بسم الله الرحمن الرحيم

نظامِ ممنوع السقوط و مخالفانِ ممنوع السلاح؟!

حسن نصرالله دبیر کل حزب ولایت فقیهی جنوب لبنان (موسوم به حزب الله) که آشکارا تحت امر نظام ولایت مطلقه و ولی مطلقۀ آنست در اظهارات صریح تلویزیونی اعلام داشته که نظام بعثی - علی اللهی اسد سقوط نخواهد کرد؛ زیرا این نظام دوستان حقیقی در منطقه و عالم دارد که هرگز اجازه نخواهند داد که به دست آمریکا و اسرائیل (استعمار صهیونی) و جماعات تکفیری سقوط نماید: (لسورية في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيون لن يسمحوا أن تسقط بيد أمريكا وإسرائيل والجماعات التكفيرية).  و طبعا منظور ایشان از جماعات تکفیری همان اهل حدیث و جبهة النُصرة است و می گویند که آنها متحد سازمان القاعده هستند. و اما اگر بپرسند که حسن نصرالله به امید چه کسانی و چه نیروهایی اینچنین قاطعانه اظهار نظر می کند و چگونه بخود اجازه می دهد (با اینهمه دوست و متحد مردم و انقلاب سوریه؟!) اینچنین گستاخانه و بی پروا در حق انقلاب خونین مردم سوریه ظاهر شود؛ و حتی سیاست رسمی و اعلام شدۀ دولت لبنان را مبنی بر خود را کنار گرفتن زیر پا گذارد؟! در این رابطه جواب موحدین آزادیخواه بدین قرار است: این اظهاراتِ ضد انقلابی و فرقه بازانه قبل از همه خطاب به دُوَل غربی است؛ و در واقع مواضع سیاسی خود را برای آنها اعلام و بیان میکند. و اینکه ایشان آمریکا و اسرائیل را قبل از جماعات تکفیری (که هدف اصلی پیامش هستند) ذکر میکند برای پوشش و رد گم کردن است. و گرنه گزیدۀ پیامش اینست که به غرب بگوید: اگر ما و ایران و دیگر متحدان اسد دخالت نکنیم سوریه بدست القاعده خواهد افتاد؟!. و طبعا دول غربی نیز (که در واقع دوستان خائن! بحساب می آیند) دست استبدادیان فرقه باز صفوی را در کمک به نظام سفاک و قاتل اسد باز گذاشته اند.

و اما همکاری اساسی غرب با نظام درندۀ بعثی - علی اللهی سوری، همانا ممنوع کردن وصــــول سلاح و تجهیزات جنگی به مخالفان این نظام آدمکش بوده و علنا آنها را بلا سلاح نموده است. بدین معنا که نه تنها خودشان (دُوَل غربی) به آنها سلاح و تجهیزات نمیدهند (به بهانۀ حضور جماعات اسلامی)، بلکه نمی گذارند دیگران نیز و حتی دولتهای همسایه و دُوَل عربی و منطقه ای (و من جمله ترکیه) به آنها سلاح و تجهیزات مؤثر برسانند؟! تا جایی که حتی در مرزهای ترکیه رسما سیطره های ممنوعیت وصول سلاح به انقلابیون سوریه و زیر نظر ناتو دایر شده است؟! اینست که صفویها و غربیها در توطئه علیه قیام مردم و عقیم سازی انقلاب خونین سوریه بهم می رسند: یکی نظام اسد را ممنوع السقوط اعلام میکند؛ و دیگری مخالفانش را ممنوع السلاح! می گرداند؟! و بعدا در تبلیغات مسموم و مشترک خود میخواهند سرنوشت انقلاب سوریه را به سازمان القاعده گره بزنند و آن را در جبهة النصره خلاصه نمایند؟! جبهه ای که در بزرگ کردن و بزرگ نشان دادنش! دریغ نمی کنند و در این رابطه اشتیاق زیادی بخرج میدهند؟! آری؛ طبیعت دول ضد انقلابی غرب، دشمنی با تغییر و تحول سیاسی و در تضاد با آزادی و مردمسالاری است؛ و بهمین خاطر در هر جا که توانسته اند نظامهای استبدادی دست نشانده ایجاد کرده اند. و طبعا تا بتوانند هرگز اجازه نخواهند داد هیچ مملکت و جامعه ای (و خاصتا در جهان اسلام) روی خیر و خوشی ببیند و به آزادی و مردمسالاری و ثبات سیاسی برسد و در رشد و شکوفایی زندگی نماید.

ســـازمان مـــوحدین آزادیخـــواه ایـــران

۲۷ جمادی الثانی ۱۴۳۴ - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

سخنان حسن نصرالله (عربی): 

http://sana.sy/ara/2/ara/3/2013/05/01/480081.htm