نمـاد مرحلۀ دوم انقلاب مصــــر - سماء

 

 

نمـاد مرحلۀ دوم انقلاب مصـر: بعد از کودتای خونین جیش استبدادی - استعماریِ مصر، که بخش بزرگی از بودجۀ سالانه اش (مانند سایر جیوش استبدادی - استعماری در جهان اسلام) از طرف آمریکا و دُوَل ناتویی تأمین میشود، و بعد از کشتار «هزاران نفری» در میدان رابعه العَدَویه توسط این جیش جنایتکار، تصویر ارائه شده (چهار انگشتی - به نشانۀ وفاداری به راه شُهدای رابعه العَدَویه) نماد انقلاب مصر در مرحلۀ دوم شده است. در ضمن اوضاع انقلابی مصر را میتوان مستقیما از این مصادر دنبال نمود: «الحـــــوار»، «الجزیره مصر»، «رصـــــــد». سماء - ۸ ذوالحجة ۱۴۳۴ - ۲۱ مهر ۱۳۹۲

این فیلمهای واقعی! نشان می دهند که مقاومت انقلابی یعنی چه؟! و به روشنی مقاومت یک نسل بپاخاسته را در برابر سلاحها و رگبارهای عُمال استبدادی - استعماری را منعکس می سازند. باشد که با مشاهدۀ آنها درسهایی بیاموزیم و بر آنها سلام و درودی بفرستیم، و جانانه بگوییم: مرگ بر استبداد، برقرار باد آزادی