بسم الله الرحمن الرحيم

سالروز شهادت برادر ناصح را گرامى ميداريم

۲۳ آذر ۱۳۷۴ برادر بزرگوار خضر محمودى ناصح در شهر اورميه و توسط قاتلان نظام استبدادى خمينى به شهادت رسيد و فداى آزادى مردم و عقيدۀ  توحيدى اسلام گرديد.

ناصح شهيد در بهار ١٣٧١ به عضويت سازمان موحدين آزاديخواه ايران درآمد و يکى از افراد شرکت کننده در هجرت به پاکستان بود. ناصح شهيد پس از چند سال اقامت فعالانه در پاکستان به داخل مملکت رفت و به عنوان راهنماى اعضاى سماء در شهر سقز و بعداً در سنندج مستقر گرديد. ناصح شهيد در کار خود بسيار موفق بود و با جديت، مشاکل اعضاء را حل ميکرد. سرانجام، ايشان مأموريت پيدا کرد که به کمک عضوى که رابطه اش با اعضاى ديگر قطع شده بود برود و بدين خاطر راهى شهر نقده گرديد و توانست عضو مزبور را نجات دهد و او را به تبريز برساند. هنگاميکه به تبريز رسيدند مشاکلى براى ناصح پيدا شد که بالاخره منجر به دستگيرى او گرديد، بدين صورت که در تبريز نيروهاى استبدادى با آنها روبرو ميشوند و ناصح هم فرار ميکند، و در نتيجه، ناصح و رفيقش از هم بريده شدند.

ناصح شهيد توانست از اين مشکل نجات يابد اما هنگامی که ميخواهد به مرزهاى کردستان عراق برود، از طرف عوامل نظام استبدادى شناسايى و مجدداً مورد تعقيب قرار ميگيرد، که در اين تعقيب، عليرغم نجات اوليه، بالاخره توسط دشمنان آزادى و انسانيت در تيرماه ١٣٧٣ دستگير و در حاليکه زخمى شده بود روانۀ زندان گرديد.

ناصح شهيد يکسال و نيم در زندانهاى اورميه حبس گرديد، و بعد از يکسال و نيم زندانى شدن، سرانجام توسط قاتلان نظام استبدادى خمينى، بدون محاکمه و بدون وکيل و در ٢٣ آذر ۱۳۷۴ اعدام و به شهادت رسيد. و البته تنها جرم اين انسان مسلمان آزاده، عضويت در سازمان موحدين آزاديخواه ايران بود که يک سازمان فکرى - سياسى است.

يـادش گـــرامى، روحـش شـاد و بـخشـــوده، و راه مبـارک
و تـوحيــدى و آزاديـخـواهانه اش بــردوام و پـر رهـرو بـاد.

 

الله اکـبـر الله اکـبـر  ســلام بــر مــوحـدين

مــرگ بـر استبـداد   بـر قـرار بـاد آزادى

بـــر کنــار بــاد نــظام اسـتبدادى خمينـى

بـر قـرار بـاد جـمهورى متـحـدۀ مـردمى

شـعله ور بـاد قيـام پـايـانبخش تـوده هـا

پيـش بســوى آزادى و مــردمـســالارى

و کـثرت گـــرايـى

 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۱۷ رمضان ۱۴۲۱ - ۲۳ آذر ۱۳۷۹