بِسْمِ اللَّه وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

اهـــــــداف و شعـــــــارهای سمـــــــاء

هدف و شعار اساسی: برکناری نظام ولایت مطلقه (کنار زدن نظام فرقه ای - استبدادیِ ولایت فقیهی)، برقراری جمهوری متحدۀ مردمی (در ایرانِ چند قومی و چند مذهبی)، وصول به: آزادی (آزادیهای اساسی - فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی - آزادی بیان و انتخاب)، مردمسالاری (مبنا شدن رأی و انتخاب مردم در نظام سیاسی - حکومتی)، و کثرت گرایی (تعدُّد خطوط فکری - سیاسی).

هدف و شعار نهـــایی: آزادی (آزادیهای توحیدی، آزادی از نفس و محیط - عبور از شرک و چند خدایی)، توحید - نظم و نظام توحیدی - انتخابی (ظهور فرد و جامعۀ توحیدی و به گُل نشستن عدالت توحیدی و تحقق شعارهای اسلامی)، فداکاری - تجلّی بخش تدیُّن توحیدی - عبور از مادیت و خودپرستی (در میان فرد و خانواده و اجتماع و در نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی).

هدف و شعار دائمـی: الله اکبر، الله اکبر (تکبیر و بزرگذاشت الله)، سلام بر موحدین (تأیید اهل توحید و آزادی)، مرگ بر استبداد (استبداد عام - سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و......)، برقرار باد آزادی (آزادیهای اساسی و آزادیهای تــوحیدی)، نه سُنّتی (نفی سُننِ منحط و جاهلانه و عبور از اعراف و آداب فاسد و غلط اجتماعی و غیر توحیدی، که بعضا وجهۀ دینی پیدا کرده اند)، نه هرزگی (نفی بی اعتقادی و بی اخلاقی و نفی مادیتِ مُبذَل و دنیاپرستانه، و خاصتا نفی فکر و فرهنگ مادی غرب که انسان را نوعی حیوان تلقی میکند)، اسلام اجتهادی (اسلام توحیدی - اجتهادی، و اسلامِ مأخوذ از آیات قرآن و اجتهاد زنده و متناسب با زمان و مکان، و جاری شدنش در سایۀ اجتهاد مُستمِر، راهگشا، و اَحسن).