بسم الله الرحمن الرحيم

در هشتمين سال حبس اعضاى سماء در زندانهاى نظام استبدادى خمينى

به داد آن زندانيان آزاده بشتابيم

در طول دورۀ ده سالۀ مبارزات تشکيلاتى موحدين آزاديخواه ايران (سماء) تاکنون دهها نفر از اعضاى سماء از طرف نظام استبدادى خمينى دستگير و راهى زندانها و سياهچالهاى اين نظام تحميلى گشته اند. و اين مبارزان مسلمان و آزاده تا کنون سه قسمت شده اند: دو نفر از آنها به نامهاى ناصح (خضر محمودى) و واقف (رسول باوند) از طرف نظام خمينى اعدام شده و به شهادت رسيده اند. بعضى ديگر، بعد از سالها حبس و زندان و شکنجه، از سياهچالهاى نظام خمينى بيرون آمده و همراه با قيد و بند و ضمانتها، آزاد شده اند. و تعدادى از آنها نيز، بعد از ٨ سال حبس و زندانى، هنوز هم در سياهچالهاى نظام خمينى محبوس و زندانى هستند.

نظام واقعا ً استبدادى و ظالم خمينى، فقط و فقط ، به جرم داشتن فکر و عقیده ای متفاوت از نظام استبدادى و در پيش گرفتن خط و راهى توحيدى و آزاديخواهانه، اينگونه با موحدين آزاديخواه برخورد ميکند. و شهدا، زندانيان، و مهاجرين راه سماء، جز داشرن فکر و عقیده اى متفاوت و توحيدى وآزاديخواهانه و دعوت بسوى توحيد وآزادى، کار ديگرى نکرده اند و هيچ جرمى ندارند. (حتى اگر جرم را بر اساس قانون اساسى ولايت فقيهى نظام خمينى تعريف کنيم). و دليل برخورد نظام خمينى و اعدام کردن و زندانى نمودن و آواره سازى اعضاى سازمان موحدين آز اديخواه ايران، عضويت در يک سازمان عقیدتی- سياسى است!!، آن هم عقیدۀ اسلامى و پاک توحيدى، و عقیده اى که منادى آزادى، توحيد، فداکارى است، و عقیده ای که خواهان آزادى، مردمسالارى، و کثرت گرايى است، و حرکتى که به شيوۀ مسالمت آميز آغاز شده و يک مبارزۀ فکرى - سياسى است. وحتى چون که نظام خمينى در رابطه با موحدين آزاديخواه ايران چيزى نداشته که بتواند آن را بهانه قراردهد، خواسته وتلاش کرده واقدامها نموده که بتواند آنها را و خط سماء را به بيراهه و حتى به روشهاى ديگر بکشاند، اما در همۀ اين تلاشها و اقدامات مکارانۀ خود شکست خورده است. و اينگونه برخوردها با موحدين آزاديخواه درحالى صورت گرفته و ميگيرد که قانون نظام خمينى هم داشتن فکر وعقيدۀ متفاوت وجداگانه را جرم و قابل تعقيب و مؤاخذه نمى داند. اما اين مستبدين فاقد انصاف و دور از اخلاق اسلامى، بدون توجه به ماهيت يک پديدۀ فکرى، سياسى، فرهنگى، تنها به علت متفاوت بودن آن و استقلال آن از نظام استبدادى، فوراً اقدام به تعقيب آن و پيروان آن ميکنند، و به قول على فلاحيان: آن را در نطفه خفه ميکنند!!، همانگونه که با موحدين آزاديخواه که ميخواستند بشيوهاى مسالمت آميز و درچهارچوبۀ يک فعاليت عقيدتى و سياسى حرکت کنند، چنين برخوردى نمودند. برخوردى که باعث آواره شدن دهها نفر از اعضاى سماء و زندانى شدن دهها نفر ديگر آن و مخفى شدن صدها نفر از طرفداران آن گرديد. و در اين ميان دو نفر هم که از پاکترين مسلمين و از جوانان قرآن خوان و از ايمانداران به توحيد و آزادى بودند به شهادت رسيدند.

هم اکنون نيز چهار نفر از اعضاى سماء، مدت هشت سال است که تنها به جرم عضويت درسازمان موحدين آزاديخواه ايران و تنها به دليل فکر وعقيدۀ جداگانه در اين سياهچالهاى استبدادى حبس و زندانى شده اند و معلوم هم نيست که در چه سال و زمانى، اين قربانيان فکر و عقيده، آزاد ميشوند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران از همۀ آنهايى که از حقوق انسان دفاع ميکنند و به ضايع شدن گستردۀ حقوق انسانها در نظام استبدادى خمينى معترض هستند، ميخواهد که در رابطه با چهار نفر زندانى عضو سماء عکس العمل نشان دهند و نسبت به اين اقدام ضد انسانى اعتراض نمايند، و حداقل، با شرکت در نشر و پخش وضعيت اين مظلومان، به وظيفۀ انسانى خود عمل کنند. باشد که اعتراض به اين حبسهاى ظالمانه، در سرنوشت اين مبارزان مسلمان و آزاديخواه، مؤثر واقع شود.

