سـرود یـار دبـسـتـانـی

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۸ تیر؛ مصدر قیام و آزادی در راه است!

  پیش بسوی برگزاری هر چه با شکوهتر تظاهرات سراسری و سر نوشت ساز ۱۸ تیر!

هر چه گسترده ترباد قیام آزادیخواهانه و استقلال طلبانۀ مردم و دانشجویان آزادۀ ایران!

 

 

ای مردم مظلوم و دانشجوی خفه شده؛ روز اثبات اراده ها و رسیدن به آزادی و استقلال است، و هنگام پس زدن و ناکام کردن طرحهای استبدادی و استعماری است!

دانشجوی شجاع، پیشتاز قیام و آزادی؛تهنیت، تهنیت، نظام استبدادی رو به زوال است!

 ای مردم آزاده واسیر؛ دانشجویان منتظر الحاق و حمایت گستردۀ شما هستند!

 

مرگ بر استبداد، مرگ بر استعمار، هر چه فراگیر تر باد قیام مردمی و دانشجوئی!

بر کنار باد نظام استبدادی خمینی، پیش بسوی آزادی و مردمسالاری و کثرت گرائی!

 

بـر قـرار بـاد جمهوری متحدۀ مردمی!

 

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۲ ربیع الثاني ۱۴۲۴ - ۱ تیر ۱۳۸۲