بسم الله الرحمن الرحيم

بزرگترين صادر کنندگان جهان!

امروزه، بنابر منابع خبرى غرب، ايالات متحدۀ آمريکا، در صدور سلاح و مهمات جنگى و مخرب، در رأس ممالک جهان قرار دارد، و افغانستان هم در صدور ترياک و مواد مخدر مقام اول را در جهان داراست، و اين دو مملکت، در صدور سلاح و ترياک، گوى سبقت را از همديگر ربوده اند، همچنانکه آنها گوی سبقت را از دول ديگر هم ربوده اند. بنابر شناخت موثقى که همگان يا اکثراً از آن دارند، سلاح و مهمات اعم از سلاحهاى متعارف مانند توپ، تانک، هواپيماى جنگى، سلاحهاى سبک، وسايل شکنجۀ معمولى و .....، و سلاحهاى غير متعارف اعم از سلاحهاى هسته اى، سلاحهاى شيميايى، وسايل شکنجۀ غير متعارف که آثار شکنجه را بجا نمى گذارند و ....، همچنين طرحهاى جنگى که ميتوان آن را جزو سلاحهاى جنگى محسوب کرد، داراى آثار و عواقب مخرب و ويرانگر هستند، و در عين حال کشتار کننده اند. از طرف ديگر، همگان ميدانند که ترياک، هروئين، حشيش و ....که کلاً مواد مخدر ناميده ميشوند ازقدرت تخدير و بى اراده کنندگى، و بعضاً و در صورت افراط، از خاصيت کشندگى برخوردار هستند.

اما خوب است در رابطه با اين دو صادر کنندۀ بزرگ وارد جزئيات بيشترى شويم. اين دو صادر کننده داراى اشتراکات و تفاوتهايى ميباشند، اما تفاوتهايشان از اشتراکاتشان بيشتر است:
اشتراک اين دو صادرکننده در دو چيز است، يکى در صدور چيزهاى ضد انسانى است که عبارت است از فروش و پخش وسايل مخرب و کشتار کننده و مواد مخدر و فاسد کننده. و اشتراک دوم آنها در مقام اول بودن در رابطه با تخريب جهان و کشتار بشريت و تخدير جهانيان است.

اما تفاوتهاى آنها عبارتند از:

١- تفاوت اول آنها اينست که صادرات سلاحهاى آمريکايى، بيشتر از طرف دولت آمريکا و يا با اجازۀ آن صورت ميگيرد، اما صدور مواد مخدر از افغانستان، بيشتر از طريق افراد و گروههاى قاچاقچى انجام ميگيرد و دخالت دولت و يا نيمه دولت افغانستان ممکن است در عدم مبارزۀ جدى و عدم جلوگيرى از صدور آن خلاصه شود.

٢- تفاوت دوم اين دو صادر کننده، در مقدار و اندازۀ صدور وسائل و موادشان و حجم درآمدى است که از محل صدور اين چيزها بدست ميآورند:
بنابر گزارشهاى شبکه هاى خبرى غربى، ايالات متحدۀ آمريکا سالانه حدود پنجاه در صد (۵۰٪) کل سلاحهاى جهان را صادر ميکند و بعد از آن ممالک امثال انگليس، فرانسه، روسيه و .... قرار ميگيرند. بنابر گزارش همين منابع، درآمد سالانۀ آمريکا از محل فروش و صدور سلاحهاى متنوع، حدود صد ميليارد دلار است!! (
۵ برابر بودجۀ ايران). در حاليکه اولاً معلوم نيست که افغانستان چنددرصد مواد مخدر درجهان را صادرميکند واحتمالاً فاصلۀ چندانى با بلاد ديگر ندارد. ثانيا درآمد سالانۀ افغانستان از محل مصدور مواد مخدر از حدود ١ ميليارد دلار تجاوز نمى کند.

٣- تفاوت سوم آمريکا و افغانستان اينست که آمريکا مدافع حقوق بشر!! معرفى ميشود و همه ساله، وزارت خارجه اش گزارش نقض حقوق بشر!! در جهان و در رابطه با دول مختلف جهان صادر ميکند!!، نقض و سرکوبى که با زور سلاحهاى آمريکايى ميسر ميشود، و اين گزارشها بيشتر براى ممالکی تهيه ميشوند که مثلاً از آمريکا سلاح نخريده اند و يا خواسته اند آنها نيز در ساخت و صدور سلاح و مهمات سهيم باشند. در حالى که افغانستان مملکتی معرفى ميشود که در آن نقض حقوق بشر صورت ميگيرد و آن مملکت مرکز تروريسم جهانى!! ( بخوانيد اسلامى!!)  تبليغ ميگردد.

