راستی این دنیا چقدر خراب و ویران است؟! به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس عراق - لُجنَة النَّزاهة النِّيابيّة (که یک نهاد رسمی و دولتی است) در طول ۱۰ سال گذشته ۱۲۰ وزیر و مدیر و مقام عراقی (که اکثرشان وابسته به حزب حاکمِ نوری مالکی هستند؛ ۱۳۰ میلیارد دلار اموال عراقی را به سرقت برده اند؟! و اینهم نتیجۀ آزادسازی عراق از دست بعث صدامی و انداختنش به دست گرگان ناتویی و خرافه بازان ولایت فقیهی و دزدان سرمایه داری؟؟!!

http://www.alrayy.com/88015.htm

 و این در حالیست که بسیاری از مردم عراق در مملکت پر ثروتشان! غرق در فقر و نداری هستند؛ و تعدادی هم رزق و روزی خود را در میان زبل و آشغال می جویند و اینچنین زندگی می کنند: