مِرسی آقای مُرسی؛ یک سیلی دوگانه نواختی - سماء

مِرسی آقای مُرسی؛ یک سیلی دوگانه نواختی!

نظام ولایت مطلقه روی جلسۀ دُوَل غیر متعهد در تهران زیاد برنامه ریزی کرده بود و در نظر داشت از آن حداکثر سوء استفاده را بنماید؛ تا جایی که هنگام برگزاری آن میخواست نشست مزبور را بزرگترین حادثۀ روز! معرفی کند. و لکن آقای محمد مُرسی بعنوان رئیس جمهور مصرِ انقلابی (و در سمت رئیس جنبش دُوَل غیر متعهد) در اولین ساعات و بعنوان افتتاح کنندۀ این مراسم طی سخنانی نظام صفوی ولایت مطلقه را ناکام و محتوای آن را کلا دگرگون کرد٬ سخنانی که اهداف مستبدین ولایت فقیهی و بعثی - علی اللهی را نقشه بر آب نمود.

از طرف دیگر سخنان مُرسی بصورت بسیار گسترده ای مورد استقبال جوامع عربی و آزادیخواهان جهان و همۀ مسلمین قرار گرفت، کمااینکه مردم انقلابی و مجاهدان انقلابی سوری را شاد و مسرور و پر قوت نمود (الله یاور و یاورشان باد). و متعاقب این سخنانِ مُحق و شجاعانه، استبدادیان ولایت فقیهی و بعثی - علی اللهی چاره ای نیافتند جز اینکه: نمایندگان اسد جلسه را ترک کنند؛ و نظام ولایت مطلقه هم دست به حـــذف و تحریف سخنان مرسی بزنند؛ اقداماتی که فی الواقع در تضاد با یکدیگر قرار داشتند؛ چرا که ترک جلسه اعتراض و تحریم را بیان می کرد، و لکن حذف و تحریف سخنانِ مرسی برای کتمان و مخفی سازی آنها صورت گرفت. و اما این اقدامات جز رسوایی بیشتر برای استبدادیان صفوی دستاوردی نداشتند.

و البته این طبیعت استبدادیان است که یا شنیدن سخنان بر حق و آزادیخواهانه را تحمل نکنند، یا اینکه آنها را حذف یا تحریف نمایند. و ما بعنوان موحدین آزادیخواه ضمن تأیید سخنان بر حق و آزادیخواهانه و شجاعانۀ مُرسی در نشست تهران، براین رئیس جمهور منتخب سلام میفرستیم و میگوییم: مِرسی آقای مُرسی؛ یک سیلی دوگانه نواختی: زیرا از مکانی که برای حمایت از نظامهای ولایت فقیهی و بعثی - علی اللهی آماده شده بود٬ هم نظام ولایت مطلقه را در سوء استفاده از انقلابهای آزادیخواهانۀ ممالک عربی مأیوس کردی٬ و هم ماهیت نظام بعثی - علی اللهی سوریه را (به مثابۀ متحد اساسی نظام ولایت مطلقه) بر ملا و محکوم کردی. و همچنین از ذکر نام خلفای راشده و طلب رضایت الهی برایشان در عمق نظام صفوی - لاعنی دریغ نداشتی. آفرین بر شما و این کار بر حق و خدایی. و اینهم ویدیوی سخنان اولین رئیس جمهور منتخب مصر آقای محمد مُرسی:

 

____________________________________________________________________________________________