۴- و تفاوت چهارم آنها در وضعيت اقتصادى و منابع درآمد است: ايالات متحدۀ آمريکا، بزرگترين قدرت اقتصادى در جهان است، و علاوه بر اينکه اولين مملکت صنعتى درجهان است و داراى منابع عظيم اقتصادى در ابعاد مختلف است، کمتر مملکتی در جهان است که از طرف اين مادر استعمار و امپرياليسم وسلطه گرى، غارت نشود. ولى باز راضى نيست و به وسيلۀ صدور سلاح و مهمات به ممالک مختلف جهان و ايجاد جنگ و درگيرى بين آن بلاد، جهت مصرف سلاحهاى آمريکايى و صدور سلاحهاى بيشتر، سالانه صد ميليارد دلار و شايد خيلى بيشتر از اين، به چنگ مى آورد. در حالى که افغانستان مملکتی است ويران و مخروبه و حتى از يک منبع ناچيز درآمد هم محروم است، و بنابر اجماع، جزو فقيرترين بلاد جهان است، و مردمانش هم محتاج حتى نان شکم از ديگران هستند. و اين حال و وضع مملکتی است که از هر لحاظى مرغوب و مطلوب و غنى است، اما سلاحهاى آمريکايى و روسى و دخالتها و سلطه گريهاى اين دشمنان بشريت، اين مملکت را دچار اين روزگار سياه کرده است، مملکتی که اکنون تنها درآمدش که تا اندازه اى چشمگير باشد، پولهايى است که از طريق فروش خشخاش!! و صدور مواد مخدر!! بدست ميآيد. اين هم دنيايى که حاصل دخالت و اخلالگرى سلطه گران و غارتگران استعمارى و امپرياليستى غربى و روسى است. حالا سؤال اينست که آيا اخلالگرى و جنگ افروزى و صدور سلاح و مهمات و وسايل شکنجه مصيبت بارتر است يا مواد مخدر و صدور ٰمواد مخدر؟؟؟ يا سؤال اينست که مردم و بشريت، درهمۀ جهان، هم ازنظر نابودى نفوس، هم ازجهت تخريبات و نابودى و خسارات اقتصادى، و هم در زيان رسيدن به محيط زيست، سالانه ازسلاحهاى آمريکايى بيشتر دچار مصائب و مشکلات ميشوند يا از موا د مخدر افغانستانى؟؟؟ يا سؤال اينست که آيا در سرکوب آزاديها و سرکوب بشريت و در زندانى کردن آزاديخواهان و در شکنجه کردن صاحبان عقيده و رأى و در آواره سازى مردمان، سلاحهاى آمريکايى نقش بيشترى دارند يا مواد مخٰدر افغانستانى؟؟؟ يا سؤال اينست که آيا نظامهاى استبدادى و سلطۀ جهانى استعمار و امپرياليسم، بوسيلۀ سلاحهاى آمريکايى براه افتاده و اداره ميشوند يا بوسيلۀ مواد مخدر افغانستانى؟؟؟ و سؤال آخر اينکه چرا صدور مواد مخدر از افغانستان اين همه زشت و منفور است و اين همه روى آن تبليغات منفى ميشود اما صدورسلاح ومهمات و وسايل شکنجه از آمريکا نه تنها منفور نيست و نه تنها روى آن تبليغات منفى نميشود، بلکه مايۀ مباهات آمريکائيان شده و بدان افتخارهم ميکنند؟؟؟، علاوه برآن، چى شده که  سلاحهاى آمريکايى که ازطريق دهها شبکۀ تلويزيونى نمايش داده ميشوند وبراى فروش آنها از قدرت تخريب کنندگى و از وسعت کشتارکنندگى آنها اين همه صحبت ميکنند و از اينکه مثلاً فلان هواپيما بمبهاى چند تُنى حمل ميکند روى آن اين همه تبليغ صورت ميگيرد عيبى و کم و کسرى بحساب نمى آيد؟؟؟ آيا اين بدان معناست که اگرافغانيها هم در رابطه با مواد مخدرى که آن را صادر ميکنند اين کارها را بکنند باز عيب و کم وکسرى بحساب نخواهد آمد؟؟؟، اگرچنين کارى صورت گيرد،امپرياليسم خبرى وکلاً استعمار و امپرياليسم غربى چه عکس العملى از خود نشان خواهند داد؟؟؟

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۶ ذالقعدة ۱۴۲۱ - ۱۲ بهمن ۱۳۷۹