بسم الله الرحمن الرحيم

على جوادى سايت سماء را تهديد ميکند!!

روز ٣ مهر ماه ١٣٨٠ على جوادى عضو حزب کمونيست کارگرى (کميتۀ مرکزى)، سايت سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) را همراه با فحاشى و عقده درى نسبت به اسلام و مسلمين و سازمان موحدين آزاديخواه ايران، تهديد به نابودى کرد و اعلام داشت که اين سايت اينترنتى بايد حذف و از صفحۀ اينترنت پاک شود. اين تهديد، دنبالۀ فحاشى هاى قبلى على جوادى و عکس العمل جديد ايشان در مقابل تحليل جديد سماء در رابطه با موضعگيرى جنگى عليه اسلام و مسلمين است. اين تهديد علاوه براينکه به مثابۀ نفى و انکار آزادى بيان است، ميتواند حملۀ ويروسى على جوادى و حزبش را هم بدنبال داشته باشد، که در چنين صورتى و اقدام به خرابکارى و اخلالگرى در سايت سماء، بايد مسئوليت آن را هم پذيرا شوند. چيزى که بيش از اين ريشۀ آنها را خواهد سوزاند. بدين شيوه سايت سماء نسبت به ويروس على جوادى هشدار مى دهد.

على جوادى ميتوانست تحليل١۶صفحه اى سماء را عاقلانه نقد کند و نه فحاشى و عقده درى نمايد وسايت سماء رامورد تهديد و احياناً مورد حملۀ ويروسى قرار دهد وآن را از اينترنت حذف نمايد. نحوۀ برخورد على جوادى وحزبش با ديگران و از جمله با اسلام و مسلمين، يک خودکشى سياسى بحساب می آيد. از نظر فکرى هم مدتهاست که محو شده اند. و اگر آقاى على جوادى و اطرافيانش اين قدر از زندگى رنج مى برند که حتى ادبياتشان هم سر به جنون و دريدگى زده است، بهتر است بيش از اين نه خود رنج برند و نه آزادى بيان ديگران را تهديد به نابودى کنند و به نحوى! خود را آسوده سازند!، گرچه بهتر است روش تغيير دهند و به راهى بروند که امکان زندگى و ادامۀ آن ممکن گردد و ديگران هم بدون اينکه جرمى داشته باشند تهديد نشوند و مکان انترنتى شان بسته و حذف نگردد. (در رابطه با جريانات اسلام ستيز و راه چاره، به تحليل: موضعگيرى جنگى عليه اسلام و مسلمين مراجعه شود.)

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۸ رجب ۱۴۲۲ - ۴ مهر ١٣٨٠

 

جهت روشن سازى بيشتر و امکان ابراز نظر آگاهانه و منصفانۀ خوانندگان، تهديد و عداوت و عقده هاى على جوادى را نسبت به اسلام و مسلمين و مخصوصاً در رابطه با سازمان موحدين آزاديخواه ايران در دو نوشتۀ اخيرش، ذيلاً درج ميکنيم: