نوید افکاری هم (شهید قیام علیه فقر و استبداد) توسط قاتلان ولایت مطلقه اعدام شد؟؟؟!!! و اما چنین می نماید که اعدام ایشان جهت ترس و تخویف مردم ایران و ممانعت از قیام و اعتراضات آنها بوده است. حال سؤال اینست که آیا اعدام نوید افکاری مایۀ ترس و وحشت مردم خواهد شد یا خشم و اعتراضات آنها را بیشتر خواهد کرد؟! و خوب این سؤالی است که مردم ایران در هفته ها و ماههای آینده آن را روشن تر خواهند کرد.