بسم الله الرحمن الرحيم

اخـلالـگرى در مـکـانـهـاى ايـنـتـرنـتـى

روز پنج شنبه ١٠ آبان ١٣٨٠ ايميلى براى سماء ارسال شده که در آن معلوماتى در رابطه با نفوذ و دخالت مخفيانۀ سازمانهاى جاسوسى سيا و موساد در شبکه هاى اينترنتى و ناممکن کردن مطالعۀ مطالب و موضوعات مختلف منعکس شده است، خصوصاً اين اخلالگرى موجب شده که مطالب و موضوعاتى که ماهيت و عملکرد استعمار و امپرياليسم واستعمار امريکى- صهيونى را افشاء و روشن ميسازند، روى اينترنت باز نشوند و متن آنها ظاهر نگردد.

در اين ايميل ارسالى، نام چند مکان اينترنتى برده شده که شبکه هاى جاسوسى و ارهابى و جنايت پيشۀ سيا و موساد آن را مختل و امکان دسترسى به مطالب آن را ناممکن ساخته اند، که يکى از اين مکانهاى اينترنتى، مکان اينترنتى سازمان موحدين ( سازمان موحدين آزاديخواه ايران) است.

 سازمان موحدين آزاديخواه ايران هرگونه دخالت درمکانهاى اينترنتى را که وسيلۀ بيان انديشه و اعلام مواضع فکرى وسياسى هستند محکوم ميکند و آن را يک عمل ارهابى و اقدامى عليه آزادى بيان و قلم و هشدارى به جريانات فکرى - سياسى تلقى مينمايد.

البته صحت و سقم محتوا و معلومات ايميل ارسال شده نيازمند بررسى بيشترى است و بايد براى اثبات آن تلاش بيشترى نمود، اما از ماهيت اين سازمانهاى خطرناک و ضد بشرى هر کارى ساخته است، و استعمار و امپرياليسم بوسيلۀ همين سازمانهاى خطرناک، ارهابى، قاتل، مخرب، و توطئه گر است که توانسته دنيا را تحت سلطۀ خود درآورد و به غارت و چپاول آن بپردازد و جهان را به جنگ و آشوب بکشاند، و هر وقت خواسته، از طريق امپرياليسم خبرى، که براى جا انداختن کذابيت وتهمتهاى استعمار وامپرياليسم راه اندازى شده، آزاديخواهان و استقلال طلبان را به يکى از صفات ضد بشرى خود متهم ساخته است.

همچنين سماء از صاحب ايميل [email protected] که معلومات فوق الذکر را ارسال کرده است و از همۀ کسانى که در راستاى کشف بيشتر اين مسئله ميتوانند افشاگرى بکنند ميخواهد که در اين رابطه مطلب بنويسند و همگان را از تلاش خود مطلع نمايند، تا عملکرد اخلالگران و تخريب کنندگان مکانهاى اينترنتى که لابد به قصد عدم دسترسى مردم به واقعيات مختلف وعدم روشن شدن ماهيت استعمار و امپرياليسم و نظامهاى استبدادى و مخفى ماندن عملکرد استعمار امريکى -صهيونى صورت ميگيرد، هرچه روشنتر شود.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۷ شعبان ۱۴۲۲ - ۱۲ آبان ۱۳۸۰