مواضع نظام ولایت مطلقه علیه مُرسی و اخوان المسلمین از زبان احمد خاتمی (صوت و تصویر). و این جوابی است که به چند دهه تسامح و تصالح اِخوانی با نظام ولایت مطلقه داده میشود. قابل ذکر است که فعالیت مُجاز و محدود اخوان المسلمین ایران نیز (جماعت دعوت و اصلاح) حاصل این تسامح و تصالح بود. و متقابلا اخوانهای ایران نیز محافل و نماز جمعه ها و انتخابات ولایت فقیهی را گرم می کردند و حتی کتب آنها را مصادر مطالعاتی قرار می دادند. هرچند از نظر موحدین آزادیخواه، همۀ احزاب و سازمانها و اشخاص، هم در ماهیت فعالیت و هم در روش فعالیت آزاد هستند. و اما کودتای استبدادی - استعماری مصر (که جنایت عُظمی قلمداد میشود) قبل از اینکه علیه رئیس جمهور محمد مُرسی و اخوان المسلمین باشد، علیه آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی و جهت خنثی کردن انقلاب مصر و باز گرداندن آن مملکت به زیر سلطۀ دُوَل ناتویی و جیش ساختۀ غرب است. همان جیشی که کارش کودتاگری و سرکوبگری بوده و بیش از نیم قرن مصر را با قوانین عسکری (به ریاست سه کودتاچی - ناصر و سادات و مبارک) اداره کرده است. و سیسیِ خائن چهارمینِ این کودتاچی هاست؛ و کودتایش هم مورد تأیید و حمایت دول ناتویی و نوکران منطقه ای اَمثال سعودی و امارات و کویت و روی خواست و نقشۀ آنها میباشد. سماء - ۶ رمضان ۱۴۳۴ - ۲۴ تیر ۱۳۹۲

 

___________________________________________________________