بســم الله الرحمـن الرحيـم

اکبــر محمــدى، شهيــد راه آزادى

پديدۀ مرگ زندانيان سياسى در زندانهاى نظام استبدادى ولايت مطلقه وخاصتا در زندان اوين، امر جديد و غير منتظره اى نيست، آنچه جديد و غير منتظـره و حتى مشکوک خواهد بود، آزادى آزاديخواهى از اين سياهچالهاى استبدادى است (به سلامت و بدون مشکله اى اساسى!)، و همين است که وقتى شخصى از بند استبداد رها ميشود، قبل از هر چيز، همۀ اطراف نسبت به او مشکوک ميشوند! و ميگويند چه خبر است!، آيا توانسته اند او را خنثى سازند!، يا اينکه او را به تصرف خود در آورند!، و يا اينکه نظام استبــدادى ناچارا او را آزاد کــرده است!، و اين واقعيت، ازاين اصل سرچشمه ميگيرد که: هيچ قانونى، حتى قوانين نظام ولايت مطلقه، براين سياهچالها حاکم نيست، و آنچه برآنها حاکم است، هوى و هوس مستبدين ولايت مطلقه و ميزان سازش زندانيان مظلوم در اين سياهچالهاست.  و همين است که هر سخنى و هر اعترافى، که منسوب به زندانيان نظــام ولايت مطلقه است، فاقد ارزش و اعتبار و ناشى از يک وضعيت غير انسانى و استبدادى است. اما کسانی که در اين سياهچالهاى استبدادى مى ميرند و به قتل ميرسند، اثبات مى کنند که شهيد راه آزادى بوده و نظام ولايت مطلقه نتوانسته آنهــا را خنثى و يا بکار گيرد، و اکبر محمدى يکى از اين شهداى راه آزادى است، و مرگ او در سياهچالهاى نظام استبـدادى ولايت مطلقه، سند وفادارى او به راه آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى است. روحش شاد و يادش زنده باد.

 سازمان موحدين آزاديخواه ايران ضمن تسليت به خانوادۀ داغدار اکبر محمدى و تسليت به دانشجويان آزاديخواه و مبارز و ابراز همدردى با همۀ زندانيان سياسى و عقیدتی، نظام ولايت مطلقه خمينى را مسئول مرگ اکبر محمدى مى داند و مثل هميشه اين نظام استبدادى را محکوم مى کند. 

سازمــان موحـدين آزاديخـواه ايـران

۹ رجــب ۱۴۲۷ - ١٢ مــرداد ۱۳۸۵