مژده باد! مژده باد! بن علی (حاکم مطلقۀ تونس) فرار کرد!!!!! و حال دنبال جایی است که اربابان غربی اش آن را بهتر! می دانند.

مبـــارک باد این پیروزی؛ اما باید متوجه بود که جیش و نیروهای جنایتکار و سرکوبگرش باقی هستند؛ بنابر این تا حال نصف پیروزی حاصل شده است؛ و تا تکمیل پیروزی و اسقاط نظام استبدادی و جنایتکار بن علی چاره ای جز تداوم قیام و صحنه داری وجود ندارد. باشد که در ایران نیز شاهد قیام استبداد بر انداز مردم و سقوط مستبدین ولایت مطلقه باشیم.

سه فیلم از قیـــام و تظاهرات مردم تــــونس: فیلم ۱، فیلم ۲، فیلم ۳

 

 

 

_________________________________________________________________________________