سمـاء - فردا ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ سالگرد قیام و اعتراضات آزادیخواهانه و ضد استبدادیِ  مردم ایران است، حرکت آزادیخواهانه و حق طلبانه ای که با احضار و بازداشت و مرگ مهسا امینی شعله ور گردید. لکن این کار عظیم و فراگیر و دارای مُحتوای فرهنگی - سیاسی در سال ۱۴۰۱ به کمال و نتیجۀ نهایی نرسید؛ و به تبع آن، نظام ولایت مطلقه در سایۀ قتل و اعدام و زندانی کردن هزاران ایرانی توانست به حیات سرکوبگرانۀ خویش ادامه دهد. حال سؤال اینست که آیا مردم ایران در سالگرد این قیامِ سراسری مجددا به صحنه می آیند و آن را تکمیل خواهند کرد؛ یا اینکه انتظار بیشتری لازم می آید و زمینه های قیام و اعتراضات مُجدد مردم باید هموارتر گردد. بدین امید که مردم ایران بر استبداد داخلی و خارجی و استبداد و حاکم و محکوم و استبداد قدیم و جدید فایق آیند و در سایۀ قیام و صحنه داری و اتحاد و همبستگی نظامی آزاد و مردمسالار و کثرتگرا در ایران برقرار شود، موضوعی که بنابر مشاکل و اختلافات عدیده چندان ساده نیست و لکن باید آن را تمنا و آرزو نمود.