صف آرایی فردای مصر (جمعۀ فرقان ۱۷ رمضان و مصادف با سالگرد غزوۀ بدر): در مصر و شهرهای مختلف آن، مسلمین و اطیاف مختلف اسلامی در برابر کودتاچیان استبدادی - استعماری و بقایای نظام کودتایی ناصر و سادات و مبارک و کل سلطۀ جهانی استبداد و استعمار صف آرایی میکنند، یعنی دو صف متضاد در مقابل یکدیگر قرار می گیرند: صف آزادی و مردمسالاری، و صف استبداد و عسکرسالاری، و به عبارت دیگر صف مسلمین و آزادیخواهان و صف استبدادیان و کودتاچیان. اینست که معرکۀ مصر و مشخصا میدان داری فردا جمعه، امُ المعارک بحساب می آید؛ به امید اینکه به نفع اسلام و مسلمین و بسوی آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی ختم شود. دعای قلبی ما موحدین آزادیخواه، همانا پیروزی اسلام و مسلمین و آزادیخواهان و شکست و افتضاح استبدادیان اسلام ستیز و برچیدن سلطۀ استعمارگران ناتویی و عقب راندن کودتای سیسی و ژنرالهای نامبارک است. با حضور گسترده و میلیونی مردم مصر و تنها گذاشتن کودتاچیان استبدادی - استعماری این امر اساسی بإذن الله متحقق خواهد شد. در ضمن این دو شبکۀ عربی که تظاهرات این معرکۀ سرنوشت ساز را مستقیما پخش میکنند لایق مشاهده و پیگیری هستند: الحــــــوار و الجزیره مصـــــر.