فصل ٧ - نمــــــــاد سماء

نماد و نشانۀ هر حزب و سازمان و تشکلى، متناسب با افکار و عقايد، اهداف تعيين شده، و روش حرکت آنهاست. سازمان موحدين آزاديخواه ايران نيز نماد و نشانه اى دارد که متناسب با افکار و عقايد و اهداف تعيين شده و روش حرکت آنست، و «توحيد و آزادى» و «مبارزات فکرى – سياسى» اساس نماد سماء را تشکيل میدهد. سماء بر اساس اصول توحيدى و آزاديخواهانه و از طريق یک مبارزۀ فکرى - سياسى با نظام استبدادى و فرقه ای ولايت مطلقه مقابله و مخالفت میکند و از همۀ جوامع و اقوام مسلمان ايران ميخواهد که جهت برکنارى اين نظام فرعونى و برقرارى آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى در چهارچوبۀ نظام «جمهورى متحدۀ مردمى» وارد صحنه شوند و قيام استبداد برانداز و آزاد کننده را جامۀ عمل پوشند. اساس منطقى روش سمـاء در راه مبارزه با نظام مُخَرِّب ولایت مطلقه، اعتقاد تزلزل ناپذير سماء به اين نکتۀ اساسى است که: مدعيان ولايت مطلقۀ فقيه و پيروان قدرت پرست و خرافه باز آن با زور و حيله گری حکومت میکنند و براى حفظ «حکومت تحميلى و نامشروع خود» تا دندان مسلح شده و هر صدا و اعتراضى را سرکوب و خفه میکنند، و با ناديده گرفتن مردم و آراى آنها و حقوق اساسى همۀ اطراف همه چيز را لگد مال کرده اند. بنابر اين، راه نجات مردم ايران از چنگال اين نظام خطرناک و استبدادى، قيام بحق جوامع و اقوام ايران جهت کنار زدن آنست، و از اين طريق، ميتوان اين نظام تحميلى و نامشروع را از صحنه خارج و از مسند قدرت و حکومت پايين کشيد و راه آزادى و مردمسالارى و کثرت گرايى را هموار نمود.

حــــــــــــــال بعد از اين نکات کلی، خلاصه وار به اجزاى نماد سماء مى پردازيم. نمــــاد سمـــاء متشکل از ٧ قسمت می باشد:

 ١- مصحف قــــــــــــــــــرآن

 ٢- گل تـــــــــوحيد و آ زادى

 ٣- شعار اســـــــــــــــــاسى

 ۴- آیۀ عـــــــــــــــــــــدالت

 ۵- نقشۀ ایـــــــــــــــــــران

 ۶- نام کامل و نام اختصارى

 ٧- تـــــــــــــــــاريخ تأسيس

١- مصحــــــف قــــــرآن

مُصحَفِ قرآن که در نماد سماء مشاهده مى شود، نشان دهندۀ قرآنى و توحيدى بودن مبارزه و بيانگر ماهيت سماء است. همچنين اين مُصحَف بيان می دارد که قرآن مُنزَل مصدر قوانين سماء و پایۀ حرکت و روش حرکت سماء است. و آيهٴ: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى (سبأ – ۴۶) که روى مصحف دیده میشود، اين واقعيت را هر چه واضح تر می گرداند. و ترجمهٴ این آيه چنین است: «بگو تنها یک نصيحت و توصیه به شما می کنم، و آن اینکه: براى الله (توحيد) قيام و اقدام کنيد، چه بصورت جمعى و چه بصورت انفرادى».

٢- گـل تــــــوحيد و آزادى

گلى که در نماد سماء ديده می شود، گل توحيد و آزادى و بیانگر سازمان موحدين آزاديخواه ايران  و مُبَیَّن اين اصل است که منشاء سماء قرآن حکیم است، و انديشه هاى توحيدى زير بناى فکر و منهج و عملکرد سماء را تشکیل میدهند. اين گل ثمرۀ توحيد و اسلامیت است، و حکمت وجودى اش، تلاش و مبارزه براى استقرار «آزادى، توحيد، فداکارى» و نجات انسان از يوغ «استبداد و شرک و مادیت» است.

٣- شعــــــار اســــــاسى

شعار «مرگ بر استبداد، بر قرار باد آزادى» که در نماد سماء آمده، نشانۀ ديگر نماد سماء است. اين شعار، اهداف اساسى سماء را اعلام و آنها را مشخص می نماید، و در مرامنامۀ سماء «برکنارى نظام استبدادیِ ولايت مطلقه و برقراری جمهورى متحدۀ مردمى» به مثابۀ قالب اهداف اساسی و شکل اولیۀ آزادی و انتخاب تعیین شده است.

