بسم الله الرحمن الرحيم

عبارات و مضامین اساسیِ پیام اوجلان

تاریخی و اساسی بودن پیام عبدالله اوجلان (رهبر پ  ک  ک) را باید در عبارات و مضامین جدیدی جستجو نمود که میتوانند سرنوشت پ ک ک را کلا تغییر دهند، عبارات و مضامینی که اگر تبدیل به سیاست و مواضع پ ک ک شوند، تحول بزرگی را در سرنوشت این حزب رقم خواهند زد، و این حزب با عبور از مبانی مارکسیسم و کمونیسم و همچنین از سرمایه داری غربی، مواضع خود را روی مبانی و قِیَم ملی و مردمی استوار خواهد کرد. و طبعا با چنین روشی است که در فضایی آزاد و مردمسالار و کثرتگرا تاب مقاومت خواهد آورد و حیات سیاسی خویش را قوت خواهد بخشید.

۱- سلامهای اوجلان وهمزیستی مشترک درجهان اسلام: سلام بر خلقهای خاورمیانه و آسیای میانه که همه باهم و در اتفاقی عظیم این روزهای مقاومت و دوبارە زیستن مشترک را با هم جشن می گیرند. سلام بر همزیستی خلق کرد و خلق ترک که با خروشی عظیم و توام با روح دمکراسی و در فضایی آکنده از خوشبینی، همراه هم نوروز، این سرآغاز فصل نور را جشن می گیرند. سلام بر رهروان راه مقدس، آنان که آرمان دمکراتیک، آزادی و برابری را برگزیدەاند.

۲- اوجلان و اشغالگری استعماری و دولت سازی غربی: امپریالیسم غرب در دویست سال گذشته با اشغالگریها و مداخلاتش تلاش کردە تا مفهوم دولت ملت را در خاورمیانه توسعه دهد و برای رسیدن به این خواسته مرزهای مصنوعی را طرح ریزی کرد؛ در میان این مرزها نیز با برساختن حکومتهای استثمارگر و انکار کننده سودای تقابل خلقهای عرب، فارس، ترک و کرد با همدیگر را در سر پرورانده است.

۳- اوجلان و مبناء قرار داشتن اسلام و برادری اسلامی: خلق ترک که امروزه در منطقە آناتولی کهن، در ترکیه، زندگی میکند، بداند که زندگی مشترک کردها و ترکها بر پیشینەای هزار ساله تحت لوای اسلام و بر اساس برادری و اتحاد استوار است. در واقع بر مبنای حقوق برادری، اشغالگری، انکار، امحا و زورگویی جایگاهی ندارد و اصولا هم نباید جایگاهی داشته باشد.

۴- اوجلان و  رد جنگ و نزاع و بازگشت به ریشه ها و تعالیم انبیاء: خلقهای منطقه شاهد تولد سحرگاهی جدید هستند. خلقهای خاورمیانه از جنگ و درگیری و جدایی و انفصال خسته شده اند. به همین خاطر خواستار آنند تا بر اساس ریشە و خواستگاه خود و بر مبنای همکاری و همسویی دست در دست یکدیگر نهند و با هم به پا خیزند. این حقیقت در داستان های موسی، عیسی و محمد به چشم می خورد که امروز با مژدەای جدید دوباره سر بر خواهیم آورد. انسانیت تلاش خواهد کرد تا آنچه را که از کف داده است ، دگر باره به دست آورد.

۵- اوجلان و استفادۀ معقول از مکاسب غرب و نفی غرب زدگی: ما تمام دستاوردهای تمدن معاصر را رد نمی کنیم. از جنبەهای روشنفکری، عدالت خواهی، آزادی خواهی و دمکراسی آن بهرەخواهیم برد. جوانب مثبت آن را با ارزشهای جهانی خویش ترکیب کنیم و از این دو سنتزی برای حیات به وجود آوریم.

۶- اوجلان و مبـانی جدیدِ مبارزات و تأیید حامیان این مسیر نوین: اساس مبارزات جدید اندیشه، تفکر، ایدولوژی و سیاست دمکراتیک است، کارزاری جدید در راه دمکراتیزه کردن آغاز شده است. سلام و درود بر همه آنهایی که به این مرحله جدید نیرو می بخشند، آنان که از راه حل دموکراتیک و صلح حمایت می کنند. سلام و درود بر آنان که برای همزیستی، عدالت و آزادی دموکراتیک خلقها پذیرای مسئولیت شده اند.

در عبارات فـوق الذکر (که از متن پیام عبدالله اوجلان نقل شده اند): اولا خبری از مارکسیسم و کمونیسمی نیست که پ ک ک روی اصول و روش طبقاتی آن استوار شده بود، ثانیا دراین عبارات، غربِ استعماری با تحمیل ممالک و دُوَل درهم ریخته و ازهم گسیخته مصدر فتنه و نزاع در جهان اسلام تلقی شده است، ثالثا این عبارات صراحتا بیان میدارند که خلقهای منطقه قرنها زیر لوای اسلام برادرانه زیسته و زندگی مسالمت آمیز داشته اند، و رابعا خلقهای منطقه بر اساس بازگشت به ریشه ها و تعالیم انبیاء میتوانند اتحاد و برادریِ از دست رفته را مُجددا بدست آورند و حقوق پایمال شده را باز یابند.

ســازمان مــوحدین آزادیخــواه ایــران

۱۱ جمادی الاول ۱۴۳۴ - ۳ فروردین ۱۳۹۲

متن فارسی پیام عبدالله اوجلان:

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=4412&ID_map=29