بسم الله الرحمن الرحيم

سيزدهمين سالگرد تأسيس سماء مبارک باد

۵ تـيـر ١٣٨٣ سيزدهمين سـالگرد تأسيـس سازمان موحدين آزاديـخواه ايـران است. سازمـان مـوحدين آزاديـخواه ايـران اين مناسبت را به مـردم ايران و موحدين و مسلمين و آزاديخـواهان تـبـريک ميگويد. به امـيد روزى که مـراسم ۵ تـير بصورت علنى و در ميان مردم ايران برگزار شود.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران در حالى مبارزۀ سيزده سالۀ خود را تکميل و وارد چهاردهمين سال خود ميشود که: از طرفى ظن اصلاح پذيرى نظام خمينى و تحول فکر و فقه سنتى آن به پايان رسيده، و از طرف ديگر ماهيت نظامهاى غربى و استعمارى که شعار آزادى و دمکراسى و حقوق بشر سر مى دادند (و حالا هم با بی شرمى زياد آن را تکرار ميکنند!) هر چه روشنتر و مفتضح تر شده است، رسوايى که در جنايات بى سابقۀ افغانستان و عراق و گوانتانامو به اوج خود رسيده و در جنايات و تجاوزات منتشر شدۀ زندان ابوغريب متعفن و چرکين گشته است. در چنين اوضاعى، که نه اميدى به فکر و فقه سنتى و صاحبان آن و نيز اصلاح نظام استبدادى شان باقى مانده، (کسان و جرياناتى بدان اميدوار بودند!)، و نه جايى براى دفاع از دول استعمارى جهت دخالت در اوضاع دول استبداده زده، (ظاهراً همگان و از جمله مدافعان مداخلۀ دول غربى در ممالک مختلف و خاصتاً در بلاد و جوامع اسلامى! براى آزاد سازى!!، عملکرد و جنايات آنها را فهم کرده اند)، در نتيجه بيش از هر زمانى، در قرون معاصر، راه و خط اسلام اجتهادى، هر چه بيشتر جاى اميد و حقا که تنها راه حل در همۀ جوامع و على الخصوص در جوامع اسلامى است، چون که اسلام اجتهادى، هم جوابگوى خواستها و نيازهاى بشر امروزين است، و هم همۀ بشريت را با يک ديد و درجه نگاه ميکند. هم به ماده و جسم و حيات مادى اهميت ميدهد، و هم به روح و عقل و اخلاق ميپردازد. و بخصوص در جوامع اسلامى ريشه در جوامع خود نيز دارد و فکر و فرهنگ بيگانۀ غارتگر و ماکياولى بحساب نمى آيد. هم آزاديخواه است (چون به زور تحميل نمى شود) و هم استقلال طلب است (چون داراى ملت و مملکت است و ازعمق اجتماع و مکان خود بيرون آمده است). نه قديمى است، که پوسيده و سنتى و اسارت آور باشد، و نه وارداتى است، که بيگانه و سوغاتى استعمارگران مادى و ماکياولى براى ملل زير سلطه باشد.

آرى، نه به فکر و فرهنگ سنتى، و نه به نظامهاى استبدادى (اعم از داخلى و دست نشانده)، همچنانکه نه به افکار مادى و ماکياولى و مبنى بر تنازع، و نه به استعمار و استبداد خارجى و حامل اين اصول ضد بشرى. در ادامۀ اين نفى ها بايد گفت که امروزه همگان خوب ميدانند که دول غربى تنها براى غارت و تحت سلطه قرار دادن ممالک جهان به آن مناطق لشکرکشى ميکنند. و همچنين اين آنها هستند که نظامهاى استبدادى دست نشانده و خائن را بر ملل جهان تحميل ميکنند، و بعد هم همين شياطين دم از آزادسازى آنها مى زنند!!، و امروزه تمام نظامهاى استبدادى حاکم بر جوامع اسلامى صد در صد دست نشاندۀ دول غربى و آمريکا و عُمال خائن آنها ميباشند. و امثال نظام خمينى هم تا وقتى از طرف غرب تحمل ميشوند که وجودشان به نفع غرب و آمريکا باشد و با دول استعمارگر زد و بند داشته باشد، و عدم مشارکت فعال شيعيان عراقى وابسته به نظام خمينى، در مبارزه با اشغالگران امريکى و انگليسى، و نيز توقف مبارزۀ مسلحانۀ شيعيان لبنان عليه استعمار صهيونى- امريکى، مثالهاى بارز همکارى نظام خمينى با اين اين دول استعمارى و اشغالگر است.

حقا که بشريت، بويژه جهان اسلام، خاصتاً بعد از سقوط کمونيسم و اثبات بى مصرفى و پوسيدگى فقه و فکر سنتى و هر چه علنى تر شدن ماهيت ضد بشرى فکر و فرهنگ مادى غرب، چاره اش تنها اسلام اجتهادى و استقلال طلب و آزاديخواه است، و فقط با تکيه بر اين خط و عقيده است که ميتواند به آزادى و استقلال و ثبات و ترقى دست پيدا کند، و دنيا و آخرت را از آن خود نمايد.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، که خود در راستاى اسلام اجتهادى حرکت ميکند، تلاش و فعاليت زيادى بخرج داده تا بلکه اين فهم و روش را بشناساند، اما افسوس که ميدان حتى فعاليت فکرى - فرهنگى نيز در ايران ممنوع است و امکان رسيدن هر نوع انديشه اى به مردم ايران بسيار سخت و دشوار مى باشد، و خصوصاً افکار و عقايد جديد و محتاج توضيح، دشوارتر نيز هستند. اينست که يک فضاى علنى و آزاد براى نشر افکار و عقايد نوين، حياتى بحساب می آيد. بله در سايۀ نظام استبدادى و در هنگامی که اکثر مردم دنبال لقمه نانى براى عيش خود هستند، و اکثر شغلها نيز وابسته به نظام استبدادى مى باشند، کار مؤثر و همه گير بسيار دشوار است. اما هر اجتماعى اگر در وقت خودش به فکر خود و حل مشکلات خود نيفتد، در زمانيکه فرصتى برايش نمانده است، دشمنانش آنچه را که ميخواهند برش تحميل ميکنند و او هم ناچار است که تحمل! نمايد، چون کارى از دستش بر نمى آيد. و اين قانون الله است که: بى خردان غافل و بيکاره خسرة الدنيا و الآخرة هستند، و بر همين اساس، اُمت واحدۀ اسلامى به ۶٠ الى ٧٠ ملت ضعيف و ناتوان و اسير مبدل شده است. به اميد روزى که بتوانيم آزادانه و بصورت علنى در ميان مردم خود به نشر و پخش افکار و عقايد سماء و ترويج  فرهنگ توحيدى قرآن و تبيين اسلام اجتهادى بپردازيم. ان شاء الله.

بــــر دوام بـــاد و پــــر راهـــرو بــــاد

خــــط و راه فــــــکـرى ســيــاســــى

سـازمـان مـوحـدين آزاديـخـواه ايـران

 

الله اکبـر الله اکبـر ، سـلام بـر مـوحـدين

مـرگ بـر استبداد ، بـر قـرار بـاد آزادى

 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۷ جمادي الاول ۱۴۲۵ - ۵ تیر ۱۳۸۳