بسم الله الرحمن الرحیم

سالــــروز ملی شدن صنعــــت نفت؟!

۲۹ اسفند ١٣٧٩  پنجاهمين سالروز ملى شدن نفت ايران است. در ۲۹ اسفند ١٣٢٩ ملى شدن نفت در مجلس شوراى ملى بر خلاف ميل نظام استبدادى و کودتايى و خيانتکار پهلوى به تصويب رسيد، و اين مصوبه در ارديبهشت ١٣٣٠ به تصويب مجلس سنا نيز رسانده شد، و بالأخره به مثابۀ يک قانون مملکتی آمادۀ اجراء گرديد. و بدنبال این قانونگذاری ملی گرایانه، سرانجام در خرداد ماه همان سال اين قانون ضد استعمارى و ضد استبدادی و با نخست وزيرى محمد مصدق به اجــراء درآمد، و بدين شيوه شرکت نفت استعماری انگليس (بريتيش پتروليوم) خلع یَد و نفت ايـــران ملى گشت. اما دريغا که نفت ايــران تنها دو سال ملى ماند، و با کودتاى ٢٨ مرداد ۳۲ بار ديگر ايران و همه چيز آن (همراه با نفت و صنعتش) دوباره به تصرف استعمارگران غارتگر آمريکايى و انگليسى و کودتاچيان خيانتکار پهلوى درآمد و همه چيز از دست مردم ايران خارج گرديد، و با این کودتای استعماری استبدادی، نخست وزير مردمی (محمدمصدق) نیز برکنار و زندانى شد. با سقوط نظام کودتايى و دست نشاندۀ پهلوى در سال ۱۳۵۷ (که در سایۀ دو بار کودتا بيش از نيم قرن در ايران سلطه گری و اسلام ستیزی کرده و ايرانیان را در این دورۀ طولانی سرکوب و خفه کرده بود) اين احتمال مى رفت که همه چيز ملى و ملتی گردد و در اختيار مردم ايران و در دستان آحاد آن قرار داده شود، اما متأسفانه بار ديگر نظام ولايت مطلقه، و باز به کمک استعمارگران غربى! مردم ايران ناکام شده و دو دهۀ ديگر نیز بر پايمال شدن مُلک و مِلت و اتلاف و غارت شدن سرمايه هاى ملى افزوده شٰد. لکن اميد اينست که مردم ايران بيش از اين نظامهای استبدادى استعماری را تحمل نکنند و بیش از این زیر سلطه و منکوب نمانند، و زندانیانش آزاد و آوارگانش بتوانند سرفرازانه به مملکت باز گردند. باشد که مردم ایران با تکيه بر خداوند بزرگ و عزم و ارادۀ خود به عمر نظام استبدادى ولایت مطلقه نیز پايان دهند، تا زمینۀ استقرار آزادى و مردمسالارى و کثرتگرايى فراهم شود و سرمايه هاى ملى در اختيار مردم و اقشار آن و آحاد آن قرار گيرد.

سـازمان مـوحدين آزاديخـواه ايـران

۲۳ ذوالحجة ۱۴۲۱ - ۲۹ اسفند ۱۳۷۹