۴- آیــــــــۀ عـــــــــدالت

آیۀ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً (نساء - ١٣۵)، که در نماد سماء آمده، مُبَیِّنِ «عدالت توحيدى»، اِحقاق حقوق انسانها، و نفى تبعيض و ستمکارى است. اين آيه مبنای اندیشه ها و سياست هاى سماء در رابطه با فرد و اجتماع و در کار و روابط تشکیلاتی است، و در اين عرصه بايد موحدين آزاديخواه به وظیفۀ اساسى خود که برقرارى عدالت توحيدى است عمل نمايند. و معناى آیۀ عدالت چنين است: «اى کسانی که به دين توحيدى اسلام ايمان آورده ايد، برپا دارنده و حافظان عدالت (حق) باشيد و نمونه های عینی براى عدالت توحيدى (حقوق توحیدی)، چه در رابطه با نفس خودتان و چه در رابطه با پدر و مادر و نزديکانتان، چه در رابطه با اغنياء و صاحبان مال و ثروت و چه در رابطه با فقراء و کسانی که دچار نقص مال و ثروت گشته اند».

۵- نقشـــــــۀ ایــــــــران

يکى ديگر از علائم نماد سماء، نقشۀ ايران است، که در نماد مشاهده ميشود و نشان دهندۀ این امر است که مبارزۀ توحيدى و آزاديخواهانۀ سماء در سطح ايران و براى نجات مردم ايران از «استبداد و شرک و ماديت» است. و سماء جوامع و خلق هاى اسير و زنجير شدهٴ ايران را به توحيد و آزادى و به قيام عليه نظام مستبد ولايت مطلقه و برکنارى حکومت خون و خرافات دعوت میکند، تا زمينهٴ بر قرارى «جمهورى متحدۀ مردمى» و امکان فعاليتهاى متعـدد و کثرت گرايانه و طريق شکوفائى و سازندگى مملکت هموار گردد و جامعهٴ ايران و اقوام آن مراحل رشد و تکامل خود را طى نمايند. (*)

۶- نام کامل و نام اختصارى

روى نماد سماء نام کامل «سازمان مُوَحِّدين آزاديخواه ايران» و نيز نام اختصارى آن یعنی «سَماء» درج شده است، و وجود اين نام بیانگر اختصاص اين نماد به سازمان موحدين آزاديخواه ايران است.

٧- تــــــاريخ تــــــأسيس

و بالاخره در نماد سماء تاريخ تأسيس «سازمان مُوَحِّدين آزاديخواه ايران» نیز (۱۳۷۰ هـ - ش)  قابل مشاهده است، بدین معنا که اين تاريخ مُحدّد (پنج تير ١٣٧٠ برابر با ۱۴ ذو الحجۀ ۱۴۱۱) روز تأسيس سماء می باشد.

(*) در رسم نقشۀ ايران، نامگذارى خلیجِ مابین ایران و ممالک عربی و ارائۀ عنوان «خليج مسلمين» قابل توجه و بیانگر واقعيت اين خليج است، زيرا این خلیج و آبراهۀ حیاتی آن در عمق ممالک اسلامى و در وسط جوامع اسلامى قرار دارد و نقش اساسی در سرنوشت مشترک آنها بازی می کند. و عنوان خليج مسلمين در همان حال که بیانگر هُویت و موضع جوامع ایرانی و عربی می باشد، پیامی برای اتحاد و همبستگی و تعاون و همکاری بین ممالک مجاور و جوامع آنست (و به مثابۀ موضع اُمّت و پیام رسان اُخوّت و عبور از قوم گرایی است). همچنین این نامِ عادلانه و مقبول حامل پيام آزادسازیِ این منطقۀ اساسی و پر نعمت از اشغال دُوَل اجنبی - استعماری و بازگشت حاکمیت آن به جهان اسلام و جوامع مسلمان منطقه می باشد. و باید دانست که همۀ جوامع شمال و جنوب و شرق و غرب اين خليج (که از نظر قومى عرب و فارس و بلوچ هستند) مسلمان بوده و اسلام پایۀ عقيدتى و فرهنگى مشترک آنهاست. علاوه بر آن، نامگذارى «اماکن و امور مشترک» با اصطلاحات تبعیض آمیز و تفرقه انداز مایۀ تنازع مسلمين بوده و چنين گرایشاتی (که ظالمانه و حتی بیانگر اسلام ستیزی و غرب گرایی است) خلاف اسلاميت و ارزشهاى توحيدى و علیه مصالح اسلام و مسلمین قلمداد می شود.