بسم الله الرحمن الرحیم

یکم بهمن سالروز پایه ریزی خط اجتهادیِ موحدین آزادیخواه

زمستان ۱۳۶۲ سرآغاز عملیِ مبارزات توحيدى و آزاديخواهانه و مبداء پايه ريزى خط و منهج اجتهادیِ موحدين آزاديخواه است. و بهمین مناسبت سازمان موحدين آزاديخواه ايران اين سالگرد پيروز و اجتهادی و تحول آفرین را به همۀ موحدين و آزاديخواهان و به تمام اقوام و جوامع مسلمان تبريک و تهنیت عرض می کند.

مبارزه و فعالیت موحدین آزادیخواه در وضعيتى بسيار دشوار و استبدادى و صعب العبور آغاز شد، و موانع مُتعدد اعم از حاکميت استبدادی ولایت فقیه، فرهنگ و عادات سنتى، فقر و فلاکت اقتصادى، جنگ و آوارگى، پراکندگى اجتماعى، تازگى مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه، و عدم آشنايى مردم و حتی اقشار تحصیل کرده به اسلام اجتهادى و افکار و عقاید توحيدى پيشرفت و گسترش مبارزه را با معضلات و تنگناهاى زیادی روبرو کرد. اما با وجود همۀ اين مشاکل و موانع سر راه، جديت و هِمّت موحدین آزادیخواه در تداوم این مبارزۀ توحيدى و آزاديخواهانه، بقای این خط و مسیر اجتهادی را امکان پذیر گرداند، و متعاقب آن، گسترش و تعميق کار توحيدى و آزاديخواهانه و تلاش در راستای تبلیغ اسلام اجتهادى در اماکن و مناطق و شهرهای مختلف جامۀ عمل پوشید. این وضعیت موفقیت آمیز جریان پیدا کرد تا بالاخره مقدمه ای شد برای رسیدن به مرحله ای واضح تر و مُنسجم تر، و تشکيل دروس فکرى - سياسى که از پاییز ۱۳۶۵ تا بهار ۱۳۶۷ ادامه یافتند. و بدین صورت، کار و فعاليت موحدين آزاديخواه به یک جريان تثبيت شده و رو به گسترش تبدیل گردید، و آنچه خيلى مشکل به نظر میرسید متحقق گرديد. لازم بذکر است که دروس منظم سالهای ۶۵ و ۶۶ و ۶۷  در اوایل بیشتر وجهۀ فکری - عقیدتی داشتند، و کار اصلی در آن عبارت بود از تفسیر قرآن روی مبانی توحیدی و اجتهادی و آزادیخواهانه. اما به مرور زمان و بعد از جذب نیروهای مشخص تر (و خاصتا بعد از تدوین برنامۀ فعالیتها و مطالعات) این دروس به جلسات یک تشکیلات عقیدتی - سیاسی شباهت پیدا کردند.

این شیوه از مبارزۀ مسالمت آمیز موحدين آزاديخواه (که بسیار موفقیت آمیز بود)، مستبدین حاکم و نیز مستبدین محلی را عمیقا نگران نمود، بحدی که این اضطراب استبدادی، تبدیل به مانع اساسی برای مبارزۀ فکری - سیاسی موحدین آزادیخواه و به تبع آن حبس و زندانی مؤسس آن گردید. و همین بود که با وضعیت نیمه علنیِ طی شده تداوم فعالیت میسر نبود، و بدین خاطر بعد از ٨ سال کار فکرى - سياسىِ نيمه علنى در ۵ تیر سال ١٣٧٠ مبارزۀ موحدین آزادیخواه وارد مرحلۀ جديدى گردید، و به صورت يک سازمان و تشکيلات فکرى - سياسى در آمد، و بدین شیوه سازمان موحدين آزاديخواه ايران متولد و تأسیس گرديد، سازمانی که بالاخره در سال ١٣٧٣ و بعد از هجرت رهبری و دهها تن از اعضایش به پاکستان اعلام موجوديت کرد. و حال و بعد از اینهمه رنج و هجرت و شهید دادن و زندانی شدن بسیار خوشحالیم که شاهد رشد و گسترش میدان اين مبارزۀ پيروز عقیدتی - سیاسی هستيم و مُصمم و پر اراده بر وفاداری به اهداف توحیدی و آزادیخواهانه پای می فشاریم. و بإذن الله در راه این مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه و در راستای حاکمیت بخشیدن به اسلام اجتهادی ذره ای ضعف و سستی بخود راه نخواهیم داد. این مسیر بيان کنندۀ افکار و عقايد توحيدى و آزاديخواهانه و برآورد کنندۀ مُطالبات اقوام و جوامع ایران و نجات دهندۀ بشریت مظلوم و مُنادى آزادى و استقلال و رشد همه جانبه است. همچنین کار موحدین آزادیخواه و این خط و منهج توحیدی بصورت عمیق و همه جانبه ای با استبداد و شرک و ماديت مقابله میکند، و در رأس آنها نظامهاى استبدادى و سلطۀ استعمارگران جهانخوار را اِفشاء و اِنکار می نمايد. و خاصتا راه حل مشکلات سیاسی ایران را در برکنارى نظام استبدادى ولایت مطلقه و برقراری نظام جمهورى متحدۀ مردمى می بیند. سلام بر موحدين آزاديخواه، مرگ بر استبداد و شرک و ماديت، برقرار باد آزادى و جمهورى متحدۀ مردمى.

الله اکبـــــــــــــر الله اکبــــــــــــــر، ســـــــــــــلام بر مــــــــــــــوحدين،

مــــــــــــرگ بر استبــــــــــداد، بــر قـــــــــــرار بـــــــــــــاد آزادى،

بــر کنـــــار بــاد نظـــــــام ولايــــــت مطلقــــــــۀ خمينــــــــى،

شعلــه ور باد قيـــام استبـــــداد برانداز مـــــردم ايـــــران،

بر قـــــرار باد جمهــــــورى متحـــــــدۀ مـــــــردمى،

پيش بسوى آزادى و مردمسالارى و کثرتگرایی

سازمان مــوحدين آزادیخــواه ايران

۲۵ شوال ۱۴۲۱ - ۱ بهمن ۱۳۷۹