بسم الله الرحمن الرحیم

۱۰ ســـــال از عُمر سمـــــاء گذشت

۵ تيرماه ١٣٨٠ سالروز تأسيس سازمان موحدين آزاديخواه ايران مبارک باد. و بهمین مناسبت، همۀ فعاليتها، زندانیها، شهادتها، و آوارگیهاى اين ده ساله را که در راه تـــوحيد و آزادى و در راه يک مبارزۀ فکرى - سياسى و حرکتی آزادیخواهانه و ضد استبدادی صورت گرفته اند، به همۀ مردم ايران و به تمام مسلمين و موحدين و آزاديخواهان مبارک باد ميگوييم.

در طول ١٠ سالى که از عمر مبارزه و فعاليت سماء مى گذرد، به يقين هر سالش از سال قبل بهتر و تکامل يافته تر بوده و کارش از کيفيت و انسجام بيشترى برخوردار شده است. و امروزه که سازمان موحدين آزاديخواه ايران در مرحلۀ چهارم خود يعنى مرحلۀ کيفيت و انسجام بيشتر قرار دارد، از هر لحاظى خاصتا از جهت رشد و انسجام فکرى و شفافيت سياسى و از نظر حضور سماء در صحنۀ اجتماع، و همچنین در بعد تبادل افکار و آراء با اهل علم و سياست، از وضعيت مناسبترى برخوردار می باشد. اميد و انتظار اينست که اين مرحله  به زودى به علنى شدن سماء و فعالیت آن بيانجامد، که بصورت بدیهی اين مهم نيازمند وجود آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى است. سازمان موحدين آزاديخواه ايران در طــول يک سالى که از مرحلۀ جديدش مى گذرد، کارها و فعاليتهاى فکرى، سياسى، و تشکيلاتى ثمربخش و گسترده اى انجــام داده و به تاکيد سالى پر ثمر و سال فعال داشته است. و در همین راستا سمـــاء توانسته است تعداد زیادی را به افکار و مواضع خود آشنا سازد، و خاصتا توانسته است که مواضع فکرى و سياسى خود را به بخشی از مردم ایران که تحت سلطۀ استبداد ولایت مطلقه اند نیز برساند. و با نگاهى به شبکۀ جهانی سماء www.samaa.org فعاليت ها و مبارزات فکرى - سياسى سماء در سال هجرى - شمسىِ گذشته هر چه واضحتر و هويداتر مى گردد.

همانطور که در طول يکسال گذشته سعی شده که سماء مواضع فکرى و سياسى خود را بصورت روشن و شفاف به همگان و به همۀ اطراف برساند و خواستهاى خود را صراحتا بيان و مطرح نمايد، در اين مناسبت نیز سازمان موحدين آزاديخواه ايران مُجــدداً اعلام می دارد که خير و صلاح همۀ ايرانيان و همۀ مسلمين در آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى و قرار دادن پايه هاى نظام سياسى و حکومتى مملکت روی فکر و فرهنگ و اخلاق اجتماع است. و سماء روى اين نکتۀ کليدى بسار تأکيد می ورزد که مردم مسلمان ايران نه استبداد و خودکامگى را میخواهند، و نه پايه هاى عقيدتى و فرهنگى و اخلاقى خود را که ۱۴ قرن است با آنها زندگى ميکنند و آنها را از دین توحيدى اسلام اخذ کرده اند نفى و رها و انکار ميکنند. و در نتیجه چاره و راه حل مشکلات مردم ايران، در پايه قرار دادن اسلام اجتهادى و روشن انديشانه و اصل گرداندن آزادى و حاکميت مردم ايران و کثرت گرايى و در نظر گرفتن خواستهاى دینی و مسلکی و قومى جوامع مختلف ایران است. و بصورت بدیهی راه وحدت مملکت و امنيت مملکت و صلاح مملکت و همچنین راه ناکام گرداندن توطئه های شوم استبدادی - استعماری، همانا برکنارى نظام استبدادى ولایت مطلقه و برقرارى جمهورى متحدۀ مردمى است، کاری که (همانطورکه در قانون سماء هم آمده است) ميتواند به سه طریق متحقق گردد:

يکى از طریق واگــذار کردن نظام سياسى و حکومتى به رأی و انتخــاب صاحبان اصلى آن، که همان مــردم ايــران هستند، کاری که منتهی به بر قراری آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی می شود. دوم از طريق تن دادن رؤساى نظام استبدادى ولایت مطلقه به مصالحه و آشتى ملى و برگزارى همه پرسى براى تعيين نوع نظام سياسى که بر ایران جاری و حاکم می شود. و سوم ازطريق اقدام عملى مردم ایران، جهت کنار زدن نظام استبدادى ولایت مطلقه، که درصورت لجاجت نظام ولایت مطلقه و اصرار بر استبداد و سرکوبگرى این راه ناگزير ناپذیر می گردد. (جهت وضوح بيشتر به پاورقى۵٠ از اصل بيستم مرامنامۀ سماء - فصل افکار و عقاید سیاسی - مراجعه شود). اما بدیهی است که هر يک از اين راهها فقط با ميدان داری و آزادیخواهی مردم ایران و قيام و مبارزه جهت رسيدن به حقوق اساسی و برقراری آزادى ومردمسالارى وکثرتگرايى جامۀ عمل خواهد پوشيد، چرا که رؤساى نظام استبدادى ولایت مطلقه، آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى را به خانۀ کسى نمى برند!! ، و خاصتا استعمارگران غربی نیز تا آنجا که در تــوان داشته باشند در راه رسيدنِ به آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى کارشکنى کرده و ممانعت بعمل خواهند آورد. آری، مردم ایران و همۀ اقوام و جوامع آن باید به صحنۀ آزاديخواهى و مردمسالارى و کثرت گرایی بیایند، تا به حقوق اساسی خود نائل گردند و بر موانع استبدادی استعماری فائق گردند، و بعد از پیروزی هم باید آنچه را که با رنج و خون خود بدست آورده اند حفاظت نمایند و آن را پرورش دهند و به نتیجه برسانند.

الله اکبــــــــــــــــــــر الله اکبــــــــــــــــــر، ســــــــــــــــــلام بر مــــــــــــــــــــوحدين،

مــــــــــــــــرگ بر استبــــــــــــــــداد، بــر قــــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــاد آزادى،

بــر کنـــــــــار بــاد نظــــــــــام ولايـــــــــــت مطلقـــــــــۀ خمينــــــــــى،

بر قــــــــــرار باد جمهــــــــــورى متحـــــــــدۀ مـــــــــردمى،

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى

 

سـازمان مــوحدين آزاديخــواه ايران

۵ ربيع الثانى ۱۴۲۲ - ۵ تير ماه ١٣٨٠