بسم الله الرحمن الرحیم

عید و جشن رمضان بر اُمَّت اسلام مبارک باد

ماه رمضــان، ماه نزول قــرآن، و ماه ظهــور ارادۀ مسلمین گذشت. بدین مناسبت و به جهت موفقیت در این مــاه پر خیر و برکت مسلمین جشن میگیرند. و سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء) این جشن موفقیت و این جشن نزول قــرآن و این جشن اثبـات اراده های انسانی و این جشن غلبه بر نفس مــادی و هویت بی انضبــاط را بر امت اسلام و آحاد مسلمین تبریک و تهنیت می گوید. باشد که نتایج این پیروزی در دنیا و آخرت نصیب امت اسلام و مؤمنین ومسلمین گردد و لعلکم تتقون قرآن به ثمر برسد. الله اکبر، الله اکبر، سلام بر مسلمین پیروز.

سازمــان مــوحدین آزادیخــواه ایــران

۱ شــــــــوال ۱۴۲۲ ۲۵ آذر ۱۳۸۰