بسم الله الرحمن الرحيم

شروطی که آزادی انتخابات را مُحقَق می سازند

صرف برگزاری انتخابات یا ادعای آزادی انتخابات مشکلی را حل نمی کند، کمااینکه در سایر امور نیز وضع بهمین منوال است، و مثلا صرف ادعای مسلمانی کسی را مسلمان نمی کند و اسلامیت او را اثبات نمی سازد. و طبعا در میدان انتخاب و انتخابات نیز: اولا هر مُستبد و ستمگری می تواند ادعای برگزاری انتخابات نماید و حتی آن را جاری سازد (کمااینکه بیشتر مُستبدین و ظالمانِ امروزه چنین می کنند و انتخابات مسخره و بی مُحَتوایی را برگزار می کنند). ثانیا ادعای انتخابات آزاد باید شروط خود را داشته باشد؛ و گرنه بصورت بسیار مسخره ای هر مُستبد و سرکوبگری می تواند انتخابات نمایشی و رُسوای خود را آزاد قلمداد نماید و نیازی هم به تأیید و صلاحدید کسی نمی بیند. و حقیقت اینست که تحقق هر چیزی شروطی را می طلبد، و با فقدان شروط لازمه امر مورد ادعا  منتفی می گردد. و در میدان انتخابات آزاد و سالم در یک مملکت هم (جهت تعیین نظام سیاسی یا هر چیز دیگری)، شروط زیر واجب و ضروری و اجتناب ناپذیر می باشند:

۱- آزادی و کثرت گرایی و حضور اطرافِ مختلف سیاسی: در این شرط اساسی، آنچه بدیهی می نماید حضور اطراف مختلفِ فکری - سیاسی است، و بدون این شرط ساختاری انتخاباتِ به اجراء درآمده نمایشی و استبدادی خواهد بود و معنایی جز برای برگزار کنندگانش نخواهد داشت. بنابراین، کثرتگرایی و تعدُد احزاب و سازمانها و حضور جریانات مختلف و مُتنوع فکری - سیاسی، شرط اساسی یک انتخابات آزاد بحساب می آید. و این امری است که در نظامهای استبدادی به کلی غایب و محذوف می باشد.

۲- برپایی مَجمع نظارتِ مشترک جهت سلامت انتخابات: بدون برپایی یک مَجمع نظارتی مشترک که همۀ اطراف در آن حضور متوازن داشته باشند، آزادی و مردمسالاری و انتخابات آزاد معنای واقعی پیدا نخواهد کرد و کثرتگرایی سیاسی به بار نخواهد نشست. و انتخاباتی که برگزار میشود شکلی و غیر شفاف خواهد بود، و در واقع بیشتر برای توجیه حاکمیت سلطه گران بکار خواهد آمد و رقابت واقعی در کار نخواهد بود. و همین است که انتخابات بدون نظارتِ مشترک مُستحق تحریم و عدم مشارکت می باشد.

۳- تعادل امکانات مالی و تبلیغاتیِ طرفهای انتخابات: وقتی که همۀ امکانات مالی و تبلیغاتی و نظارتی در اختیار جهات و جریانات خاصی قرار داشته باشد، از قبل سرنوشت انتخابات و جعلی و نمایشی بودن آن مشخص است و حتما لایق مشارکت نیست. بنابر این، وسایل انتخاباتی باید متوازن باشد و امکانات مملکتی و حکومتی و تبلیغاتی در اختیار همۀ اطراف سیاسی قرار گیرد، تا انتخابات آزاد و سالم جامۀ عمل پوشد. و به نظر موحدین آزادیخواه غیاب این شرط ضروری انتخابات را کلا فلج می سازد.

۴- عدم امتیاز آوری یا محرومسازیِ رأی به جهتی معین: مسئلۀ امتیازآوری و یا محروم سازی در امر انتخابات از همۀ امور بدتر و فاسدتر است و چیزی از انتخابات باقی نمیگذارد. وچنین امر سخیفی مظهر تسلط بعضی جهات و جریانات و به مثابۀ بازی با عقول مردم و در واقع مسخره بازی بحساب می آید. زیرا وقتی که مردم به جهات و جریانات خاصی رأی بدهند برایشان امتیازات مــادی و شغلی و امنیتی در پی آورد؛ و زمانی که به مخالفان آنها رأی بدهند مایۀ محرومیت و حتی سلب امنیتِ آنها شود؛ این چگونه انتخاباتی خواهد بود و چرا نامش را انتخابات می گذارند؟! طبعا چنین حیله ها و نمایشات شناخته شده ای محضا برای توجیه نظام استبدادی است.

۵- تأیید سلامت انتخابات توسط مَجمع نظارتِ مشترک: انتخابات آزاد و سالم زمانی متحقق خواهد شد و مستحق مشارکت خواهد بود که علاوه بر شروط فوق الذکر، نتایج انتخابات مورد تأیید مجمع نظارتِ مشترک قرار گیرد و سلامت و نزاهت آن توسط چنین نهادی رسما و در مواقع و مصادر معتبر اعلام گردد. در چنین صورتی می توانیم ادعا کنیم که از استبداد و سلطه گری و همچنین از انتخابات جعلی و نمایشی عبور کرده ایم و در مسیر آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی قرار گرفته ایم.

سازمان مــوحدین آزادیخــواه ایــران

۲۸ جمادی الاول ۱۴۳۴ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