سرنوشت مردمان ناتوان: مردمانی که توان حل و فصل مشاکل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را ندارند و آوارۀ ممالک دیگر می شوند (اعم از مسلمان و نامسلمان) سرنوشت  خوبی نخواهند داشت؛ و حتی بد فرجامی وضعیت آنها تا مرحلۀ نمازگزاران مسجد نور در نیوزیلند هم پیش می رود! که سر از کشتاری بی رحمانه درآورد، و این فیلم آن را چنین به نمایش می گذارد: