به دليل رشد و تکاملى که مردم ايران کسب کرده بسيار مشکل می باشد. و لکن باید هوشیار بود و پوشش اين بارۀ قدرتهاى غارت پيشۀ غربى، اصلاح طلبان و اصلاح کنندگان نظام ولایت مطلقه هستند و بوسيلۀ آنها و ازطريق آنها ميخواهند این نظام استبدادى را بازسازى نمايند. و نکتۀ بسيارعالى که در اينجا وجود دارد اينست که بعضى از اصلاح طلبان نزديک به جريان مردمسالارى را اصلاح طلبان تندرو! معرفى ميکنند. تا قبل از سوختن رفسنجانى و مافياى اطرافش جريان اصلاح طلبِ معتدل و ميانه رو و مورد تأييد، جنابِ ايشان بود، و حالا که خامنه اى هم اصلاح طلب شده؛ چاره را در توجيه او مى بينند؟! و البته در فکر تعديل خاتمى نیز! هستند.

و اما بايد به اين نکته ايمان داشته باشيم که اصلاحات و اصلاح طلبانى که مورد تأييد و يا قابل تحمل و يا تعديل شدۀ استبداد و استعمار هستند (با هر ماهيت و محتوايى که داشته باشند) جاى اعتماد و تکيه نيستند و به درد مردم ايران و راه مردمسالارى و نظام کثرت گرا نمی خورند، و ملجاء و پناهگاه اول و آخر آزاديخواهان و کثرت گرايان (بعد از الله و قوانین توحیدی) مردم و اقشار مختلف آنست.

اين نکته را به خوبى ميدانيم که استعمار و امپرياليسم غربى، اصلاح نظام استبدادى را براى خودش و براى سلطه گرى و غارتگرى خودش ميخواهد، و آنها به خوبى ميدانند که نظام استبدادى خمينى براى ايران و ايرانى اصلاح پذير نيست، واصلاح پذيرى نظام جنايت پيشه و خيانت پيشۀ خمينى تنها در رابطه با قدرتهاى غارتگر غربى معنى ميدهد نه دررابطه با ايران و ايرانى، ولى ما هم قبول داريم که نظام استبدادى خمينى براى استعمار و امپرياليسم اصلاح پذيراست، کمااينکه اخيراً از يک دولت تروريستى به دولتى نگران کننده!! تبديل شده است. و همانگونه که تا حال به شيوۀ مطلقه در خدمت آنها بوده، مِن بعد به شيوۀ اصلاح شده و باز سازى شده خدمتگذار آنها خواهد بود، و بزرگترين اين خدمتها رکود و قفل ايران و ايرانى در سايۀ استبداد و سرازير شدن منابع مادى و سرمايه هاى مردمى و نيروى انسانى و .... به سوى دولتهاى سلطه گر و غارت پيشه است.

وقتى می گوييم نظام ولایت مطلقه اصلاح پذير است يا نه (مانند هر چيز ديگری) بايد مشخص کنيم که اين نظام براى چه چيز و چه کسى اصلاح پذير و براى چه چيز و چه کسى اصلاح پذير نیست؟! اصلاح از ديدگاه يک ايرانى ، اعم ازتحت سلطه و راکد شده، آواره ورانده شده، زندانى و محکوم شدۀ استبداد و........ آزادى و مردمسالارى وکثرتگرايى وانتخابات آزاد، وهمچنين آزادى کليۀ زندانيان سياسى و بازگشت همۀ ايرانيان آواره و رانده شده وآزادى فعاليتهاى فکرى و سياسى و بر پايى يک نظام مردمى و بر اساس آراى آزاد مردم است. اما اصلاح نظام ولایت مطلقه از ديدگاه قدرتهاى سلطه گر و غارت پيشۀ غربى، تسليم بدون چون و چراى اين نظام استبدادى به استعمار و امپرياليسم و قرار دادن مملکت واقتصاد مملکت و نيروى انسانى مملکت در اختيار آنها است، کما اينکه تا حال اينطور بوده و حالا که زمزمۀ مردمسالارى پيدا شده، جهت حفظ سلطه و غارت گرى، به تکاپو و به فکر باز سازى افتاده اند.

در حال حاضر اکثر ممالک جهان و تمام نظامهاى استبدادى در جهان اسلام، از ديد استعمار و امپرياليسم معتدل و اصلاح شده هستند، و ممالک تحت سلطه و غارت شده در سايۀ نظامهاى استبدادى و معتدل (سوارى دهنده) دهها سال است در حال رشد و توسعه و رو به رشد هستند؟! مهارسازى! آرى مهارسازى؛ و این کارى است که استعمار و امپرياليسم غربی ميخواهند در ايران و در ممالک اسلامى و در بقيۀ جهان انجام دهند و هميشه انجام داده اند و تا آنجا که بتوانند انجام خواهند داد. و طبعا استعمار و امپرياليستهاى غربى به کمتر از استبداد بازسازى شده رضايت نخواهند داد، همانطور که در ممالک ديگر نیز دنبال همين بازسازى و مهارسازى هستند. و سفر محمد خاتمى بعنوان رئیس جمهور ایران به آلمان و ديگر دول استعمارگر و امپرياليست و استقبال غارتگران غربیی از او (با هر ماهيت و محتوايى که خاتمى داشته باشد) در راستاى بازسازى نظام استبدادى خمينى و مهارجنبش آزاديخواهانه و مردمسالار در ايران و براى طولانى تر کردن عمر استبداد و سرکوبگری است. و براين اساس، قدرتهاى غارت پيشۀ غربى و مدافع حقوق بشر! خواستار استمرار سلطه گرى و غارتگرى و همچنين رکود و توقف و تحت سلطگى و آوارگى و فقرزدگى ايران و ايرانى هستند.

راه و چاره و به تأکید تنها راه و چارۀ ايران و ايرانى، قيام آگاهانه و شجاعانه و هدفدار مردم ايران جهت نجات از سلطۀ استبداد و استعمار و سلطۀ امپریالیستی و براى برکنارى نظام استبدادى ولایت مطلقه است، نظامى که حتى جناح اصلاح طلب خود را نه تحمل ميکند و نه تحمل خواهد کرد. و آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى راه و روش یک ايرانى آزاده و استقلال طلب و ترقى خواه و مسلمان می باشد.

الله اکبر الله اکبر    سـلام بـر موحدين

مرگ بر استبداد     بر قرار باد آزادى

بـر کنـار بـاد نظام استبـدادى خـمينى

بـر قرار باد جمهورى متحدۀ مردمى

شعله ور باد قيام پايانبخش توده هـا

پيـش بسـوى آزادى و مردمسـالارى

و کثـرت گـرايى

سازمـان موحـدين آزاديـخواه ايـران

۱۴ ربیع الثاني ۱۴۲۱ - ۲۶ تیر ۱۳۷۹