زنان انقلابی در مَحاکم کودتایی: دیروز یک دادگاه کودتایی در اسکندریه (مصر) ۱۴ نفر از زنان و دختران انقلابی و تظاهر کننده را به موجب عدم تمکین و عدم التزام به قوانین کودتاچیان! به یک محاکمۀ فرمایشی کشاند و آنها را هر یک به ۱۱ سال حبس و زندان محکوم کرد؟! و اما این اقدام کودتایی (بجای سرد کردن انقلاب و تنبیه انقلابیون!) عامل جدیدی در تداوم انقلاب مصر و مایۀ حرارتِ بیشترِ آزادیخواهان انقلابی گردید؛ و بهمین خاطر بسیاری از آزادیخواهان «در مصر و نقاط دیگر جهان» بدین اقدام ضد بشری واکنش نشان دادند و این حکم کودتایی را محکوم کردند. و در این راستا موحدین آزادیخواه نیز این احکام کودتایی و استبدادی - استعماری را محکوم نموده و ان شاء الله در تسریع پیروزی آزادیخواهان و سقوط کودتاچیان مؤثر واقع می شود. سماء - ۲۴ محرم ۱۴۳۵ - ۷ آذر ۱۳۹۲

 

 

شیر زنان انقلابی مصر در زندانهای کودتاچیان استبدادی - استعماری: مرگ بر کودتاچی، برقرار باد آزادی

سلام بر این زنان و دختران که ظلم و سلطۀ کودتانچیان استبدادی - استعماری را تحمل نکردند و در دفاع از آزادیها و سرنوشت انقلاب خود به حبس و زندان می روند

کودتاچیان مصر با زندانی کردن زنان و دختران تظاهر کننده؛ تیشه به ریشۀ خود می زنند 

جامعه ای که چنین زنانی در آن زیاد باشند هرگز مغلوب نخواهد شد و   سرنوشت درخشانی خواهد داشت

___________________________________________