بســــم الله الرحمن الرحيم

بازى تمــدنهاى بــزرگ در تهــران؟!

قرار است ٢٨ و ٢٩ همين ماه (دی) ۱۳۷۹ چهار کشور مصر، چين، ايتاليا، و ايران، مسابقات فوتبال درتهران برگزارکنند، و هر يک از اين چهارکشور، نمايندۀ يک تمدن بزرگ حساب شده اند: مصرنمايندۀ تمدن بزرگ فرعونی!، چين نمايندۀ تمدن بزرگ چينى!، ايتاليا نمايندۀ تمدن بزرگ روم قديم و ايران هم نمايندۀ تمدن بزرگ پارس حساب شده اند، و اينها دارند گفتگوى تمدنها ميکنند!، يعنى سه نظام استبدادى (نظام مصر و ايران و چين) و يک نظام استعماری، و با راهنمايى و چراغ سبز آمريکا و اروپا (و درحقيقت براى آنها؟؟!!) نمايندۀ بازى تمدنهاى بزرگ!! شده اند، و حقيقتش، بازى با معنا و حقيقت تمدن و خيانت به جوامع بشرى و تحريف تمدن و دستاوردهاى مادى و معنوى انسان و اقدامى براى بقاى نظامهاى خيانتکار و جنايت پيشه و فسادکار خودشان و گمراه سازى هر چه بيشتر جوامع استبداد زدۀ بشرى است.

ادامه دهندگان راه استبداد و جنايتکارى، مظاهر ظلم و جنايت و شرارت قرون ماضى و آثار باقى ماندۀ آنها را که نمونه و نماد جنايت، خيانت، فساد، و جاهليت هستند (مانند نظام برده دارى و جنايت کار روم، نظام فرعونی مصر و آثار باقى ماندۀ جناياتشان، نظام شاهنشاهى جنايت پيشه و فاسد ۲۵۰۰ سالۀ ايران و آثار باقيماندۀ جنایتشان، و نظام ضد بشری چينى، که ديوارچين بزرگترين اثرجنايات آنست)، که در حقيقت اين بانيان وحشيگرى اسلاف اين جانيان کنونى و حيله گر هستند، به نام تمدنهاى بزرگ!! معرفى ميکنند. بديهى است که دراين دغلبازى، هدف اصلى، ناديده گرفتن و زير پا گذاشتن اسلام و امت مسلمان و داخل نمودن امثال نظام استبدادى ولايت مطلقه در ايران و نظام دست نشاندۀ استبدادى در مصر، در چهارچوبه هاى ضد اسلامى و داراى ماهيتهاى جاهلى و نژادى و استبدادى، و نيز جهت اثبات ماهيت سازشکارانۀ امثال نظام خمينى با دولتهاى استعمارى غرب است، دولتهايى که به اصطلاح اسلامى! بحساب مى آيند. اينها مى خواهند به غرب بگويند که بى خيال باش! طرحهايت را که مبنى بر تفرق امت اسلامى و توجه بر موزه و باستانگرايى و نژادپرستى و انحراف اذهان مردم از واقعيات است خوب به جلو مى بريم، و شما هم لطف کرده و ما را در استمرار نظام استبدادى کمک بفرماييد!!، اين در حالى است که بسيارى از کشورهايی که داراى آثار باستانى خيلى کهنه ترى هستند به اين بازار کهنه فروشى و کهنه بازى و سياستهاى کهنه راه نيافته اند و در آن شرکت ندارند!!، هند، عراق، يمن، يونان، حبشه و .... از اين نمونه اند.

