در جمعۀ عزت؛ قیام عراق فراگیر و میلونی گشت - سماء

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعۀ عزتِ عراق: قیام آزادیخواهانه فراگیر و میلیونی گشت؛ و جادۀ بغداد - دمشق بسته شد!

در ادامۀ قیام آزادیخواهانه و ضد استبدادی مردم عراق، جمعۀ این هفته به عنوان جمعۀ عزت و کرامت نامگذاری شد، و در آن صدها هزار عراقی در شهرهای مختلف رَمادی، فلوجه، تکریت، سامراء، موصل و شهرهای دیگر، و با شعارهای: الله اکبر، لا للدیکاتوریة، الشعب یرید اسقاط النظام (مردم خواستار سرنگونی نظام است)، لا للطائفیة (نه به فرقه گری)، لا للجیش الطائفی (نه به جیش و سلاح فرقه ای) لا للفساد، مالکی عَمیل آمریکا و ایران (مزدور آمریکا و ایران)، الحریۀ للحَرائر (آزادی برای زنان زندانی) و....... به خیابانها آمدند و خاصتا در میدان تحصن فلوجه - رَمادی تجمعات عظیم و صدها هزار نفری برپا کردند، و تصمیم دارند تا رسیدن به اهداف خود تظاهرات و تحصنات خود را استمرار بخشند. و از همه مهمتر اینکه تظاهر کنندگان جادۀ مواصلاتی بغداد - دمشق را که از شهرهای فلوجه و رَمادی می گذرد مسدود و این جادۀ تدارکاتی (بین نظام اسد و حکومت مالکی) را تصرف و محل تجمع خود کرده اند.

آری؛ راه مردم عراق همان راه مردم سوریه و راه مردم ایران نیز همانست، زیرا مستبدین و نظامهای استبدادی اسیر عمری پر جنایت هستند، و با وضع استبدادی و پرخونی که ایجاد نموده اند بدون روبرو شدن با قوتی شکست ناپذیر تغییری صورت نخواهد گرفت. و این قاعده ای است که در سطح عالم همیشه و در زمانهای مختلف تکرار میشود: آیا نظامهای کمونیستی - استبدادی دلبخواه و بنابر مطالبات مردمی زائل شدند؟! آیا نظامهای قومی - استبدادی در جهان عرب دلبخواه و بنابر خواست جوامع عربی از قبضۀ آن بلاد دست برداشتند؟! کمااینکه نظام شش دهه ای پهلوی نیز بهمین صورت زائل و ساقط گشت. و طبعا نظامهای استبدادی - فرقه ای هم در سوریه و عراق و ایران همین وضعیت را دارند و طبعا همان سرنوشت را خواهند داشت؛ بدین معنا که اصلاحات اساسی در آنها صورت نخواهد گرفت و بدون قیام استبداد برانداز مردم چیزی تغییر نخواهد کرد، و استبداد و سلطه گری در آن ممالک تا مدتها ادامه خواهد یافت.

البته در عراق با تـوجه به تقسیم و توازن قوا می توانست چنین نباشد، لکن آمریکا و نظام ولایت مطلقه پشت سر احزاب صفوی - ولایت فقیهی قرار دارند و نمی گذارند عراقیون بنابر صلح و توافق از وضع استبدادی - استعماری - فرقه ای عبور نمایند. عکس ایرانِ ولایت مطلقه که بنابر سلطۀ بلامنازع ولایت فقیهی، حتی جانشین خمینی (حسینعلی منتظری) و امثال موسوی و کروبی (به مثابۀ شخصیتهای اساسی نظام) و کسی مانند هاشمی رفسنجانی (بعنوان یکی از ستونهای نظام ولایت مطلقه) تحمل نشدند و توسط همان نظامی که در بنای آن نقش اساسی داشتند دچار محنت گردیدند. و اگر این عبارت در رابطه با بیشتر انقلابهای دنیا صدق میکند که: انقلاب فرزندان خود را می خورد؛ لکن در مورد نظام ولایت مطلقه این عبارت تناسب بیشتری دارد: نظام ولایت مطلقه همۀ فرزندانش را خورد و نابود کرد (از نهضت آزادی و مجاهدین خلق و بنی صدر گرفته تا منتظری و اصلاح طلبان و رفسنجانی و حتی خانوادۀ خمینی).

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۱۴ صفر ۱۴۳۴ - ۸ دی ۱۳۹۱

 

تظاهرات و تجمعات مردم عراق در جمعۀ عزت:

همچنین این شبکه لایق مراجعه است: baghdadch.tv