بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين سالگرد شهادت واقف گرامى باد

يکم فروردين ١٣٧۵ سالروز شهادت برادر مبارز و آزاديخواه واقف (رسول باوند) ميباشد. در چنين روزى، واقف شهيد، بعد از يک سال زندان و شکنجه در سياهچالهاى انفرادى نظام استبدادى خمينى و بعد از اينکه آدمکشان و شکنجه گران نظام استبدادى نتوانستند در ارادۀ مستحکم واقف خللى ايجاد نمايند، در اول فروردين ٧۵، جنايتکاران نظام خمينى او را اعدام و به شهادت رساندند، و بدين شيوه اين فرزند فداکار و بى گناه و مظلوم، فداى راه خدا و نجات مردم تحت سلطۀ استبداد گرديد.

تنها علت اعدام واقف، عضويت و وفادارى به سازمان موحدين آزاديخواه ايران (سماء) بود، سازمانى که مبارزه اش فکرى - سياسى است، و سازمانى که تنها به دليل بيان افکار توحيدى و خواستهاى آزاديخواهانه اش اينگونه مورد ظلم و تجاوز استبداديان قرار گرفته است. واقف عزيز هنگامى به شهادت رسيد که هنوز چند ماه از شهادت فرزند دلير و آزاديخواه ديگر سماء، برادر ناصح (خضر محمودى) که بدست جلادان نظام استبدادى خمينى اعدام شد نگذشته بود، و او نيز تنها به دليل عضويت و وفادارى به سماء اعدام گرديد.

اعضاى ديگر سماء نيز تنها به دليل عضويت و وفادارى به سماء در زندانهاى نظام استبدادى محبوس هستند و آنها را هم به حبس هاى ابد و طويل المدت محکوم کرده اند.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، ضمن گرامى داشت شهادت و فداکارى اين عزيران و همۀ زندانيان سماء و محکوم کردن اعمال جنايتکارانه و بسيار ظالمانۀ نظام استبدادى خمينى، اعلام ميدارد که: اى جوانان به خون خفته و اى ياران خفه شدۀ راه توحيد و آزادى و اى جانهاى جاويدان فداء و پايدارى، مطمئن باشيد که راهتان و اهدافتان و مظلوميت هايتان پيگيرى خواهد شد. اى جانهاى در خاک خفتۀ راه توحيد و آزادى، شهادتتان مبارک و يادتان جاويدان باد. بدانيد که جانهاى شما در جانهاى موحدين و آزاديخواهان جا گرفته است، و دشمن جنايتکار با گرفتن جانهاى شما راه توحيد و آزادى نه تضعيف بل جانهاى شما و رنج و مشقت زندانيان، مبارزات بحق توحيدى و آزاديخواهانه و ضد استبدادى سماء را هرچه بيشتر تثبيت و ريشه دار نموده است.

لازم به يادآورى است که واقف عزيز هنگامى دستگير شد که ميخواست از مرزهاى پاکستان راهى کردستان عراق شود و در آنجا به برادران و خواهران سماء ملحق شود، اما اين مبارز شهيد، همراه با يکى از خواهران سماء در منطقۀ زاهدان توسط عُمال نظام استبدادى دستگير گرديد. واقف شهيد قبل از عزيمت، از طرف عوامل اطلاعات حکومت پاکستان به جاى رهبر سماء دستگير شد، و به همين خاطر، واقف شهيد، تنها کسى بود که رهبر سماء نتوانست از ايشان خدا حافظى کند. اما آخرين نامۀ واقف که خطاب به رهبر سماء موسى عمران نوشته شده است، قبل از حرکت از پاکستان و هنگاميکه رهبر سماء به ترکيه رسيده بود، واصل گرديد. اين نامه که يکى از آخرين يادگارهاى اوست در همين بزرگداشت و در ذيل آورده ميشود، باشد که مورد رضاى روح  پاک شهيد قرار گيرد:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضور استاد گرامى و بزرگوارم آقاى م - ع سلام عليکم اى کسى که زندگى بدون شما برايم سخت است و اى کسى که تا درک نشوى و با شما زندگى صورت نگيرد، درد دورى و جدايى شما را کسى چندان احساس نميکند، سلامت را از فاصله هاى بسيار دور ميرسانم و هر دو چشمانت را مى بوسم و به گرمى در آغوشت ميگيرم. استاد دلسوزم که مؤمنم به اينکه از من نسبت به خودم دلسوزترى، اميدوارم که حالتان بسيار خوب باشد و در امن و آرامش کامل بسر ببرى. بسيار دوست داشتم که آخرين روز را با شما باشم و حداقل در بدرقۀ شما حضور داشته باشم  ولى متأسفانه نشد.

حتماً از دورى شما بسيار در رنجم و به همين مناسبت يکى از آرزوهاى من ديدن مجدد شما استاد دلسوزم ميباشد. اميدوارم به اين آرزويم برسم.

استاد گراميم، توصيۀ اَکيد من در چنين اوضاع و احوالى به شما فقط يک چيز است و آن اينکه به هر قيمتى که باشد، محيط امنى را براى خودتان انتخاب کنيد و به شدّت مواظب و محتاط باشيد اميدوارم که اين توصيۀ مرا پذيرا باشيد. سلام مرا به خواهر آسيه نيز برسانيد و راسخ را حتماً به جاى من ببوسيد و اميدوارم که آنها نيز سالم و سرحال باشند. عرض ديگرى ندارم خدا نگهدارتان باد و موفق و پيروز باشيد.   خدا حافظ
شاگردت و ر      ٢٩ / ١١ / ٧٣

 

سازمان موحدين آزاديخواه ايران

۲۵ ذوالحجة ۱۴۲۱ - ۱ فروردین ۱۳۸۰

 

  آخرين نامۀ واقف به رهبر سماء: