تبرئۀ کودتایی مبارک و حبس کودتایی بدیع؟!

درست است که تبرئۀ حُسنی مبارک از قتل و فساد و استبداد چند دهه ای و حبس محمد بدیع مرشد عام اخوان المسلمین سندی جدید در بیان ماهیت کودتاچیان و تغییرات کودتایی در مصر است، و لکن این خبر باید برای کسانی بیشتر غیر منتظره باشد که اسیر «دجالگری شبکه های خبری حامی کودتا و رسانه های دروغ و تضلیل» هستند؛ و زیاد باور نداشتند که کودتای عسکری علیه انقلاب مصر صورت گرفته و رئیس جمهور انتخابی و حکومت انتخابی را سرنگون و قانون انتخابی را مُلغی کرده است؟! و الا برای کسانی که من البدایه تانکها و جنگ افزارهای کودتاچیان را با چشم خود در خیابانها می دیدند و شاهد عزل و حبس رئیس جمهورِ منتخب و تعطیل قانون انتخابی و اعلان وضعیت فــوق العــاده و تشکیل حکـومت کــودتا و از همه ملموس تر شاهد قتل و کشتار مردم معترض و متحصن بودند؛ این خبر و این قضیه امری بدیهی و در راستای «عملکرد کودتایی» بحساب می آید. و طبعا همانطور که عزل و حبس و کشتار انقلابیون مصری اَعمالی کودتایی قلمداد میشود، تبرئۀ جنایتکاری در حجم مبارک نیز با وضوح بیشتری یک اقدام کودتایی می باشد. و آیا غیر از اینست که در سایۀ حکومت کودتا باید حسنی مبارک تبرئه و به تبع آن آزاد! و رهبران اخوانی (به مثابۀ رهبران انقلاب) روانۀ زندانها گردند؛ و حتی انحلال اخوان المسلمین (که جریان اصلی انقلاب است) در دستور کار قرار گیرد؟! کمااینکه چنین کردند و حتی هزاران نفر از اخوانها را کشتار و زندانی نموده اند. سماء - ۱۴ شوال ۱۴۳۴ - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

 

 _______________________________________________________________________