ضرورتِ محاکمۀ علی خامنه ای و رضا پهلوی - سماء

بسم الله الرحمن الرحيم

ضرورتِ محاکمۀ علی خامنه ای و رضا پهلوی

محاکمۀ علی خامنه ای (که بیش از ۲۰ سال است یک نسل ۷۰ میلیونی ایران را تحت سلطه و سیطرۀ خود قرار داده و در این مدت هر صدای متفاوتی را سرکوب و خفه نموده و همۀ مخالفین را یا زندانی یا اعدام و یا آواره کرده است)، و همچنین محاکمۀ رضا پهلوی (به عنوان ولیعهد نظام شاهنشاهی و استبدادی پهلوی، و همچنین به عنوان داعی بازگشت این نظام خیانتکار و وابسته گرا) یک ضرورت و یک امر اجتناب ناپذیر است، کمااینکه در بیشتر ممالک جهان مستبدین و جنایتکاران بلافاصله و بعد از فــراهم شدن زمینۀ محاکمات و متناسب با جرائم مرتکب شده مجازات می گردند. و طبعا در این میدان باید اصل و اساس «احقاق حق باشد نه ظلم و تجاوز و حق کشی»، اصلی که متأسفانه کمتر مراعات میشود؛ و در نتیجه یا مظلومان به حقوق خود نمی رسند و مستبدین و جنایتکاران از محاکمات عادلانه عبور میکنند، و یا مستبدین و جنایتکاران به طرز فجیع و وحشیانه ای مورد انتقام قرار می گیرند و حتی اطرافیانشان گرفتار و پایمال می گردند. و اما اگر امروزه این محاکمات (نه در داخل و نه در خارج - بنابر سلطۀ استبداد و استعمار) امکان ندارد، لکن چنین امری نهایتا باید تحقق پذیرد و هنگام خــودش این «ضرورتِ اجتناب ناپذیر» جامۀ عمل پوشد، مگر اینکه طی یک مُصالحۀ فراگیر و در یک عفو عمومی همه مجرمان و جنایتکاران بخشوده شوند و کسی مورد تعقیب قرار نگیرد. ولی آنچه در این رابطه عجیب می نماید اینست که بعضی ها نسبت به جرم و جنایتی که علیه مردم ایران صورت گرفته (بنابر کوته بینی یا اهداف دیگر) تنها متوجه علی خامنه ای و رؤسای نظام ولایت مطلقه هستند؛ و دیگران و مشخصا رؤسای نظام استبدادی و جنایتکار پهلوی و در رأس آنها رضا پهلوی (آخرین ولیعهد) را فراموش می کنند؟! همان کسانی که «قریب شش دهه» به زور کودتاها و نظام تک حزبی و خفقان حداکثر و اعدامات وحشیانه و سازمانهای جاسوسی مثل ساواک و.... بر مردم ایران سلطه گری و فرمانروایی کردند؟! و این در حالیست که اولا این استبداد و سرکوبگری وخیانتکاری نظام پهلوی بود که مردم ایران و حتی شخصیتها و جریانات سیاسی را به آغوش خمینی انداخت (همان خمینی که غرب عَلَمش کرد و او را به پاریس برد و به ایران باز گرداند). ثانیا بقایای استبداد پهلوی به فکر دخالت در آیندۀ ایران و حتی بازگردان مردم ایران به زیر یوغ نظام شاهنشاهی هستند؛ و دراین راستا غربِ استعمارگر نیز در همۀ ابعــاد پشت سر آنها قرار دارد. بنابر این، از نظر موحدین آزادیخواه، علی خامنه ای و رضا پهلوی (در همان حال که مثل دیگران حقوقشان محفوظ است) فوق قانون و شریعت نیستند و باید مثل دیگران با آنها برخورد شود (بگذریم از اینکه مصدر فسق و فساد و استبداد بوده و هستند). و طبعا اگر قرار باشد که بزرگترینِ مُجرمان و مصادر جُرم و جنایات (در گسترۀ یک مملکت و به طول زمانی یک قرن) محاکمه نشوند، پس چه کسی باید محاکمه شود و چرا محاکمه شود؟! 

