بسم الله الرحمن الرحيم

دو مطلب زنده و اساسى، نه تاريخى؟!

۱۶ خرداد ۱۳۸۰ مکان انترنتى ديدگاه (على ناظر)، دو مطلب ارسال شدۀ سازمان موحدين آزاديخواه ايران به آن مکان (سايت) را تحت عنوان: دو مطلب در بارۀ دو واقعۀ تاريخى ناميده است؟!، مطالبى که نامشان اينست: شوراى سقيفه و ظهور خلافت مردمى، و ميلاد محمد مصطفى (ص). معلوم نيست که اين مکان محترم چرا عندالنفس اين کار را کرده و چرا آنها را تحت نامى که ايشان مجاز نيستند روى آنها بگذارند منتشر ساخته است؟! در حالى که اين دومطلب زنده و اساسى، داراى دو عنوان بزرگ هستند!!، و ايشان به جاى اينکه تحت نامى جديد آنها را منعکس کند و در عين حال آنها را درهم بريزد و از آنها انبار! درست کند، ميتوانست هم تحت نام خودشان و هم جداگانه آنها را منتشر نمايد.

اگر اين نامگذارى نقد آنها محسوب ميشود، بايد اين نقد، جداگانه باشد، نه اينکه مطالب با نامى که مورد تأييد صاحب آن نيست معرفى و منتشر شوند. و اگر ميخواهد بگويد که اين دو مطلب، محتوايشان تاريخى است و در نتيجه تحت اين نام منتشر شده اند، باز، اين تلقى و ديدگاه مکان ديدگاه است، و از نظر سماء و از نظرصدها ميليون مسلمان، اين دو مطلب نه تنها تاريخى (به معناى مطالبى که در گذشته واقع شده اند و ديگر کارشان تمام شده است) نيستند، بلکه زنده و اساسى و حياتى ميباشند و در جلو چشم مکان ديدگاه، سالانه صدها ميليون مسلمان، جشن ميلاد رسول الله محمد مصطفى (ص) را برگزار و گرامى ميدارند و بدين مناسبت مولودى ميگيرند، و اين جشن، به يک پديدۀ اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى در دهها مملکت و در بين صدها ميليون انسان مبدل شده است. در رابطه با مردمسالارى اسلامى هم (خلافت مردمى) بايد گفت که اين مطلب نه تنها تاريخى به معناى مکان ديدگاه نيست، بلکه قضيۀ مردمسالارى اسلامى و خلافت مردمى در مرکز سياست همۀ مسلمين قرار دارد، بگذريم از اينکه اکثر پديده هاى فکرى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... ريشه در تاريخ دارند، و تا اين ريشه، عميقتر و پر بارتر باشد، اعتبار و اهميت آن داراى وسعت و کيفيت بيشتر و به دليل تجربه شدگى جاى اطمينان بيشتراست. و نظريۀ مردمسالارى اسلامى، بدون ترديد از زنده ترين و اساسى ترين بحث سياسى کليۀ حرکات و جنبشها و سازمانها و جوامع اسلامى و مسلمان است، و مصيبت عظماى همۀ مسلمين، ناشى از فقدان مردمسالارى و حاکميت مسلمين بر سرنوشت خود و تعيين و عزل حکومت و حاکم و نظام سياسى از طرف آنهاست. چيزى که در متن تحليل، ارائه شده و به اندازۀ کافى بدان پرداخته شده است.

همچنين اگر ساخت اين عنوان انتشارى، صرفاً يک موضعگيرى فکرى و سياسى است، تصور نميرود که موضع ديدگاه و مسئول آن در رابطه با اسلام و مسلمين چندان مجهول باشد، و همۀ آنهايى که با اين مکان انترنتى سر و کار دارند، ميدانند که موضع اين مکان و مسئول آن، يک موضع اسلامى و توحيدى!! نيست، و اگرهم ميخواهند که موضع خود را واضحتر سازند، مکان ديدگاه در اختيار آنها قرار دارد. اميد مى رود که اين انتقاد درمکان انترنتى ديدگاه انتشار يابد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۴ ربیع الاول ۱۴۲۲ - ۱۶ خرداد ۱۳۸۰