بله آنچه که بايد در چنين محافل استبدادى و استعمارى غايب باشد، تمدن اسلامى است!!، چونکه مستبدين حاکم بر ايران و مصر راه تداوم نظام فاسد خود را در رها کردن و ناديده گرفتن اسلام و تمدن اسلامى جستجو ميکنند!!، بدين شيوه نظام استبدادى خمينى و نظام استبدادى مصر هم ماهيت استبدادى و خائنانۀ خود را افشاتر ميکنند و هم طرحهاى استبدادى - استعمارى، از جمله منشاء و ماهيت گفتگوى تمدنها را به عنوان وسيله اى که براى خيانت بيشتر و جهت کمک به تطويل عمر نظام استبدادى به صحنه آورده شده است، آشکارتر ميسازند. خوب است جهت تکميل اين خبر و همچنين براى مستندکردن بيشتر آن، سخنان وزير فرهنگ و ارشاد نظام ولايت مطلقۀ خمينى را نيزکه حالا آقاى مسجد جامعى است و جديدا جاى سلفش آقاى مهاجرانى را اشغال کرده و روز سه شنبه ۲۶ دى ماه در شيراز اين سخنان را ايراد کرده بدان افزود، تا ماهيت روابط نظامهاى استبدادى و استعمار غربى هرچه واضحتر و رسواتر شود. آفتاب يزد صفحۀ ١١ چهارشنبه ٢٧ ديماه ١٣٧٩ به نقل از وزير ارشاد چنين مينويسد:  دسترسى به فرهنگ جهانى، لازمۀ پيشرفت فرهنگى است.  گروه فرهنگى: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در شيراز گفت: با تلاش هنرمندان و فرهيختگان، اعتلای هنرى مملکت به اوج خود ميرسد. احمد مسجد جامعى روز سه شنبه در جمع نخبگان فرهنگى فارس افزود : در آستانۀ هزارۀ سوم نميتوان بدون دسترسى به فرهنگ جهانى به پيشرفت در عرصۀ فرهنگ مملکت نايل شد.  وى گفت : نيازهاى فرهنگى انسان امروز نياز بشر ديروز نيست و با آن تفاوت دارد. جامعۀ جوان و تحصيلکردۀ مملکت در شرايطى است که توقع خاصى از جامعۀ ادبى وهنرى با سلايق مختلف بوجود آورده است. مسجد جامعى گفت: سلايق مختلف ايجاب ميکند به تنوع فرهنگى بپردازيم و گونه هاى جديدى را در اين عرصه تجربه کنيم. وى که به همراه رئيس جمهورى به استان فارس سفر کرده است گفت: فرهنگ ما ريشۀ مشترکى دارد که ميتوان در قالبهاى جديد مورد پردازش قرارگيرد وى وجود مجموعۀ تاريخى تخت جمشيد را نشانۀ بارزى براى جايگاه مستحکم فرهنگى فارس درمملکت معرفى کرد و درآغاز سال گفتگوى تمدنها خواستار بهره گيرى از سوابق تاريخى اين مجموعه شد.

خوانندگان خوب متوجه هستند که آفتاب يزد، روزنامۀ جناح خاتمى! چه سخنى را سر عنوان خود قرار داده است. همچنين متوجه هستند که اين وزير نظام استبدادى حتى اشاره اى به فرهنگ اسلامى و فرهنگ توحيدى نميکند، و به جاى آن، دسترسى به فرهنگ جهانى!! و کوشش براى رسيدن به آن را هدف نظام خمينى قرار ميدهد. خوب واضحتر از اين که نمى توان سخن گفت!!، چه کسى است نداند که منظور از فرهنگ جهانى همان فرهنگ غرب و فرهنگ استعمار  غربی است؟!، بر چه کسى پوشيده است که مخاطبان مسجد جامعى دول استعمارى غرب هستند؟!، که در آخر سخنانش نيز تخت جمشيد را که نماد و مظهر ظلم و سلطه گرى شاهان مستبد و جنايتکار قرون باستان! است، بعنوان نمونۀ بارز اين فرهنگ جهانى!!، که لايق ارائه به گفتگوى تمدنهاست!! به استعمار معرفى ميکند!!، گفتگويى که بيانگر خيانت مستبدين بی حيا و سلطه گرى استعمارگران است.

سازمان موحـدين آزاديـخواه ايـران

۲۲ شوال ۱۴۲۱ ۲۸ دی ۱۳۷۹