انتخابات افغانستان (ریاست جمهوری) - آخرین جنگ افزار سرکوب و ابتدایی ترین وسیلۀ انتخابات؛ و حضور گستردۀ خر و اُلاغ؟! حق آنست که صندوقهای استبدادیان و استعمارگران و اشغالگران تنها بر خر و اُلاغ! بار شوند. آیا استبدادیان و استعمارگران و اشغالگران مردمان دنیا را خر و الاغ! می پندارند؟! و آیا غیر از اینست که این اضداد بشری تنها به زور سلاح بر مردمان مظلوم و بشریتِ بلادفاع غلبه کرده اند؟! و طبعا بزرگترین تقصیر جوامع بشری و از جمله جوامع اسلامی همانا عدم دفاع جانانه از حقوق خویش و سرنوشت خویش و مقاومت متحدانه در برابر ظالمان و زورگویان میباشد. سمـــــــاء - ۶ جمادی الثانی ۱۴۳۵ - ۱۸ فروردین ۱۳۹۳