عيد قربان و فداکاری؛ جشن غلبۀ اراده بر نفسانیت

عید قربان و فداکاری: دین توحید و آزادی مراسمات و عملکرد مؤثر و راهگشا می آفریند؛ و لکن جهل و شرک و اِفلاس مراسمات و عملکردها را پوک و تکراری می گرداند.

عيد قربان، عيد ازخود گذشتن و یادوارۀ مقاومت ابراهیم و تحمل زیبای اسماعیل و عید ترجیح امر الله بر هوای نفس مادی و عيد تضحيه و ايثارگرى را به «همۀ مُوحدين و مُسلمین» و به همۀ پيروان راه توحيد و آزادی و به تمام جوامع اسلامى در سراسر جهان تبريک و تهنيت می گوييم. آری؛ هدف از فدای اسماعیل از طرف ابراهیم، همانا «آزادی بشریت» از نفس مادی و آمادگی جهت اطاعت از الله و قیام علیه مستبدینی بود که بر جامعۀ ابراهیم حاکمیت مطلق داشتند. اما افسوس که حالا نیز استبداد و مستبدینِ مطلقه بر جوامع بشری حاکمیت دارند و هنوز بشریت از چنگ آنها آزاد نشده است. و این عدم رهایی بشریت از چنگ استبداد و مستبدین دقیقا ناشی از عدم آمادگی جوامع بشری در الگو قرار دادن ابراهیم و عدم آمادگی آنها در اطاعت از قوانین توحیدی و «مبارزه ای فراگیر» با نظامهای استبدادی و سلطۀ مستبدین است. و علیرغم اینکه سالانه صدها میلیون مسلمان عید قربان را جشن می گیرند، اما الحق نه تنها هنوز پیام فداکاری ابراهیم و اسماعیل متحقق نشده، بلکه حتی پیامشان نیز به معنای خودش درک و دریافت نگردیده است. حال آیا روز آزادی بشریت و نجات جوامع انسانی از چنگال استبداد و مستبدین فرا خواهد رسید؟! به امید روزی که عید قربان و جشن اراده و آمادگی در سایۀ حاکمیت توحیدی و موحدین ابراهیمی و با حضور «امتی فداکار و توحیدی» برپا و برگزار شود. ان شاء الله

 

 

نقد و بررسی جشن قربان - صوت (کُردی)