اسامى اين چهار نفر زندانى که اکنون هشت سال است در زندانهاى نظام خمينى، بدون حکم مشخص و بدون وکيل و بدون محاکمه، محبوس ميباشند از اين قرار هستند:

۱- کمال کريمى - اهل مهاباد - ٢۴ ساله - محل زندان: اورميه - حکم صادره: حبس ابد 

۲- فهيمهٴ عبدالهى آذر - اهل پيرانشهر - ۲۵ ساله - محل زندان: اورميه - حکم صادره: حبس ابد

۳- طاهر حسن پور - اهل سردشت - ٣٢ ساله - محل زندان: اورميه - حکم صادره: ٢٠ سال زندان

۴- کيوان محمدى - اهل پيرانشهر - ۲۶ ساله - محل زندان: اورميه - حکم صادره:٢٠ سال زندان 

 

سازمـان مـوحدين آزاديـخـواه ايـران

۸ ربیع الثاني ۱۴۲۲ - ۸ تیر ۱۳۸۰


 

مشخصات زندانيان کنونى سازمان موحدين آزاديخواه ايران در زندانهاى نظام خمينى

۱- نام: کمال، نام خانوادگى: کريمى، نام سازمانى: خالص، تاريخ تولد: ۱۳۵۶، محل تولد: مهاباد، محل سکونت: مهاباد، محل دستگيرى: مريوان، تاريخ دستگيرى: تيرماه ١٣٧٣، محل زندان: اورميه، علت دستگيرى: عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران، حکم صادره: قبلاً اعدام و حالا حبس ابد، علت حکم صادره: عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران، مليت: کُرد، مذهب: مسلمان و از خانوادۀ مسلمان سُنّى، ميزان تحصيلات رسمى: سوم راهنمايى، نام پدر: عمر، نام مادر: خاتون.

۲- نام: فهيمه، نام خانوادگى: عبدالهى آذر، نام سازمانى: نافعه، تاريخ تولد: ۱۳۵۵، محل تولد: پيرانشهر، محل سکونت: پيرانشهر، محل دستگيرى: اصفهان، تاريخ دستگيرى: فروردين ۱۳۷۴، محل زندان: اورميه، علت دستگيرى: عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران، حکم صادره: قبلاً اعدام و حالا حبس ابد،علت حکم صادره: عضويت درسازمان موحدين آزاديخواه ايران، مليت:کُرد، دين: مسلمان و از خانوادۀ مسلمان سنى، ميزان تحصيلات رسمى: اول دبيرستان، نام پدر: محمد، نام مادر: مريم، نام همسر:کيوان محمدى، و داراى يک فرزند، که اين فرزند همراه مادرش در زندان است.

۳- نام:کيوان، نام خانوادگى: محمدى، نام سازمانى: سالم، تاريخ تولد: ۱۳۵۴، محل تولد: پيرانشهر، محل سکونت: پيرانشهر، محل دستگيرى: منطقۀ زاهدان، تاريخ دستگيرى: اوايل آذرماه ١٣٧٣، محل زندان: اورميه، علت دستگيرى: عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران، حکم صادره: ٢٠ سال زندان، علت حکم صادره: عضويت درسازمان موحدين آزاديخواه ايران، مليت: کُرد، دين: مسلمان و از خانوادۀ مسلمان سُنى، ميزان تحصيلات رسمى: دوم دانشسرا، نام پدر: عبدالله، نام مادر: عصمت، نام همسر: فهيمۀ عبداللهی آذر(که اوضاع او هم در رديف ٢ ذکر گرديد)، و داراى يک فرزند که او هم در زندان است.

۴- نام: طاهر، نام خانوادگى: حسن پور، نام سازمانى: اقبال، تاريخ تولد: ۱۳۴۸، محل تولد: سردشت، محل سکونت: توابع سردشت، محل دستگيرى: رَبَط (از توابع سردشت)، تاريخ دستگيرى: تير ماه ١٣٧٣، محل زندان: اورميه، علت دستگيرى: عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران، حکم صادره: ٢٠ سال زندان، علت حکم صادره: عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران، مليت: کرد، دين: مسلمان و از خانوادۀ مسلمان سُنى،ميزان تحصيلات رسمى: ١٢ سال تحصيل (ديپلم)، نام پدر: احمد، نام مادر: .....، و داراى همسر و يک فرزند.