تسویه حساب با نظام ولایت مطلقه - سماء: بالاخره مردم ایران چاره ای ندارند جز اینکه با نظام استبدادی ولایت مطلقه تسویه حساب کرده و دیر یا زود آن را برکنار و به زباله دان تاریخ اندازند. و اگر خدای ناکرده قیام و اعتراضات کنونی هم سرکوب و خاموش گردد بازهم مردم ایران ناچارند چند سال دیگر (و با خسارات بیشتر) مُجددا به صحنه بیایند و این نظام پر مصیبت را حل و فصل کنند. و چه بهتر که نظام استبدادی ولایت مطلقه (که بلای ایران و مردمانش گشته است) بیش از این تدوام نیابد و نظامی آزاد و مردم سالار و کثرت گرا در ایران برقرار شود. مرگ بر نظام استبدادی، پیش بسوی آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی - ۱۰ مهر ۱۴۰۱