محاکمۀ عادلانۀ ظالمان و رؤسای نظامهای استبدادی و سرکوبگران مردم (و همۀ جنایتکاران و حق کُشان) آب حیات و مایۀ بقاء و ترقی بشریت است، و در ایران ما نیز بدیهی مینماید که رؤسای نظام ولایت مطلقه و در رأس آنها علی خامنه ای مورد تعقیب قرار گیرند و محاکمه شوند. لکن در این مسئلۀ اساسی و عدالت طلبانه نباید از این امر غافل شد که نمیتوان مُدّعی محاکمۀ رؤسای استبداد ولایت مطلقه گردید و فی نفس الوقت از کنار رؤسای استبداد مطلقۀ پهلوی گذشت و از آنها عبور نمود؟! و در چنین صورتی معلوم می شود که داستان چیز دیگری است و برنامۀ دیگری در کار است؛ نه احقاق حقِ مظلومان و تحقق عدالت و مُجازات مجرمان؟! امری که صراحتا استعماری می نماید و در این تعامل و رفتار متضاد «دستهای پنهان خارجی» دیده می شود نه عدالتخواهی. و به تأکید هیچ عدالتخواهی نیست که دنبال محاسبۀ رؤسای نظام ولایت فقیهی باشد؛ ولی از جرم و جنایات رؤسای پهلوی بگذرد و آن را کأن لم یکن قلمداد نماید؟! و اگر کسانی بخواهند چنین کنند (ولو با حمایت استعماری و ناتویی) نمیتوانند منکر جرم و جنایات رؤسای نظام پهلوی شوند؛ و خاصتا دو کودتای استبدادی - استعماری را (کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ علیه نظام مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه نخست وزیری محمد مصدق) بعنوان اعظم جرائم پنهان سازند. کمااینکه نمیتوانند کشتار مردم ایران در جریان قیامهای مسالمت آمیز سالهای ۴۲ و همچنین سالهای ۵۶ و ۵۷ را منکر شوند. و حال اگر بگویند که جرم و جنایات رؤسای استبداد پهلوی گذشته و شامل مرور زمان میشود؛ در جواب آنها میگوییم: اولا اگر قضیه چنین بود و گذر زمان جرم و جنایات انسانها را پاک می کرد؛ پس الله و خالق یکتا چگونه انسانها را در دنیای دیگر و در روز قیامت (بنابر عملکرد همین دنیا) محاکمه می کند؟! ثانیا مگر در قوانین بین المللیِ امروزه (و نیز در همۀ ممالک جهان) استبدادیان و جنایتکاران و مجرمان بزرگ بعد از دهها سال مخفی شدن، دستگیر و محاکمه و مجازات نمی شوند؟! طبعا در این رابطه می توان مثالها آورد، و رؤسای نظام پهلوی نیز در اوایل انقلاب مورد تعقیب مردم ایران بودند، لکن جنایات مُستبدین ولایت فقیهی همه چیز را بهم زد و حتی انقلاب را نیز فاسد کردند. ثالثا آیا همین امروزه بسیاری از دولتها و حکومتها بخاطر جرم و جنایاتِ اَسلاف شان (حتی بعد از چند قرن) معذرت خواهی نمی کنند و یا از آنها چنین امری طلب نمی شود؟! و این در حالیست که جرم و جنایاتِ شاهنشاهی پهلوی و رؤسایش (خاصتا قتل و کشتار مردم ایران در جریان قیام و انقلاب ۵۷ و تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز) از ۳۳ سال تجاوز نمی کند. بگذریم از اینکه همین رؤسای استبدادی و دارای سابقۀ پر جرم و جنایت، حالا هم با حمایت همه جانبۀ استعمارگران میخواهند در سرنوشت آیندۀ ایران مداخله کنند و حتی نگرانی آن وجود دارد که مُجددا و با شکلی متفاوت نظام استبدادی - پادشاهی را بر ایران و ایرانی تحمیل کنند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۵ صَفـــر ۱۴۳۴ - ۲۸ آذر ۱۳۹۱