پانزدهـم آذر ماه سالروز اعلام موجودیت سازمان مــوحدین آزادیخــواه ایران مبارک بـاد - سماء

 

 

 

اِعلام موجوديت و اِمکان آن در نظامهاى استبدادى

 

اِعــلام مـــوجودیت سمــــاء - از رهبـــر سمــــاء

(مواضع فکری - سیاسی، و روش مبارزه) تــاریـــــخ ایــــــراد: ۴ رجــب ۱۴۱۵ - ۱۵ آذر ۱۳۷۳ 

 

مصاحبۀ رهبر سماء با رحیم الله یوسف زی (اعلام موجودیت)