مُخاطبــــان مُـــــوَحِدین آزادیخـــــواه

سازمان موحدین آزادیخواه ایران مبلِّغ اسلامیتِ اصیل و وَحیانی و تبیین کنندۀ اسلام اجتهادی (توحید و آزادی) است، و جهت برقراری حاکمیت و اقامۀ دین توحیدی اسلام بوجود آمده است. اینست که مخاطبان اصلی و بالفعل موحدین آزادیخواه، همانا مسلمین و جوامع اسلامی و کسانی هستند که دنبال ماهیت واقعی اسلام و حقیقت دین اسلام هستند، نه ثبوت حقانیت آن و نه ثبوت خدایی بودن آن و نه ثبوت وجود الله و خالق یکتا. به عبارت دیگر مُحتوی و تبیینات و جوابهای موحدین آزادیخواه، بیشتر متوجه مسلمین و کسانی است که در محدودۀ دین اسلام می اندیشند و میخواهند اهل توحید و آزادی باشند. و همین است که افکار و عقاید سماء اکثرا برای چنین افراد و جوامعی راهگشا و قناعت آفرین است. و طبعا کسان و جریاناتی که خارج از محدودۀ اسلام و مسلمانی قرار می گیرند در مرحلۀ دوم کار واقع می شوند، و دعوت و اِقناع آنها با عبور از مرحلۀ اول معنای بیشتری پیدا می کند.