و اینهم دست بُردی آفتابی به یک مقالۀ علمی - اسلامی

یک شبکۀ اینترنتی با عنوان: «گزارش تخصصی و مقاله» (پیوند سفری)، مطلبِ «زن و مرد در روابط خانوادگی و زناشویی» را که توسط «موحدین آزادیخواه» ارائه شده و در شبکۀ سماء انتشار یافته، دستکاری و به سرقت برده است. در این سرقت و دست برد آفتابی! نه تنها نام و نماد و مشخصات سماء کلا حذف گردیده اند، بلکه حتی نام و نشانه های موحدین آزادیخواه در متن مقاله هم در امان نمانده و همۀ آنها در زمرۀ محذوفات قرار گرفته اند؟! البته مسئولان این شبکۀ اینترنتی بدین حد و حدود اکتفاء نکرده اند؛ بلکه به نام و عنوانِ اصلی مقاله هم دست درازی کرده و در آن تغییراتی داده اند؟! اما شاید از همه گستاخانه تر قیمت گذاری این مقالۀ علمی و تبیین گر روابط انسانی است؛ که آشکارا به نرخ ۳۵۰۰ تومان عرضه شده است؟! و بدیهی است که چنین بی اخلاقی ها و افتضاحاتی در فضاء و جوامعی بیشتر رخ میدهند که زشتی امور و قبح مفاسد و خلافکاری لوث شده باشد و التزامات انسانها وسیعا زیر سؤال رفته باشد. بگذریم از اینکه در چنین فضاها و جوامع لوث شده ای هیچ عواقب ملموس و پیش گیرانه ای متوجه خلاف کاران نمی گردد. لازم به ذکر است که تاکنون بارها شاهد دست برد به مطالب و مقالات سماء و موحدین آزادیخواه بوده ایم، و طبعا یقۀ بعضی هم گرفته شده است، و لکن نه بدین وسعت و گستاخی؛ بنحوی که اثری از سماء و موحدین آزادیخواه باقی نماند و بصورت حرفه ای به سرقت برود. و سند اصلی مقالۀ: «زن و مرد در روابط خانوادگی و زناشویی»، و همچنین سند به سرقت رفته اش! که در مسیر سرقت به «روابط زن و مرد از نگاه اسلام» تغییر یافته؛ بدین قرار است:

 

http://samaa.org/files/qadim/zan_wa_mard_dar_rawabete_khanawadegi.html

 

http://projesaara.ir/2015/09/21/روابط-زن-و-مرد-از-نگاه-اسلام/