فصل ٧ - نمــــــــاد سماء

نماد و نشانۀ هر حزب و سازمان و تشکلى، متناسب با افکار و عقايد، اهداف تعيين شده، و روش حرکت آنهاست. سازمان موحدين آزاديخواه ايران نيز نماد و نشانه اى دارد که متناسب با افکار و عقايد و اهداف تعيين شده و روش حرکت آنست، و «توحيد و آزادى» و «مبارزات فکرى – سياسى» اساس نماد سماء را تشکيل میدهد. سماء بر اساس اصول توحيدى و آزاديخواهانه و از طريق یک مبارزهٴ فکرى- سياسى، با نظام استبدادى و فرقه ای ولايت مطلقه، مخالفت و مقابله میکند و از همهٴ جوامع و اقوام مسلمان ايران ميخواهد که جهت برکنارى اين نظام فرعونى و برقرارى آزادى ومردمسالارى و کثرت گرايى بر پایۀ نظام «جمهورى متحدۀ مردمى» وارد صحنه شوند و قيام استبداد بر انداز و آزاد کننده را جامۀ عمل پوشند. اساس منطقى روش سماء در راه مبارزه با نظام مُخَرِّب و مستبد ولایت مطلقه ، اعتقاد تزلزل ناپذير سماء به اين نکتهٴ اساسى است که: مدعيان ولايت مطلقهٴ فقيه و پيروان قدرت پرست و خرافه باز آن با زور و حيله گری حکومت میکنند و براى حفظ «حکومت تحميلى و نامشروع خود» تا دندان مسلح شده و هر صدا و اعتراضى را سرکوب و خفه میکنند، و با ناديده گرفتن مردم و آراى آنها و حقوق اساسى همۀ اطراف، و با عدم تحمل هر فکر و نظر و صدايى، همه چيز را لگد مال کرده اند. بنابر اين، راه نجات مردم ايران از چنگال اين نظام خطرناک و استبدادى، قيام بحق جوامع و اقوام ايران جهت برکنارى آنست، و از اين طريق ميتوان اين نظام تحميلى و نامشروع را از صحنه خارج کرد و از مسند قدرت و حکومت پايين کشيد و راه آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى را باز و هموار نمود.

حال بعــد از اين نکات مختصر، خلاصه وار به اجزاى نمـاد سمـاء مى پردازيم. نمــاد سمــاء متشکل از ٧ قسمت زیر است:

١- مصـــــــحف قـــــــــــرآن. 

٢- گــل تــــــــوحيد و آزادى. 

٣- شعــــــــار اســــــــــاسى. 

۴- آیـــــــــــۀ عــــــــــــدالت. 

۵- نقشــــــــــۀ ايــــــــــــران. 

۶- نام کامل و نام اختصارى. 

٧- تــــــــاريخ تــــــــــأسيس.

١- مصحــــــف قــــــرآن

مُصحَف قرآن که در نماد سماء مشاهده مى شود، نشان دهندۀ قرآنى و توحيدى بودن مبارزه و بيانگر «ماهيت سماء» است. همچنين اين مُصحَف بيان می دارد که قرآن مُنزَل مصدر قوانين سماء و پایۀ حرکت و روش حرکت سماء است. و آيهٴ: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى (سبأ – ۴۶که روى مصحف دیده میشود، اين واقعيت را هر چه واضح تر می گرداند. و ترجمۀ این آيه چنین است: «اى محمد به مردم ابلاغ کن که تنها نصيحت و توصيهٴ من به شما اينست که براى الله (توحيد) قيام و اقدام کنيد، چه بصورت جمعى و چه بصورت انفرادى».

٢- گـل تــــوحيد و آزادى

گلى که در نماد سماء ديده می شود، گل «توحيد و آزادى» و مظهر و بیانگر «سازمان موحدين آزاديخواه ايران» و مبين اين اصل است که منشاء سماء قرآن مبین است، و انديشه هاى توحيدى، زير بناى فکر و منهج و عملکرد سماء است. اين گل ثمرهٴ توحيد اسلامى بوده و حکمت وجودى اش، تلاش و مبارزه براى استقرار «آزادى، توحيد، فداکارى»، و نجات انسان از يوغ «استبداد و شرک و مادیت» است.

٣- شعــــــار اســــــاسى

شعار «مرگ بر استبداد، بر قرار باد آزادى» که در نماد سماء آمده، نشانهٴ ديگر نماد سماء است. اين شعار، اهداف اساسى سماء را اعلام و آنها را مشخص می نماید، و در مرامنامۀ سماء «برکنارى نظام استبدادیِ ولايت مطلقه و برقراری جمهورى متحدهٴ مردمى» به مثابۀ قالب اهداف اساسی و شکل اولیۀ آزادی و انتخاب تعیین شده است.

۴- آیـــــــۀ عـــــــــدالت

آیۀ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً (نساء - ١٣۵ که در نماد سماء آمده است، مُبَیِّنِ «عدالت توحيدى»، اِحقاق حقوق انسان ها، و نفى و انکار تبعيض و ستمکارى است. اين آيه مبنای اندیشه ها و سياست هاى سمــــاء در رابطه با فرد و اجتماع و در کار و روابط تشکیلاتی است، و در اين عرصه بايد موحدين آزاديخواه به وظيفهٴ اساسى خود که همانا «برقرارى عدالت توحيدى» است عمل نمايند. و معناى آیۀ عـدالت چنين است: «اى کسانی که به دين توحيدى اسلام ايمان آورده ايد، برپا دارنده و حافظان عدالت (حق) باشيد و نمونه های عینی براى عدالت توحيدى (حقوق توحیدی)، چه در رابطه با نفس خودتان، چه در رابطه با پدر و مادرتان، چه در رابطه با خويشان و نزديکان، چه در رابطه با اغنياء و صاحبان مال و ثروت، و چه در رابطه با فقراء و کسانی که دچار نقص مال و ثروت گشته اند».

۵- نقشـــــــۀ ایــــــــران

يکى ديگر از علائم نماد سماء نقشۀ ايران است، که در نماد مشاهده ميشود و نشان دهندۀ این امر است که مبارزۀ توحيدى و آزاديخواهانۀ سماء در سطح ايران و براى نجات مردم ايران از «استبداد و شرک و ماديت» است. و سماء جوامع و خلق هاى اسير و زنجير شدۀ ايران را به توحيد و آزادى و به قيام عليه نظام مستبد ولايت مطلقه و برکنارى حکومت خون و خرافات دعوت میکند، تا زمینۀ بر قرارى «جمهورى متحدۀ مردمى» و امکان فعاليتهاى متعدد و کثرت گرايانه و طريق شکوفائى و سازندگى مملکت هموار گردد و جامعهٴ ايران و اقوام آن مراحل رشد و تکامل خود را طى نمايند. *

۶- نام کامل و نام اختصارى

روى نماد سماء نام کامل «سـازمان مُـوَحِّدين آزاديخـواه ايـران» و نيز نام اختصارى آن یعنی «سَمـاء» درج شده است، و وجود اين نام بیانگر اختصاص اين نماد به سازمان موحدين آزاديخواه ايران است.

٧- تــــــــاريخ تــــــــأسيس

و بالاخره در نماد سماء تاريخ تأسيس «سـازمان مُـوَحِّدين آزاديخـواه ايـران» نیز که سال ١٣٧٠ (هـ - ش) می باشد، قابل مشاهده و رؤیت است، یعنی اين تاريخ مُحَدد که پنج تير ماه ١٣٧٠ برابر با ١۴ ذو الحجۀ ١۴١١ است روز تأسيس سماء می باشد.


*در رسم نقشۀ ايران، نامگذارى خليج و ارائۀ عنوان «خليج مسلمين» جاى توجه است. اين نامگذارى مُبَیِّنِ واقعيت اين خليج است، زيرا در عمق ممالک اسلامى و در وسط جوامع اسلامى قرار دارد، و عنوان خليج مسلمين در عين اينکه مایۀ وحدت بخشى ممالک مجاور و جوامع آنست، حامل پيام آزادسازى آن از اشغال دُوَل استعمارگر اجنبی و بازگشتش بدست «جوامع مسلمان منطقه» است. همچنین باید دانست که همۀ جوامع شمال و جنوب و شرق و غرب اين خليج (که از نظر نژادى و قومى، عرب و فارس و بلوچ هستند) مسلمان میباشند، و اسلام پایۀ عقيدتى و فرهنگى مشترک آنهاست و همۀ اطراف به اين عنوان رأى میدهند. علاوه بر این، نامگذارى اماکن و امور مشتـرک با اصطلاحات نژادى و قومى و هر چيز نزاع آفرين، هم بیانگر «نژادپرستى و قومگرایی» است، و هم عامل «تنازع و تفرق مسلمين» می باشد، و چنين کارهایی خلاف اسلاميت و نافى ارزشهاى توحيدى و اسلامى است.