بسم الله الرحمن الرحيم

مسخره بازی ۱۲ اسفند و بی حرمتی به مردم

مسخره بازی ۱۲ اسفند (و نه انتخابات مجلس قانونگذاری!) یکی از شرم آورترین صحنه های تاریخ ۳۳ سالۀ نظام ولایت مطلقه است؛ مسخره بازی که حتی مادون اطلاعیه ها و بیانیه های تحریم و دعوتِ مردم به عدم مشارکت قرار می گیرد؛ و مردم ایران در آن بعنوان اسباب بازی نگریسته می شوند. و اما بجاست که مردم ایران بیش از این اجـازه ندهند که مـورد تمسخرِ مُستبدین واقع شوند و نگذارند که سلطه گران بی اخلاق تا این اندازه به آرای آنها بازی کنند. آیا بازی با آرای مردم و مسخره کردن عقول آنها طی نزدیک به یک قرن گذشته (در نظامهای مطلقۀ پهلوی و صفوی) کافی به نظر نمی رسد؟! آری؛ حق آنست که مردم ایران برای خود قدری احترام قائل شوند و بیش از این اجازه ندهند که استبدادیانِ سارق و چپاولگر آرای آنها را ملعبه سازند و حتی انتخاب و انتخابات را مورد تحقیر و تمسخر قرار دهند. چرا آخوندهای صفوی برای استبداد ولایت فقیهی پوشش درست میکنند و مثل پادشاهان صفوی حکمرانی نمی کنند؟! یا چرا یک پوشش باید آنقدر رُسوا و مفتضح باشد که چیزی را نپوشاند؟! واقعا چنین کارهایی بسیار تحقیر آمیز و عمیقا هتاکانه بوده و تحمل و تداوم آن بسی مایۀ رنج و تأسف میباشد. از مردم ایران انتظار می رود که مسخره بازی ۱۲ اسفند را رُسوا و مُفتضح سازند؛ و در چنین روزی بجاست که حتی برای کسابت هم از خانه خارج نشوند. و به تأکید کسانی که برای خود و رأی خود احترام قائل می شوند (آنهم بعد از سه دهه استبداد و مسخره بازی و حتی طرد و اخراج اصلاح طلبان) حتما چنین خواهند کرد.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۳ ربیع الثانی ۱۴۳۳  ۶ اسفند ۱۳۹۰