بسم الله الرحمن الرحيم

بهاى يک اعتراض در سبزوار!

روز پنج شنبه ٨ شهريور ١٣٨٠ مردم شهر سبزوار در اعتراض به تقسيم ناعادلانه و استبدادى استان خراسان دست به تظاهرات زدند و هزاران نفر از آنها به خيابانها ريختند و عليه نظام استبدادى و تصميمات خودسرانه و استبدادى شعار سر دادند و بر سر استبداديان فرياد کشيدند. بنابر گزارشهاى مختلف و متعدد، مردم قبلا بسيار کوشش کرده بودند که شهر سبزوار به مرکز يکى از استانها مبدل شود. اما نظام استبدادى خمينى خواست آنها را نه تنها بررسى نکرده وتلاشى براى اقناع وانصراف مردم دراين رابطه نکرده است، بلکه خواست آنها را به بازى گرفته و آن را کلا ناديده گرفته است. اينست که مردم تحقيرشده و خشمگين به خيابانها آمدند و به مراکز نظام استبدادى حمله ور شدند. بديهى است که اين تنها مسئلۀ تقسيم استان نيست که مردم خشمگين را به خيابانها آورد. همچنين ترسِ نظام استبدادى تنها از اعتراض مردم نسبت به تقسيم استان نيست که مجبور ميشود هزاران نفر نيروى کمکى خود را به سبزوار بفرستد!! هم مردم و هم نظام استبدادى اهداف يکديگر را درک ميکنند و هر دو ميدانند که اين اعتراضات قبل ازهر چيز عليه نظام استبدادى است، و وحشت نظام استبدادى هم، گسترش اين اعتراضات ضد استبدادى به شهرهاى ديگر است. اينست که نيروها و عُمال نظام استبدادى راه وحشى گرى پيش گرفته و مانند دشمنِ سنگر گرفته با مردمِ معترض برخورد ميکنند وآنها را مورد هجوم نظامى قرار ميدهند!!، و در اين ميان صدها نفر از مردم بى دفاع دستگير و مجروح و حداقل چند نفر هم کشته ميشوند. و اين وحشيگرى با مردمِ معترض، تنها پاسخ نظام استبدادى به مردمى است که به قول خودش ميخواهد براى تسهيل کار آنها!! استان را تقسيم کند؟!! آيا از مستبدين و نظامهاى استبدادى بى حياتر هم چيزى ميتواند وجود داشته باشد؟

اما ببينيم نتيجۀ اين اعتراض چه بوده است: نتيجۀ اين اعتراض قبل از هر چيز اثبات مجدد ضد مردمى بودن نظام خمينى و حاکم بر ايران است. ثانياً مردم به جان آمده به وظيفه اى که بايد انجام دهند اقدام نمودند و بخشى از خشمهاى نهفته را که نظام استبدادى در دل و روح توده ها بوجود آورده بر سر مستبدين خالى کردند و اين نظام سرکوبگر را گوشمالى دادند و دوباره ثابت کردند که نظام استبدادى به اين سادگى نمى تواند برنامه هاى استبدادى اش را بر مردم تحميل کند. علاوه بر اينها ثابت کردند که نظام استبدادى چقدر ناتوان است و حتى در تقسيم يک استان با چه مشکلات عظيمى روبرو است. که اين هم علاوه بر استبدادى بودنش نشان دهندۀ ناديده گرفته شدن مردم و خواستها و نظرات آنها و منافع آنها در همۀ ابعاد زندگى و از جمله در اين کار نسبتاً مهم است.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران ضمن محکوم کردن اين برخورد استبدادى و ددمنشانه و به قصد سرکوب و ارعاب و ارهاب مردم و جهت اينکه مردم ديگر نتوانند به عملکرد نظام استبدادى اعتراض کنند قوياً محکوم ميکند و از همۀ مردم ايران ميخواهد که تا رسيدن به حقوق اساسى و انسانى و خدايىِ خود از پاى ننشينند و براى رسيدن به آزادى ومردمسالارى به اعتراضها وقيامهاى خود ادامه دهند. همگان ميدانيم و بايد بدانيم که رسيدن به اين مقاصد اساسى نيازمند بهاء است و مردم ايران هم بايد بهاى رسيدن به آزادى ومردمسالارى را بپردازند. همچنانکه بايد بدانيم که تحمل ظلم و تحت سلطگى و بى مسئوليتى نيز بدون بهاء نيست و بلکه بهاى آن اصلاً قابل مقايسه با بهاى آزاديخواهى و مردمسالارى نيست و اکثر مصائب بشرى ناشى از تحمل ظلم و تحت سلطگى و بى مسئوليتى و در رأس همه ناشى از تحمل استبداد و نظام استبدادى است.

ســازمان مــوحدين آزاديخــواه ايــران

۱۳ جمادي الثاني ۱۴۲۲ - ۱۰ شهریور ۱۳۸۰